Disclaimer

Website

Aan de totstandkoming van deze website is de uiterste zorg besteed. De informatie op deze website is uitsluitend bestemd voor algemene informatiedoeleinden. De verstrekte informatie kan niet worden beschouwd als een juridisch, financieel, fiscaal of ander professioneel advies. Op grond van deze informatie dienen geen handelingen te worden verricht zonder voorafgaand deskundig advies.

De veranderende aard van wet- en regelgeving en de intrinsieke risico's van elektronische communicatie kunnen leiden tot vertragingen, gebreken of andere onvolkomenheden in de op deze website verstrekte informatie.

Hoewel wij de grootst mogelijke zorgvuldigheid toepassen bij het samenstellen en onderhouden van deze website, kan HLB Nederland niet garanderen dat de hierin opgenomen informatie compleet, actueel en/of accuraat is. HLB Nederland aanvaardt dan ook geen aansprakelijkheid voor directe of indirecte schade die ontstaat door gebruikmaking van, het vertrouwen op of handelingen verricht naar aanleiding van de op deze website verstrekte informatie, tenzij er aan de zijde van HLB Nederland sprake is van opzet of daarmee gelijk te stellen grove nalatigheid.

De websites van derden die via hyperlinks op deze website kunnen worden bereikt, worden niet door HLB Nederland gecontroleerd, gemaakt en/of onderhouden.HLB Nederland aanvaardt dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor de inhoud van de gelinkte websites.

Deze website en de inhoud daarvan is beschermd door het auteursrecht en andere intellectuele eigendomsrechten. Behalve voor persoonlijk en niet-commercieel gebruik mag niets van deze website of de inhoud daarvan worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, hetzij mechanisch, door fotokopieën, opnamen of op enige andere manier, zonder voorafgaande toestemming van HLB Nederland.

Netwerk
HLB Nederland is een netwerk van onafhankelijke en professionele accountants- en adviesorganisaties, die elk een afzonderlijke en onafhankelijke juridische entiteit vormen. HLB Nederland B.V. is een Nederlandse vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, die coördinerende taken binnen het netwerk uitvoert, maar die geen professionele diensten levert aan cliënten. Dienovereenkomstig is HLB Nederland niet aansprakelijk voor het doen en laten van één of meer van de deelnemers in het netwerk, en vice versa. HLB Nederland wijst derhalve expliciet alle aansprakelijkheden af, inclusief maar niet beperkt tot aanspakelijkheden aangaande de geschiktheid van geleverde diensten en producten voor specifieke doelen en aanspakelijkheden betreffende de geleverde kwaliteit.

In geen enkel geval zal HLB Nederland aansprakelijk zijn voor het doen en laten van één of meer van de deelnemers in het netwerk, noch voor de daaruit voortvloeiende directe, specifieke, incidentele of gevolgschade (inclusief maar niet beperkt tot schade voor verlies van bedrijfsrevenuen, onderbrekingen van de bedrijfsvoering, verlies van informatie of andere financiële schade), direct of indirect voortkomend uit het gebruik (of het nalaten daarvan) van deze website. Geen enkele referentie naar de diensten of producten van een deelnemende organisatie kan worden beschouwd als een goedkeuring daarvan.