Menu
Actueel

Komt u in aanmerking voor compensatie van betaalde transitievergoedingen?

Gepubliceerd op

Heeft u onlangs een transitievergoeding betaald aan een langdurig zieke medewerker of verwacht u dat binnenkort te (moeten) gaan doen? Of is een dienstverband met een langdurig zieke medewerker (na 2 jaar ziekte) nog niet rechtsgeldig beëindigd? Wees dan alert op de nieuwe wetgeving waarbij het voor de werkgever mogelijk is om in aanmerking te komen voor een compensatie van betaalde transitievergoedingen.

Komt u in aanmerking voor compensatie van betaalde transitievergoedingen?

Achtergrond: 2 jaar ziekte, transitievergoeding en slapend dienstverband

Op het moment dat een medewerker 2 jaar ziek is, stopt in beginsel de loondoorbetalingverplichting van de werkgever. Als vervolgens het dienstverband wordt beëindigd, dan heeft de zieke medewerker in beginsel recht op de wettelijke transitievergoeding. Om het dienstverband te kunnen beëindigen, is een concrete actie nodig zoals het aanvragen van een ontslagvergunning bij het UWV, instemming door de zieke medewerker met een opzegging of het tekenen van een beëindigings-/vaststellingsovereenkomst. Het beëindigen van een dienstverband gebeurt dus niet automatisch. Op het moment dat een dienstverband niet wordt beëindigd, dan loopt het dienstverband  gewoon door. Dit wordt een “slapend dienstverband” genoemd. Soms wordt door een werkgever bewust gekozen om het dienstverband niet te beëindigen om op deze wijze de transitievergoeding niet te hoeven betalen. Dit brengt echter risico’s met zich mee. Mocht de zieke medewerker bijvoorbeeld op een gegeven moment weer in staat zijn om (gedeeltelijk) te gaan werken, dan zal hij/zij bij de oorspronkelijke werkgever kunnen aankloppen voor werk aangezien er nog steeds sprake is van een dienstverband. Daarnaast telt een slapend dienstverband wellicht nog mee in de interne rapportages die worden gedraaid.

Nieuwe wetgeving

Nieuwe wetgeving is op komst waarbij het voor werkgevers mogelijk is om een compensatie te ontvangen van betaalde transitievergoedingen in het kader van langdurige arbeidsongeschiktheid (2 jaar ziekte). De wijze waarop de medewerker uit dienst is getreden, zoals door middel van opzegging na een door het UWV verleende ontslagvergunning, instemming door de zieke medewerker met een opzegging of middels het tekenen van een beëindigings-/vaststellingsovereenkomst, maakt niet uit. De nieuwe wetgeving treedt naar verwachting per 1 april 2020 in werking, maar is nog niet definitief.  Wat wel duidelijk is, is dat de wet met terugwerkende kracht per 1 juli 2015 van toepassing zal zijn. De compensatie is dus van toepassing op transitievergoedingen die zijn betaald op of na 1 juli 2015. Dit betekent dat u nu al uw administratie op deze wet kan inrichten! De verwachting is dat deze nieuwe wetgeving zal bijdragen aan een minder aantal slapende dienstverbanden bij bedrijven. 

Tijdig aanvragen

Op het moment dat de wetgeving in werking is getreden, kunnen werkgevers de compensatie aanvragen bij het UWV. Het aanvragen van de compensatie dient te geschieden binnen 6 maanden na betaling van de volledige transitievergoeding aan de medewerker. Het UWV zal een formulier/ tool ontwikkelen waarmee de aanvraag kan worden ingediend. Hierbij zal worden gevraagd om diverse documenten aan te leveren, waaronder:

  • een kopie van de arbeidsovereenkomst;
  • een document waaruit blijkt dat de arbeidsovereenkomst is geëindigd als gevolg van langdurige ziekte;\
  • indien de arbeidsovereenkomst op een andere wijze is geëindigd dan via opzegging na toestemming van het UWV: een verklaring van de werkgever dat de werknemer ziek was op het moment dat de arbeidsovereenkomst eindigde, de periode waarin de werknemer ziek is geweest en de naam van de behandeld bedrijfsarts. In sommige gevallen voldoet de beslissing van het UWV m.b.t. het recht op WIA-uitkering en is de verklaring van de werkgever niet benodigd; 
  • een bewijs van betaling van de transitievergoeding;
  • de gegevens die gebruikt zijn om de hoogte van de transitievergoeding te berekenen en
  • bewijzen van het betaalde loon tijdens ziekte (middels loonstroken). 

Nadat de aanvraag door het UWV is ontvangen, neemt het UWV binnen 8 weken een beslissing. Tegen deze beslissing is bezwaar en beroep mogelijk. 

Indien u langdurig zieke medewerkers heeft (gehad), is het verstandig om er alvast voor te zorgen dat u de benodigde gegevens in uw administratie heeft. Dit kunnen ook documenten zijn van een aantal jaren geleden, bijvoorbeeld in het geval van een betaalde transitievergoeding in 2015. Hierbij heeft u dan namelijk ook de loongegevens uit 2014 en 2013 nodig (en wellicht ook van 2012, indien er sprake was van een loonsanctie). 

Aanvragen van compensatie oude gevallen (vanaf 1 juli 2015 tot inwerkingtreding wet)

Indien u een aanvraag wilt doen voor een vergoeding die is betaald vóórdat de wet inwerking is getreden, dan geldt de datum van inwerkingtreding van de wet als startdatum voor de aanvraagperiode van zes maanden. Ervan uitgaande dat de wet per 1 april 2020 in werking treedt, zal de compensatie voor deze gevallen uiterlijk 30 september 2020 moeten worden aangevraagd. Als gevolg van de grote ‘bulk’ aan aanvragen die het UWV verwacht te ontvangen, is de beslistermijn van het UWV voor deze gevallen langer, namelijk zes maanden na ontvangst van de aanvraag. 

Hoogte compensatie: aftopping

De hoogte van de wettelijke transitievergoeding die u moet betalen aan uw medewerker wordt bepaald door de duur van het dienstverband, het salaris en de leeftijd van de medewerker. Hoe langer er wordt gewacht met het betalen van de transitievergoeding aan een medewerker die 2 jaar ziek is, hoe hoger het bedrag van de transitievergoeding wordt. Het dienstverband wordt immers steeds langer, ook al ontvangt de medewerker geen salaris meer. Het is goed om te beseffen dat de hoogte van de compensatie die u als werkgever kunt ontvangen, wordt gebaseerd op het bedrag van de wettelijke transitievergoeding welke verschuldigd is c.q. zou zijn direct na het verstrijken van de loondoorbetalingsverplichting van 2 jaar ziekte. Als u ervoor kiest om een slapend dienstverband te beëindigen, wacht dan niet te lang. Verder geldt met betrekking tot de hoogte van de compensatie dat deze niet hoger is dan het bruto loon dat de werkgever heeft betaald tijdens de periode van 2 jaar ziekte. En als er sprake is (geweest) van een verlengde loondoorbetalingsplicht (sanctie) dan komt deze periode niet in aanmerking voor de vergoeding. 

Daarnaast: mocht u in een beëindigings-/vaststellingsovereenkomst een hogere vergoeding dan de wettelijke transitievergoeding aan uw medewerker hebben toegekend (bijvoorbeeld uit coulance), dan geldt de te ontvangen compensatie niet voor het gedeelte dat meer is betaald dan de wettelijke transitievergoeding. 

Advies

Indien u advies wilt over het inrichten van uw administratie met betrekking tot de nieuwe wet of over de wijze waarop u een reeds slapend dienstverband alsnog kunt beëindigen, neem dan contact op met uw HLB-adviseur. 

Heeft u nog vragen?

Neem direct contact op met drs. G.B. (Gijs) van Zon, Directeur HRM101 bij HLB Van Daal in Waalwijk.

Stuur een e-mail of bel +31 (0)416 33 05 05
drs. G.B. (Gijs) van Zon