Menu
Actueel

Naast energiebesparingsplicht nu ook informatieplicht

Gepubliceerd op

Energie besparen is een belangrijke stap in het beperken van de uitstoot van broeikasgassen (CO2). De plicht tot energiebesparing is daarom vastgelegd in Activiteitenbesluit milieubeheer. Bedrijven en instellingen (inrichtingen) die vanaf 50.000kWh elektriciteit of 25.000 m3 aardgas(equivalent) per jaar gebruiken, hebben een energiebesparingsplicht. In 2019 verandert deze wet: naast de bestaande energiebesparingsplicht komt er ook een informatieplicht.

Energiebesparingsplicht / informatieplicht

Met de informatieplicht willen overheid en bedrijfsleven samen als ondertekenaars van het Energieakkoord de energiebesparing bij bedrijven en instellingen versnellen. Zo krijgt de transitie naar een CO2-neutrale energiehuishouding een flinke impuls.

Valt uw bedrijf of instelling onder de informatieplicht? 

Dan moet u uiterlijk 1 juli 2019 aan het bevoegd gezag rapporteren welke energiebesparende maatregelen u heeft genomen. Als uitgangspunt gebruikt u de Erkende Maatregelenlijst energiebesparing (EML) voor uw bedrijfstak. Deze bevat energiebesparende maatregelen met een terugverdientijd van vijf jaar of minder. Na de eerste rapportage in 2019 moet u om de vier jaar uw bevoegd gezag informeren over de genomen maatregelen in uw inrichting. 

Door de maatregelen te treffen van de Erkende Maatregelenlijsten voor energiebesparing (EML) kunt u aan deze verplichting voldoen. Deze lijsten bevatten voor 19 bedrijfstakken energiebesparende maatregelen met een terugverdientijd van 5 jaar of minder.

U kunt invulling geven aan deze energiebesparingsplicht door het uitvoeren van één van deze 3 mogelijkheden:

1. U neemt alle maatregelen met een terugverdientijd van vijf jaar of minder
U neemt binnen uw bedrijf of instelling alle energiebesparende maatregelen die voor uw organisatie een terugverdientijd hebben van 5 jaar of minder. Het is aan het bevoegd gezag om te bepalen of u hiermee voldoet aan de energiebesparingsplicht.

2. U neemt alle van toepassing zijnde EML maatregelen
Heeft uw bedrijf of instelling alle toepasselijke erkende maatregelen voor uw bedrijfstak genomen? Dan voldoet u in principe aan de wettelijke energiebesparingseisen.

3. U neemt een deel van de van toepassing zijnde EML maatregelen
Neemt uw bedrijf of de instelling een deel van de toepasselijke erkende maatregelen voor haar bedrijfstak? Voor elke toepasselijke erkende maatregel die u niet neemt, moet u een gelijkwaardige of betere alternatieve maatregel nemen. Met de alternatieve maatregel moet u net zo veel of meer energie besparen als de erkende maatregel. Het is aan het bevoegd gezag om te bepalen of u hiermee voldoet aan de energiebesparingsplicht.

Was u al bezig met het nemen van energiebesparende maatregelen? 

>> Klik hier voor meer informatie

Heeft u nog vragen?

Neem direct contact op met ing. E.E.P.M. (Erwin) van der Linden AA, Bedrijfsadviseur bij HLB Van Daal in Gemert.

Stuur een e-mail of bel +31 (0)492 36 12 48
ing. E.E.P.M. (Erwin) van der Linden AA