Menu
Actueel

Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor Werkgelegenheid 3.2 (NOW 3.2)

Gepubliceerd op

Met ingang van 15 februari 2021 is het mogelijk om de 4e periode van de NOW aan te vragen, de NOW 3.2 (soms ook wel de NOW 4.0 genoemd). De indieningstermijn loopt tot en met 14 maart 2021.
De insteek van de NOW regeling is wederom gelijk gebleven: een tegemoetkoming in de loonkosten voor bedrijven die nu omzetverlies lijden met als doel de werkgelegenheid zoveel mogelijk te behouden. Op deze pagina leest u meer over de NOW 3.2 regeling.

Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor Werkgelegenheid 3.2 (NOW 3.2)

Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor Werkgelegenheid

Op 9 december kondigde Minister Koolmees aan dat de NOW 3.2, in het eerste kwartaal 2021, niet verder wordt afgebouwd. Waar in eerste instantie een versobering van de regeling aangekondigd werd gaat deze gezien de huidige lockdown niet door. Op deze manier wil het kabinet proberen te voorkomen dat Nederlanders hun baan of bedrijf verliezen.

Voor NOW 3.2 (periode januari t/m maart 2021) gelden nu de volgende voorwaarden:

1. Alle werkgevers met een (verwacht) omzetverlies van tenminste 20% komen voor de NOW in aanmerking. 

2. De maximale tegemoetkoming voor de loonsom is verhoogd naar maximaal 85% van de loonsom.

3. Bij gebruik van de NOW 3.2 is ook een beperkte loonsomdaling mogelijk zonder dat daardoor de tegemoetkoming in gevaar komt. Voor de periode (januari t/m maart 2021) is een loonsomdaling toegestaan van 10% zonder dat daardoor de ontvangen NOW wordt gekort. 

Verder gelden een aantal algemene voorwaarden voor de NOW 3:

1. Voor elk afzonderlijk tijdvak kan een beroep worden gedaan op de NOW. Het maakt niet uit of de werkgever eerder een beroep heeft gedaan op NOW 1.0 en/of NOW 2.0 en/of NOW 3.1.

2. De vaste (forfaitaire) opslag voor werkgeverslasten bedraagt 40%.

3. Het voorschot bedraagt 80% en wordt uitgekeerd in drie termijnen.

4. De subsidie wordt voor de berekening van het voorschot gebaseerd op de loonsom van juni 2020 (en als de werkgever toen geen loonsom had, de loonsom van april 2020).

5. Voor de berekening van de omzetdaling wordt de omzet gedurende een te kiezen driemaandse periode vergeleken met één vierde van de omzet van 2019 (omzet 2019 gedeeld door vier). Er wordt door de regering vastgehouden aan een vergelijking met de omzet van 2019 omdat de omzet in dat jaar nog niet is vertekend ten gevolge van de coronacrisis.

Indien u voor het eerst NOW aanvraagt dan kunt u aangeven dat u de meetperiode van drie maanden voor de omzetvergelijking per 1 januari of één of twee maanden later wilt laten aanvangen (per 1 februari of 1 maart), als u verwacht dat het effect van de huidige situatie pas later in de omzetcijfers zichtbaar wordt. U moet deze keuze voor de meetperiode maken bij de aanvraag; bij de definitieve afrekening kan de meetperiode niet meer worden aangepast. De loonsom waarover de subsidie wordt berekend, blijft ook in deze gevallen de SV loonsom van januari, februari en maart 2021. Indien u voor een tweede of derde keer een beroep doet op de NOW dan moet de omzetperiode aansluiten op de periode die u hebt gekozen in de voorafgaande periode. U moet dan wel aan de voorwaarden voldoen zoals hierboven beschreven. 

6. Het maximumloon waarop de tegemoetkoming gebaseerd wordt, bedraagt tweemaal het maximumdagloon, zijnde € 9.718 vanaf 1 januari 2021. 

7. Er geldt een inspanningsverplichting voor werkgevers om werknemers te stimuleren tot scholing en ontwikkeling. 

Let op: Werkgevers hebben een inspanningsverplichting tot het stimuleren van een ontwikkeladvies en scholing. Wij kunnen u en uw medewerkers hierbij helpen en ondersteunen. Zo kunnen wij uw werknemers een NOW Ontwikkeladvies aanbieden. U leest er meer over in dit artikel.
Heeft u vragen over de inspanningsverplichting tot het stimuleren van een ontwikkeladvies en scholing? Neem direct contact op met B. (Bengt) Verhoeven, Adviseur HRM bij HLB Van Daal in Valkenburg.  

8. Er geldt een inspanningsverplichting voor begeleiding van werk-naar-werk. Als werkgever heeft u de verplichting zich in te spannen om bij te dragen aan de begeleiding naar ander werk voor werknemers van wie de arbeidsovereenkomst tijdens de subsidieperiode eindigt. Als de werkgever in de subsidieperiode het voornemen heeft de arbeidsovereenkomst van bepaalde werknemers te beëindigen of niet voort te zetten, geldt de inspanningsverplichting ook voor deze werknemers. Het gaat om alle mogelijkheden waarop de arbeidsovereenkomst kan eindigen, behalve pensionering.

Veel ondernemingen zien een ‘corona-reorganisatie’ als onvermijdelijk om een faillissement te voorkomen. Maar wat komt er bij een corona-reorganisatie juridisch allemaal kijken? Wat zijn de financiële gevolgen voor uw onderneming van een corona-ontslag? U leest er meer over in dit artikel 

9. Ook voor NOW 3.2 geldt, onder voorwaarden, een dividend- en bonusverbod. Dit is het geval indien u bij de definitieve aanvraag een accountantsverklaring moet overleggen of indien u een NOW aanvraag indient op werkmaatschappijniveau (de zogenaamde concernregeling).

10. Heeft u meerdere loonheffingennummers? Dan dient u per loonheffingennummer een aanvraag in. U geeft wel de omzetdaling op die u voor de gehele onderneming c.q. het gehele concern verwacht; u vult dus bij elke aanvraag dezelfde omzetdaling en dezelfde meetperiode in. Werkmaatschappijen die door de coronacrisis meer dan twintig procent omzetverlies hebben, maar behoren tot een concern dat niet aan die voorwaarde voldoet, mogen toch de NOW aanvragen. Hiervoor gelden wel extra voorwaarden. Zo moeten deze concerns afspraken maken met vakbonden respectievelijk de OR/personeelsvertegen-woordiging over werkbehoud. Verder verklaren deze concerns af te zien van het inkopen van eigen aandelen, het uitbetalen van dividend aan aandeelhouders en/of het uitkeren van bonussen aan bestuur en directie. Indien u gebruik maakt van deze regeling, is er een accountantsverklaring vereist. In deze verklaring worden onder andere de bovengenoemde vereisten door de accountant getoetst.

11. Maakt u aanspraak op de NOW 3.2 en bent u verplicht een accountantsverklaring te overleggen? Dan moet u verklaren dat het niet is toegestaan om op enig moment over 2021 dividend aan aandeelhouders uit te keren. Datzelfde geldt voor bonusregelingen uit te keren aan het bestuur en de directie van het bedrijf. Tot slot is de inkoop van aandelen niet toegestaan. Deze verklaring moet worden bewaard in de administratie. Er mogen overigens wel bonussen worden uitbetaald aan overige medewerkers.

Wilt u dat wij de NOW 3.2-regeling voor u aanvragen? 

Dat kan, neemt u in dat geval contact op met mr. R.A. (Reinier) Meesters, Sr. Adviseur HRM / Belastingadviseur bij HLB Van Daal in Gemert. Wij gaan dan zo spoedig mogelijk met uw aanvraag aan de slag.

Heeft u nog vragen?

Neem direct contact op met mr. R.A. (Reinier) Meesters, Belastingadviseur bij HLB Van Daal in Gemert.

Stuur een e-mail of bel +31 (0)492 36 12 48
mr. R.A. (Reinier) Meesters