Menu
HLB Den Hartog

Voorwaarden en Disclaimer

Gedragscode

De gedragscode van HLB Den Hartog is bedoeld om duidelijkheid te verschaffen over de principes en normen en waarden die leidend zijn bij de uitvoering van ons werk, de zgn. klokkenluidersregeling. Elke medewerker van HLB Den Hartog is bekend met de inhoud van de gedragscode. Aan elke medewerker is de verplichting opgelegd om deze na te leven. 

Bij de uitvoering van onze werkzaamheden hanteren wij de volgende (ethische) principes, normen en waarden:

  • Wij voeren onze werkzaamheden op een professionele, praktische en persoonlijke wijze uit, zodat de klant verzekerd is van kwalitatief hoogwaardige dienstverlening toegespitst op de specifieke situatie van de klant.
  • Verantwoord handelen en integriteit zijn kernwaarden die leidend zijn bij de uitvoering van onze werkzaamheden.
  • Bij de uitvoering van onze werkzaamheden streven wij ontwikkeling na, voor zowel de medewerkers zelf als voor onze organisatie.
  • Wij leveren toegevoegde waarde voor ondernemende klanten, waarbij wij ons richten op die klanten die onze normen en waarden respecteren en waarbij wij voldoende kennis en vaardigheden in huis hebben om een optimale dienstverlening te borgen.
  • Wij behandelen de zaken van onze klanten met respect voor vertrouwelijkheid en privacy en met in achtneming van onze onafhankelijkheid en objectiviteit.
  • Bij de uitvoering van onze werkzaamheden hebben we respect voor onze collega’s en klanten en dulden wij geen enkele vorm van discriminatie.
  • Wij streven naar een optimale balans tussen werk en privé en proberen onze medewerkers hierbij te helpen.

Regelingen

HLB Den Hartog doet er alles aan om u goed van dienst te zijn. Mocht er onverhoopt toch iets niet naar wens verlopen, dan kunt u uw mening kenbaar maken via onze:

Voorwaarden

Op al onze werkzaamheden en dienstverlening zijn onze Algemene voorwaarden | General terms and conditions van toepassing.

Privacyverklaring

Door het bezoeken van onze website stelt u HLB Den Hartog in staat om persoonlijke gegevens over u te verzamelen, zowel direct (via de op ons verzoek door u verstrekte persoonsgegevens) als indirect. Wij achten het van groot belang dat de door u verstrekte persoonlijke gegevens met de grootst mogelijke zorgvuldigheid worden behandeld en beveiligd. Zie hiervoor onze Privacyverklaring
Hoewel de informatie op onze website met de grootst mogelijke zorgvuldigheid is samengesteld, aanvaarden wij geen enkele aansprakelijkheid voor de eventuele gevolgen van onjuistheden of onvolledigheid van de vermelde informatie op deze site.

Disclaimer

Aan de totstandkoming van deze website is de uiterste zorg besteed. De informatie op deze website is uitsluitend bestemd voor algemene informatiedoeleinden. De verstrekte informatie kan niet worden beschouwd als een juridisch, financieel, fiscaal of ander professioneel advies. Op grond van deze informatie dienen geen handelingen te worden verricht zonder voorafgaand deskundig advies.

De veranderende aard van wet- en regelgeving en de intrinsieke risico's van elektronische communicatie kunnen leiden tot vertragingen, gebreken of andere onvolkomenheden in de op deze website verstrekte informatie.

Hoewel wij de grootst mogelijke zorgvuldigheid toepassen bij het samenstellen en onderhouden van deze website, kan HLB Den Hartog niet garanderen dat de hierin opgenomen informatie compleet, actueel en/of accuraat is. HLB Den Hartog aanvaardt dan ook geen aansprakelijkheid voor directe of indirecte schade die ontstaat door gebruikmaking van, het vertrouwen op of handelingen verricht naar aanleiding van de op deze website verstrekte informatie, tenzij er aan de zijde van HLB Den Hartog sprake is van opzet of daarmee gelijk te stellen grove nalatigheid.

De websites van derden die via hyperlinks op deze website kunnen worden bereikt, worden niet door HLB Den Hartog gecontroleerd, gemaakt en/of onderhouden. HLB Den Hartog aanvaardt dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor de inhoud van de gelinkte websites. Deze website en de inhoud daarvan is beschermd door het auteursrecht en andere intellectuele eigendomsrechten. Er mag niets van deze website of de inhoud daarvan worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, hetzij mechanisch, door fotokopieën, opnamen of op enige andere manier, zonder voorafgaande toestemming van HLB Den Hartog.