Menu
HLB Van Daal

Ondernemen in het buitenland: verdragsontwikkelingen

Gepubliceerd op

Nu langzaam de (wereld)economie zich heropent, denkt menig ondernemer weer aan het buitenland. In dat verband nemen wij u graag mee in enkele verdragsontwikkelingen van de afgelopen tijd.

Ondernemen in het buitenland: verdragsontwikkelingen

Opzegging verdrag Rusland

Recentelijk is het belastingverdrag met Rusland door de Russen opgezegd. Het verdrag komt met ingang van 1 januari 2022 te vervallen. Reden voor de opzegging is onenigheid omtrent enkele aanpassingen die Rusland voorstelde. Daarbij zou, in de ogen van de Staatssecretaris van Financiën onvoldoende rekening zijn gehouden met de belangen van met name de Nederlandse familiebedrijven. Voor ondernemers en particulieren die belangen hebben in Rusland zal dus met ingang van volgend jaar het een en ander veranderen. Waarbij het belangrijkste gevolg is dat Rusland een hogere bronheffing kan gaan heffen op dividend- rente en royaltybetalingen naar Nederland. Deze hogere heffing komt, via het Besluit voorkoming dubbele belasting, niet in aanmerking voor verrekening. Nederland blijft proberen om met Rusland alsnog tot een oplossing te komen. Het is daarbij de vraag of dat nog tijdig gaat lukken.

Belastingverdrag met Cyprus aanstaande

Afgelopen maand zijn Nederland en Cyprus overeengekomen een belastingverdrag te sluiten. De exacte invulling van dat verdrag wordt nog vormgegeven. Daarbij is wel reeds duidelijk dat het verdrag enkele antimisbruikbepalingen gaat bevatten. Ook afspraken omtrent uitwisseling van informatie zijn onderdeel van het verdrag, waarmee wordt voldaan aan de minimumstandaarden vanuit het BEPS-project (Base Erosion and Profit Shifting). Dit verdrag is, zeker in combinatie met de opzegging van het verdrag met Rusland een kans om, zonder dubbele heffing, in Rusland te investeren. Van oudsher is Cyprus een toegang tot de Russische markt. Door dit belastingverdrag is dit het moment om deze route opnieuw in overweging te nemen.

Ontwikkelingen multilateraal instrument (MLI)

Het Multilateraal Instrument (MLI) maakt het voor landen mogelijk op een snelle en efficiënte wijze hun belastingverdragen aan te passen om belastingontwijking tegen te gaan, zonder dat hiervoor nieuwe onderhandelingen nodig zijn. Begin juni zijn diverse teksten van het MLI tussen Nederland en andere landen gepubliceerd. Steeds meer landen ratificeren het MLI waardoor het in toenemende mate van belang is uw structuur te controleren en waar nodig aan te passen. Vanwege de bepalingen in het MLI kan een agent bijvoorbeeld worden aangemerkt als een vaste inrichting, met de nodige compliance kosten als een gevolg daarvan. Een voordeel van deze teksten is dat daarin duidelijk beschreven is hoe het MLI in de verhouding tussen deze landen uitwerkt. Ben uzelf bewust van het feit dat het MLI een inbreuk kan maken op uw huidige fiscale verplichtingen. Uiteraard zijn wij u graag van dienst bij de controle van uw structuur op de mogelijke gevolgen. 

Verdragsonderhandelingen

Buiten de bovenstaande concrete punten, is Nederland met een aantal landen in (her)onderhandeling. In de (her)onderhandeling wordt verder vormgegeven aan de Notitie Fiscaal Verdragsbeleid. Daarbij is met name het heffingsrecht over pensioenen een belangrijk onderdeel. De onderhandelingen met België verdienen daarbij bijzondere aandacht. Het verdrag met België is namelijk het enige verdrag waar een fictief inkomensbestanddeel in de heffing wordt betrokken. Met de introductie van het tweede fictieve inkomensbestanddeel (in het kader van het wetsvoorstel excessief lenen) is de kans aanwezig dat dit inkomen eveneens in het verdrag met België wordt opgenomen.

Ook met Aruba, Curaçao en Sint Maarten lopen onderhandelingen. Deze verdragen worden in lijn gebracht met de minimumstandaarden van het BEPS-project. De reden voor deze aanpassing ligt mede in de door Nederland verstrekte steun in het kader van de Coronacrisis. Daarnaast is met verschillende fiscale ontwikkelingslanden (bijvoorbeeld Marokko, Moldavië en Kenia) in onderhandeling getreden. Bij deze verdragen kan meer heffingsrechten aan de bronstaat toegewezen. Via die weg worden de landen ook in staat gesteld zich verder te ontwikkelen.

Tot slot is Nederland met een aantal laag belastende landen in onderhandeling getreden. Dit met het doel om in voorkomende gevallen het heffingsrecht van de nieuw ingevoerde bronheffingen veilig te stellen. Deze landen zijn Bahrein, Barbados en de Verenigde Arabische Emiraten.

Er zijn dus voldoende ontwikkelingen gaande die uw onderneming of u persoonlijk kunnen raken. Uiteraard helpen wij u graag verder om de gevolgen waar mogelijk te beperken en waar dat kan te voorkomen.

Heeft u nog vragen?

Neem direct contact op met M.H.J. (Martijn) Kemperman, Belastingadviseur bij HLB Van Daal in Schijndel.

Stuur een e-mail of bel +31 (0)73 547 49 47
M.H.J. (Martijn) Kemperman