Menu
Actueel

Box 3: (Massaal) procederen of niets doen?

Gepubliceerd op

De box 3-heffing houdt de gemoederen al jaren bezig. Men ervaart namelijk de belastingheffing over het vermogen in box 3 als te hoog. Hoe komt dit? Omdat het forfaitaire rendement, wat in aanmerking wordt genomen in de aangifte, hoger is dan het daadwerkelijke behaalde rendement. Als belastingplichtige heeft u de mogelijkheid om enerzijds op stelselniveau en anderzijds om op individueel niveau te procederen tegen deze box 3 heffing in de aangifte inkomstenbelasting 2020. We vertellen u graag meer.

Box 3: (Massaal) procederen of niets doen?

Procederen op stelselniveau (massaal bezwaar)

Massaal bezwaar betekent dat een aantal bezwaren (van het totaal ingediende aantal bezwaren) wordt voorgelegd aan de rechter. De uitspraak op deze bezwaren geldt voor alle bezwaren die mee doen aan het massaal bezwaar. Om aan te sluiten bij het massaal bezwaar moet u, binnen zes weken na dagtekening van de desbetreffende definitieve aanslag inkomstenbelasting 2020, bezwaar indienen en moet deze ontvangen zijn bij de Belastingdienst. In het bezwaar dient u aan te geven dat het gaat om een ‘inbreuk op het eigendomsrecht’. Hierdoor doet u automatisch mee aan de massaal bezwaarprocedure. 

Vanaf 2017: box 3 strijdig met discriminatieverbod

Met ingang van 1 januari 2017 heeft zich een stelselwijziging voorgedaan ten aanzien van box 3. Het forfaitaire rendement in box 3 is namelijk aangepast. Vanaf 2017 gaat men in box 3 uit van een vermogensmix en rendementsklassen. Er wordt ervan uitgegaan dat u een deel van uw geld spaart en de rest belegt (in bijvoorbeeld onroerend goed). Naarmate u meer vermogen hebt, groeit het beleggingsdeel van uw vermogen. Bij beide vermogensdelen wordt een bepaald forfaitair rendement verondersteld: 5,69% voor beleggingen en 0,03% voor spaartegoeden.

Door deze stelselwijziging stelt de Staatssecretaris dat er geen sprake meer is van strijdigheid met het Europese recht, zoals voor de stelselwijziging wel het geval was.

Toch is er een massaal bezwaarprocedure ingediend tegen de jaren 2017, 2018, 2019 en inmiddels ook voor 2020. Belastingplichtigen nemen namelijk het standpunt in dat er wel sprake is van strijdigheid met het Europees recht. Dit is bijvoorbeeld het geval als enkel spaartegoeden worden aangehouden, terwijl in box 3 wordt verondersteld dat belastingplichtigen ook beleggen in onroerend goed en effecten. Hierbij wordt dan ook een hoger rendement in aanmerking genomen dan daadwerkelijk wordt behaald.

Door de bovenstaande aanname en de vooraf vastgestelde vermogensmix en rendementsklassen kan box 3 op stelselniveau in strijd zijn met het discriminatieverbod. Er zijn belastingplichtigen die te veel belasting betalen, omdat het forfaitaire rendement hoger is dan wat zij feitelijk behalen. Tot op heden is nog geen uitspraak gedaan in de procedure.

Procederen middels individuele buitensporige last

Individuele buitensporige last in strijd met artikel 1 EP EVRM

U kunt ook op individueel niveau bezwaar maken tegen een aanslag inkomstenbelasting 2020, op grond van een individuele buitensporige last. Een individuele buitensporige last dient u te zien in samenhang met uw gehele financiële situatie. Veelal zal u nog loon genieten of dividenden ontvangen vanuit uw vennootschap. Beide inkomsten zijn relevant bij het beoordelen van de gehele financiële situatie waardoor alleen in uitzonderlijke gevallen sprake is van een buitensporige last. Dit wordt aan de hand van alle relevante feiten en omstandigheden beoordeeld. Deze manier van procederen heeft tot op heden weinig kans van slagen gehad. 

Mocht u willen aansluiten bij de massaal bezwaarprocedure of toch bezwaar willen maken op grond van een individuele buitensporige last dan kunt u contact opnemen met een van onze belastingadviseurs.