Menu
HLB Van Daal

Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor Werkgelegenheid per 1 juni 2020 (NOW)

Gepubliceerd op

Het kabinet heeft op 20 mei een nieuw steunpakket voor ondernemers aangekondigd. De Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor Werkgelegenheid (NOW) is één van de bestaande maatregelen die worden verlengd. De insteek van de NOW regeling blijft gelijkt: een tegemoetkoming in de loonkosten voor bedrijven die nu omzetverlies lijden met als doel de werkgelegenheid zoveel mogelijk te behouden. Op deze pagina leest u meer over de verlengde NOW 2.0 regeling (deze pagina wordt regelmatig geüpdatet).

Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor Werkgelegenheid per 1 juni 2020 (NOW)

Verwacht u minstens 20% omzetverlies als gevolg van de coronacrisis? Dan kunt u vanaf 6 juli 2020 een tegemoetkoming in de loonkosten aanvragen bij UWV voor de maanden juni, juli en augustus. De verlengde NOW-regeling hanteert dezelfde systematiek van tegemoetkoming, maar heeft ten opzichte van de huidige NOW-regeling over de loonsom over de maanden maart, april en mei een aantal nieuwe voorwaarden en bepalingen.

Let op: de Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor Werkgelegenheid (NOW) bestaat dus uit twee termijnen, de huidige termijn met een tegemoetkoming  voor de loonsom over maart, april en mei en de nieuwe termijn met een tegemoetkoming voor de loonsom over juni, juli en augustus.

De indieningstermijn voor de NOW-periode maart, april en mei loopt tot 31 mei 2020. U kunt uw aanvraag voor de nieuwe NOW-periode juni, juli en augustus indienen vanaf 6 juli a.s.

De NOW in het kort:

 • De NOW vervangt de regeling voor werktijdverkorting (WTV).
 • Als werkgever kunt u een aanvraag indienen voor een substantiële tegemoetkoming in de loonkosten, en hiervoor van het UWV een voorschot ontvangen onder de verplichting geen medewerkers te laten gaan.
 • Als werkgever spant u zich in om de loonsom zoveel mogelijk gelijk te houden en medewerkers met een vast en met een flexibel contract gewoon door te betalen.
 • De NOW ondersteunt werkgevers die geconfronteerd worden met een omzetdaling van ten minste 20% over een aangesloten periode van drie maanden.
 • Als werkgever bent u verplicht de subsidie volledig te gebruiken voor het betalen van de door u verschuldigde loonkosten.
 • U bent als werkgever verplicht de ondernemersraad, de personeelsvertegenwoordiging of bij ontbreken daarvan de medewerkers te informeren over de subsidieverlening.

Aan welke voorwaarden moet u voldoen om in aanmerking te komen voor een tegemoetkoming in de loonkosten via de NOW-noodmaatregel 2.0?

 • In tegenstelling tot de vorige NOW-regeling is er geen beperking meer dat u géén ontslag op grond van bedrijfseconomische redenen mag aanvragen voor uw medewerkers gedurende de periode waarover u de tegemoetkoming ontvangt. Wel blijft er een correctie op de subsidie bij ontslag bestaan. De hoogte van deze correctie is 100% van de loonsom van de betreffende medewerkers die u voordraagt voor ontslag. Daarnaast verklaart u dat als er sprake is van een ontslagaanvraag om bedrijfseconomische redenen voor meer dan twintig medewerkers, zij voorafgaand daaraan overleggen met de vakbonden. Dit sluit overigens aan bij de wet- en regelgeving rondom collectief ontslag. De wettelijke bescherming van medewerkers bij ontslag blijft onverkort van kracht.
 • U verwacht tenminste 20% omzetverlies vanaf 1 juni 2020. De omzet in deze meetperiode wordt vergeleken met de omzet van 1 januari 2019 tot en met 31 december 2019, gedeeld door vier.
 • De hoogte van de tegemoetkoming in de loonkosten is afhankelijk van de terugval in omzet. Er is ervoor gekozen om de afname van omzet als uitgangspunt te nemen, omdat een lagere omzet betekent dat er minder geld beschikbaar is om salarissen te betalen. Daarnaast is omzetdaling een criterium dat meetbaar en controleerbaar is.
 • De aanvraag geldt voor een periode van drie maanden. Heeft u al NOW-subsidie aangevraagd over de maanden maart, april en mei? Dan kunt een nieuwe aanvraag indienen ter verlenging van deze termijn. U moet dan wel aan alle voorwaarden voldoen zoals in dit artikel beschreven. Het tweede tijdvak volgt verder de systematiek van het eerste tijdvak: werkgevers die tenminste 20% omzetverlies verwachten, kunnen een aanvraag indienen bij het UWV. Daarbij legt u zich vast om de lonen van betrokken medewerkers 100% door te betalen.
 • De subsidie bedraagt maximaal 90% van de loonsom over de driemaands periode, zijnde juni, juli en augustus. Voor de loonsom wordt van het sociale verzekeringsloon uit tegenwoordige dienstbetrekkingen uitgegaan. Ook aanvullende lasten en kosten zoals werkgeverspremies en werknemersbijdragen aan pensioen en de opbouw van vakantiebijslag worden gecompenseerd (een opslag van 40% waar dit in de eerdere periode nog 30% was).
 • Als loon wordt maximaal twee keer het maximumdagloon per maand per individuele medewerker in aanmerking genomen. Loon boven € 9.538 per maand komt niet voor subsidie in aanmerking,
 • U vraagt subsidie aan voor de loonsom over juni, juli en augustus in verband met een terugval in omzet van meer dan 20%.
 • Wij gaan er op basis van de eerste NOW-regeling vanuit dat ook bij deze verlenging aangegeven kan worden over welke meetperiode van drie maanden de omzetvergelijking wordt toegepast. Deze omzetvergelijking zou u dan één of twee maanden later kunnen laten beginnen (per 1 juli of 1 augustus), als u verwacht dat het effect van de huidige situatie pas later in de omzetcijfers zichtbaar wordt. U moet deze keuze voor de meetperiode maken bij de aanvraag; bij de definitieve afrekening kan de meetperiode niet meer worden aangepast. De loonsom waarover de subsidie wordt berekend, blijft ook in deze gevallen de loonsom van juni, juli en augustus 2020.
 • Heeft u meerdere loonheffingsnummers? Dan dient u per loonheffingennummer een aanvraag in. U geeft wel de omzetdaling op die u voor de gehele onderneming c.q. het gehele concern verwacht; u vult dus bij elke aanvraag dezelfde omzetdaling en dezelfde meetperiode in.
 • Het is uitermate belangrijk om de aanvraag zo zorgvuldig mogelijk in te dienen, aangezien na de aanvraag geen correcties meer kunnen worden gemaakt en misbruik van de regeling tot boetes kunnen leiden.
 • Is er in uw onderneming sprake van een WAZO uitkering (zwangerschapsuitkering) en/ of ZW uitkering van het UWV? Meld dit dan aan ons. Deze uitkeringen behoren namelijk niet tot uw loonkosten en het UWV voert hiervoor achteraf correcties door bij de definitieve subsidievaststelling.  
 • Binnen 24 weken na afloop van de periode waarover de NOW is toegekend, moet u vaststelling van de subsidie aanvragen. Voor aanvragen boven een nader te bepalen omvang van de tegemoetkoming is een accountantsverklaring vereist. De inhoud en voorwaarden van de accountantsverklaring zijn tot nu toe nog niet bekend.
 • Maakt u aanspraak op de NOW-regeling 2.0? Dan mag u over 2020 geen dividend en/of andere bonusregelingen uitkeren.
 • Vraagt u de NOW-regeling 2.0 aan, dan bent u verplicht uw medewerkers te stimuleren aan bij- en omscholing te gaan doen. U legt hier bij aanvraag van de NOW 2.0 een verklaring over af. Ter ondersteuning van initiatieven van sociale partners trekt het kabinet daarvoor vijftig miljoen euro uit via het crisisprogramma ‘NL leert door’ waarmee mensen vanaf juli kosteloos online scholing en ontwikkeladviezen kunnen volgen om zich aan te passen aan de nieuwe economische situatie.

Aanvraag, voorschot en toekenning van de subsidie

Wilt u gebruikmaken van de NOW-maatregel? Subsidieaanvragen staan open voor zowel werkgevers die al een aanvraag in het eerste tijdvak (NOW 1.0) hebben gedaan, als voor werkgevers die voor het eerst een beroep gaan doen op de NOW. Een aanvraag indienen is mogelijk vanaf 6 juli a.s. Op dat moment moet u, naast het opgeven van gegevens als bedrijfsnaam en loonheffingennummer, de volgende stappen doorlopen:

 • U vraagt subsidie aan voor de loonsom over juni, juli en augustus in verband met een terugval in omzet van meer dan 20%.
 • U kunt aangeven dat u de meetperiode van drie maanden voor de omzetvergelijking één of twee maanden later wilt laten aanvangen (per 1 juli of 1 augustus), als u verwacht dat het effect van de huidige situatie pas later in de omzetcijfers zichtbaar wordt. U moet deze keuze voor de meetperiode maken bij de aanvraag; bij de definitieve afrekening kan de meetperiode niet meer worden aangepast. De loonsom waarover de subsidie wordt berekend, blijft ook in deze gevallen de loonsom van juni, juli en augustus 2020.
 • Heeft u meerdere loonheffingsnummers? Dan dient u per loonheffingennummer een aanvraag in. U geeft wel de omzetdaling op die u voor de gehele onderneming c.q. het gehele concern verwacht; u vult dus bij elke aanvraag dezelfde omzetdaling en dezelfde meetperiode in. Werkmaatschappijen die door de coronacrisis meer dan twintig procent omzetverlies hebben maar behoren tot een concern dat niet aan die voorwaarde voldoet, mogen toch de NOW aanvragen. Hiervoor gelden wel extra voorwaarden. Zo moeten deze concerns afspraken maken met vakbonden over werkbehoud.
 • Het is uitermate belangrijk dat u de aanvraag voor deze tweede drie maanden zo zorgvuldig mogelijk indient, aangezien na de aanvraag geen correcties meer kunnen worden gemaakt en misbruik van de regeling tot boetes kan leiden.
 • Is er in uw onderneming sprake van een WAZO uitkering (zwangerschapsuitkering) en/ of ZW uitkering van het UWV? Meld dit dan aan ons. Deze uitkeringen behoren namelijk niet tot uw loonkosten en het UWV voert hiervoor achteraf correcties door bij de definitieve subsidievaststelling.  
 • Binnen 24 weken na afloop van de periode waarover de NOW is toegekend dient u vaststelling van de subsidie aan te vragen. Voor aanvragen boven een nader te bepalen omvang van de tegemoetkoming is een accountantsverklaring vereist. De regeling kan op dit punt nog worden aangepast.
 • Bij de definitieve vaststelling van de tegemoetkoming vindt nog een correctie plaats als er sprake is geweest van een daling van de loonsom (ten opzichte van de maand januari 2020).

De NOW in cijfers 

De hoogte van de tegemoetkoming in de loonkosten is afhankelijk van de terugval in omzet, met een maximum van 90% van de loonsom. Is de omzetdaling lager? Dan wordt de subsidie evenredig lager vastgesteld.

 • Als 100% van de omzet wegvalt, bedraagt de tegemoetkoming 90% van de loonsom van een werkgever.
 • Als 50% van de omzet wegvalt, bedraagt de tegemoetkoming 45% van de loonsom van een werkgever.
 • Als 25% van de omzet wegvalt, bedraagt de tegemoetkoming 22,5% van de loonsom van de werkgever.

Bij de berekening van het voorschot wordt gebruikgemaakt van de loonsom over de maand maart 2020. Uitgegaan wordt van het sociale verzekeringsloon uit tegenwoordige dienstbetrekkingen. Ook aanvullende werkgeverslasten worden gecompenseerd. Omwille van de uitvoerbaarheid door UWV is gekozen voor een forfaitaire opslag van 40% voor werkgeverslasten (dit was in de eerste NOW 30%) in plaats van het in aanmerking nemen van de precieze werkgeverslasten.

Hoe zit het met flexwerkers, mensen met nulurencontracten en uitzendkrachten?

 • De NOW geldt ook voor medewerkers voor wie u geen loondoorbetalingsplicht heeft, zoals flexwerkers en werknemers met een oproepcontract/nulurencontract. U moet wel het loon doorbetalen.
 • Ook uitzendbedrijven kunnen voor uitzendkrachten die bij hen dienst zijn een tegemoetkoming in de loonkosten aanvragen, net als payrollbedrijven. Voor payroll-werkgevers gelden dezelfde voorwaarden als voor andere werkgevers.
 • Ingeleende krachten (zoals payroll- en uitzendkrachten) tellen niet mee in de loonsom van het bedrijf waar ze de werkzaamheden verrichten.
 • Werkgevers, uitzendbedrijven en payroll-werkgevers hebben een zogenaamde inspanningsverplichting om flexwerkers, oproepkrachten en uitzendkrachten in dienst te houden gedurende de maanden maart, april en mei en zo de loonsom zoveel mogelijk gelijk te houden en in aanmerking te komen voor de subsidie.
 • De loonsom van januari 2020 is leidend voor wat betreft de loonkosten waarover de subsidie berekend wordt. Een optie is om de oproepkrachten op basis van de gewerkte uren van januari 2020 de komende maanden maart, april en mei loon door te betalen.
 • Dit kan mogelijk leiden tot een beroep op het rechtsvermoeden ex artikel 7:610b BW. Met andere woorden, de medewerker zal u mogelijk aanspreken om in de toekomst dit loon te blijven betalen of hij kan u erop wijzen dat het loon over januari 2020 niet representatief is.   
Het bovenstaande blijft per onderneming specifiek, het kan zijn dat u op basis van een CAO verplicht bent om oproepkrachten minimaal een aantal uren in te zetten. Dit kan van invloed zijn op het voorgaande. Heeft u vragen over de loondoorbetaling van uw oproepkrachten? Neemt u dan contact met ons op via de contactgegevens onderaan deze pagina.

Betaalt u minder loon, dan daalt de loonsom over de maanden maart-april-mei ten opzichte van de maand januari en wordt de subsidie lager vastgesteld, er is immers een lagere loonsom. Dit kan in situaties leiden tot een terugvordering.

Rekenvoorbeeld (bij 100% omzetdaling): 

De loonsom waarop het voorschot is gebaseerd is € 200.000. Het verwachte  subsidiebedrag is € 200.000 x 90% = € 180.000. Als voorschot wordt daarvan 80% uitgekeerd, ofwel € 144.000.

Als de loonsom over de maanden juni-juli-augustus is gedaald tot € 110.000, omdat de werkgever de lonen van werknemers met een flexibele arbeidsomvang niet heeft doorbetaald, wordt daar bij de uiteindelijke vaststelling van de subsidie rekening mee gehouden. De daling van de loonsom, maal 90%, wordt afgetrokken van het subsidiebedrag. Het uiteindelijke subsidiebedrag wordt dus € 180.000 – € 90.000 x 90% = € 99.000. Dat betekent een terugvordering van € 45.000.

Als de loonsom over de maanden juni- juli-augustus niet is gedaald maar € 200.000 is gebleven, wordt bij de uiteindelijke vaststelling van de subsidie uitgegaan van 90% van de oorspronkelijke loonsom, dus van 90% van € 200.000 = € 180.000. De vastgestelde subsidie is dus hoger en er volgt een nabetaling van € 36.000.

Een hogere loonsom in de maanden juni-juli-augustus ten opzichte van maart leidt niet tot een hogere vaststelling van de subsidie. Stijgt de loonsom bijvoorbeeld als gevolg van het aannemen van nieuwe medewerkers na maart 2020, dan resulteert dit dus niet in een hogere tegemoetkoming.

Concernbepaling in de NOW

Werkmaatschappijen die door de coronacrisis meer dan 20% omzetverlies hebben, maar behoren tot een concern dat niet aan die voorwaarde voldoet, mogen toch de NOW aanvragen. Bij een aantal concerns zijn sommige werkmaatschappijen geheel of gedeeltelijk stilgevallen door de coronacrisis, terwijl andere werkmaatschappijen binnen het concern nog voldoende omzet draaien of zelfs winst maken. Het concern als geheel voldoet dan niet aan het criterium van de 20% verlies aan omzet. De Tweede Kamer heeft minister Koolmees gevraagd om te kijken naar mogelijkheden voor een versoepeling van de NOW op dit punt.

De minister komt nu met een versoepeling, maar hieraan worden wel extra voorwaarden gesteld: 

 1. Deze concerns moeten afspraken maken met vakbonden over werkbehoud.
 2. Deze concerns zien af van het uitkeren van dividend of bonussen.
 3. Er mag geen sprake zijn van een personeels-B.V. binnen het concern.

Doet u een beroep op deze regeling? Dan moet u dus verklaren dat u over 2020 geen dividend zult uitkeren. Daarnaast mag u geen bonussen uitkeren of eigen aandelen inkopen. Verder moet u in overleg gaan met de vakbond over werkbehoud en moet u ook tot een akkoord komen met de vakbond. Heeft u minder dan twintig werknemers in dienst? Dan is overleg met de vakbond niet nodig, u moet dan overleggen met de personeelsvertegenwoordiging.

Naast de bovengenoemde vereisten komen er ook extra eisen die door de accountant worden getoetst. Let wel, deze verruiming wijzigt de hoofdregel van de NOW niet. De NOW wordt in deze situatie nog steeds gebaseerd op het omzetverlies van de onderneming ten opzichte van de omzet in 2019. Verder is nog steeds het uitgangspunt de loonsom over de maand maart 2020.   

Sectoren met seizoenspatronen

De Tweede Kamer heeft de afgelopen periode aandacht gevraagd voor seizoenswerk (waaronder bijvoorbeeld de landbouw en horeca). Het kabinet onderkent dat voor sommige sectoren of bedrijven de NOW-regeling weinig of geen soelaas biedt. De vaste (forfaitaire) opslag voor werkgeverslasten wordt nu verhoogd van 30 naar 40 procent. Daarmee levert de NOW ook een bijdrage aan andere kosten dan de loonkosten. De referentiemaand voor de loonsom wordt maart 2020. Daarnaast wordt in de al lopende NOW-regeling maart ook als uitgangspunt genomen als de loonsom in de maanden maart-mei hoger is dan in januari-maart. Dit is van belang voor seizoensgebonden bedrijven.

Internationale aspecten

Op grond van de NOW kunt u subsidie ontvangen als tegemoetkoming in de loonkosten voor medewerkers die bij u in dienst zijn. Uitgangspunt is dat het moet gaan om SV-loon. Dat betekent dat u alleen een subsidie kunt krijgen voor zover het gaat om lonen van medewerkers die sociaal verzekerd zijn in Nederland. Het bovenstaande betekent ook dat rechtspersonen of natuurlijke personen die in het buitenland gevestigd zijn en werkgever zijn van in Nederland sociaalverzekerde medewerkers, ook een beroep kunnen doen op de NOW. Als buitenlandse werkgever komt u daarom ook in aanmerking voor subsidie voor zover u medewerkers in dienst heeft die in Nederland sociaal verzekerd zijn.

Bent u directeur-grootaandeelhouder (DGA) en niet verzekeringsplichtig voor de werknemersverzekeringen? 

Dan komt u zelf helaas niet in aanmerking voor toepassing van de Tijdelijke Noodmaatregel ter Overbrugging van Werkbehoud (NOW). Lees meer over wat de alternatieven zijn >

Uitvoering: misbruik wordt beboet 

Voor de NOW is het belangrijk dat de dienstverlening goed is, tegelijkertijd dient u zich ook meteen goed aan de regels houden. Werkgevers die een beroep doen op de regeling verlenen desgevraagd, tot vijf jaar na vaststelling van de subsidie, inzage in deze administratie. Ook heeft u de verplichting direct melding te doen als duidelijk is dat u niet langer aan de vereisten voor subsidieverlening voldoet. Is er tijdens of bij het vaststellen van de subsidie sprake van een redelijk vermoeden van een strafbaar feit? Dan heeft het UWV de mogelijkheid om aangifte te doen. Het OM kan vervolgens een strafrechtelijk onderzoek instellen en overgaan tot strafrechtelijke vervolging.

Veelgestelde vragen over de NOW

Wij ontvangen vanuit onze klanten en relaties veel vragen over de Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor Werkgelegenheid (NOW). Veel van deze vragen hebben wij voor u op een rij gezet. Bekijk de meest gestelde vragen over de NOW > 

Wilt u dat wij de NOW-regeling voor u aanvragen?

Het aanvragen van de NOW 2.0 c.q. het verlengen van de huidige NOW-regeling is mogelijk vanaf 6 juli 2020. Zodra de regeling volledig is gepubliceerd zullen wij hier een nieuw aanvraagformulier plaatsen welke u  vervolgens per e-mail naar NOW@hlb-van-daal.nl kunt sturen. 

Heeft u nog vragen?

Neem direct contact op met mr. R.A. (Reinier) Meesters, Sr. Adviseur HRM / Belastingadviseur bij HLB Van Daal in Gemert.

Stuur een e-mail of bel +31 (0)492 36 12 48
mr. R.A. (Reinier) Meesters