Menu
Contractenrecht

Juridisch advies contracten- en verbintenissenrecht

Juridisch advies contractenrecht

Advies contracten- of verbintenisrecht

Contractenrecht of verbintenisrecht is een onderwerp waar ieder bedrijf mee te maken heeft. Wat voor zakelijke overeenkomst of verbintenis het ook betreft, met een juridisch goed opgesteld contract staat u sterker. Het zorgt voor bewijsvoering en voorkomt dat er ruis ontstaat over gemaakte afspraken; dat bewijst zijn waarde bij calamiteiten of geschillen. Zonder schriftelijke overeenkomst zijn sommige afspraken bovendien niet rechtsgeldig. Onze juristen brengen mogelijke risico’s in kaart en zorgen dat alle overeenkomsten goed op orde zijn.

Lees op deze pagina meer over onze advisering en brede expertise op het gebied van contracten- en verbintenissenrecht. Of vraag direct een vrijblijvend advies aan.

Advies contractenrecht aanvragen

Specialist contractenrecht

De juristen van HLB Van Daal adviseren ondernemers over het opstellen van contracten of het beëindigen daarvan. Van managementovereenkomst en modelovereenkomst tot overeenkomst van cessie, rekening-courantovereenkomst, geldleningsovereenkomst, koopovereenkomsten bij aan- of verkoop van activa, aandelen of onroerend goed en alle andere zakelijke overeenkomsten. Ook helpen we bij het opstellen van algemene voorwaarden en een service level agreement (SLA), het vastleggen van intellectueel eigendom en bij vragen omtrent huurrecht.

Rekening-courant overeenkomst

Een rekening-courantovereenkomst tussen werkmaatschappijen legt vast hoe en welke geldvorderingen die zij over en weer hebben, worden verrekend. Het is raadzaam en in veel gevallen zelfs wettelijk verplicht om onderlinge afspraken op schrift te stellen. De juristen van HLB Van Daal leggen uit waar u op moet letten en adviseren bij het opstellen van een rekening-courantovereenkomst of het herzien ervan.

Advies rekening-courantovereenkomst aanvragen

Raamovereenkomst

Een raamovereenkomst beschrijft de afspraken die ten grondslag liggen aan een langdurige samenwerking met een vaste partij. Denk hierbij aan afspraken over de prijs en kortingen, productspecificaties en kwaliteit, de levertijd, de duur van de raamovereenkomst en andere basisafspraken. Een raamcontract brengt doorgaans een beperkte of zelfs geen afnameverplichting met zich mee. Onze juristen leggen uit waar u als afnemer óf leverancier op moet letten en helpen bij het opstellen van een raamovereenkomst.

Advies raamovereenkomst aanvragen

Managementovereenkomst

Een managementovereenkomst is om meerdere redenen essentieel. Allereerst helpt het onnodige risico’s te voorkomen, voor zowel de directeur-grootaandeelhouder (DGA) als voor de onderneming. Ook is een managementovereenkomst raadzaam vanuit fiscaal oogpunt. Onze juristen zijn op de hoogte van de actuele wet- en regelgeving. We ondersteunen ondernemers bij het opstellen van een managementovereenkomst en het periodiek updaten ervan. Onze juridische specialisten zorgen dat afspraken zorgvuldig worden vastgelegd. Denk aan de hoogte van de management fee en de indexering ervan. Evenals afspraken over bijvoorbeeld het beëindigen van de managementovereenkomst of onverhoopte arbeidsongeschiktheid van de DGA.

Advies managementovereenkomst aanvragen

Overeenkomst van opdracht / modelovereenkomst

De overeenkomst van opdracht (ook wel: ovo) legt werkafspraken tussen opdrachtgever en een ingehuurde zzp’er / freelancer vast. De overeenkomst van opdracht geeft een goede omschrijving van de opdracht en maakt duidelijk dat er geen sprake is van een loondienstverband. Voor verschillende branches en beroepsgroepen zijn modelovereenkomsten opgesteld. Hoewel deze kant-en-klare modelovereenkomsten een prima basis kunnen vormen, is het raadzaam om de overeenkomst te laten opstellen danwel checken door onze juristen. Dit voorkomt juridische en financiële problemen voor zowel opdrachtgever als opdrachtnemer. Onze juridische adviseurs zijn op de hoogte van de actuele wet- en regelgeving en de ontwikkelingen rond de Wet DBA. We voorzien u graag van juridisch advies.

Advies overeenkomst van opdracht (ovo) aanvragen

Overeenkomst van cessie/overdracht vorderingen

Een overeenkomst van cessie (vordering op naam) is niet rechtsgeldig als deze mondeling wordt overeengekomen. De overdracht van de vordering moet vooraf schriftelijk worden vastgelegd. Aan een akte van cessie worden formele eisen gesteld. Of u nu cedent (u doet afstand van een vordering) of cessionaris (u verkrijgt een vordering) bent, onze juristen leggen uit waar u op moet letten bij deze ingewikkelde juridische materie. We adviseren u bij het opstellen van de overeenkomst van cessie en beantwoorden graag uw vragen over de overdracht van vorderingen.

Advies overeenkomst van cessie aanvragen

Schuldovername

In geval van een schuldovername is het vanzelfsprekend van belang om afspraken schriftelijk vast te leggen. Het vormt immers het bewijs dat de voormalige schuldenaar is ontslagen van betalingsverplichtingen. Onze juristen zijn gespecialiseerd in contracten- en verbintenissenrecht. We leggen u graag uit waar u op dient te letten bij een schuldovername en helpen u bij het opstellen van de akte tot schuldoverneming.

Advies akte van schuldovername aanvragen

Geldleningsovereenkomsten

Bij het aangaan van een geldleningsovereenkomst is het van belang om de reden van de geldlening helder te beschrijven, evenals de voorwaarden zoals rente, aflossing en opeisbaarheid. Er zijn kant-en-klare geldleningsovereenkomsten beschikbaar die een prima basis kunnen vormen. Toch is het raadzaam om de schuldverklaring te laten opstellen danwel checken door onze juridische specialisten. Dit voorkomt juridische en financiële problemen. Heeft u vragen over het aangaan van een zakelijke geldlening? We voorzien u graag van juridisch advies.

Advies geldleningsovereenkomst aanvragen

Service Level Agreement

Een service level agreement (SLA) of een product level agreement wordt steeds gangbaarder in de zakelijke dienstverlening. Met een SLA leggen leverancier en (interne) afnemer werkafspraken vast, evenals afspraken over bijvoorbeeld restitutie of schadevergoeding. De overeenkomst betreft dan ook altijd maatwerk. Onze juristen zijn gespecialiseerd in contracten- en verbintenissenrecht. We leggen u graag uit waar u op dient te letten bij een service level agreement en helpen u bij het opstellen van het contract.

Advies service level agreement aanvragen

Algemene voorwaarden

Het opstellen van algemene voorwaarden wordt steeds belangrijker in onze veranderende samenleving. Het is raadzaam om de voorwaarden op maat te formuleren en niet te kiezen voor het bewerken van kant-en-klare voorbeelden. Juridisch correct opgestelde algemene voorwaarden beschrijven alle details nauwkeurig. Door het goed te regelen, zijn onnodige juridische en financiële gevolgen voor uw bedrijf te voorkomen. Onze juristen zijn gespecialiseerd in contracten- en verbintenissenrecht. We zorgen ervoor dat uw algemene voorwaarden aansluiten op de aard van de onderneming en op de juiste wijze van toepassing worden verklaard. We leggen u graag uit waar u op dient te letten en helpen u bij het opstellen van de algemene voorwaarden of het updaten ervan.

Advies algemene voorwaarden aanvragen

Intellectueel eigendom

Intellectueel eigendom is een breed begrip. Het eigendomsrecht beschermt de rechten van uitvinders, merken en makers van foto’s, teksten, muziek, vormgeving en meer. Het kent vele vormen, zoals het handelsnaamrecht, merkenrecht, auteursrecht en naburige rechten. Onze juristen helpen u uw intellectuele eigendom te beschermen tegen oneigenlijk gebruik, met het doel een juridisch geschil of rechtszaak te voorkomen. We adviseren u over het vastleggen van het intellectuele eigendom, een eventuele overdracht aan derden en over wat te doen als een ander inbreuk maakt op uw intellectueel eigendom. Wanneer het intellectueel eigendom toebehoort aan een ondernemer, is het goed om na te denken waar het in de holdingstructuur wordt ondergebracht. Zijn er meerdere werkmaatschappijen, dan zijn licenties mogelijk een passende oplossing.

Advies intellectueel eigendomsrecht aanvragen

Huurrecht

Het huurrecht geeft huurders en verhuurders rechten, maar legt ook dwingende bepalingen op. Een juridisch goed huurcontract is dan ook van belang voor ondernemers. Onze juristen lichten toe welke regels van toepassing zijn. We adviseren bij het opstellen van een zakelijke huurovereenkomst – waarbij we werken met ROZ-modellen als vertrekpunt – of toetsen een huurovereenkomst. Met een tijdig juridisch advies zijn vervelende kwesties rondom huur van roerende en onroerende zaken te voorkomen. Het gebruik van onroerend goed is bepalend voor de toepassing van het huurrecht. Bedrijfsruimten vallen bijvoorbeeld onder een andere huurwetgeving dan horecaruimten. Het huurrecht omtrent roerende zaken – zoals machines of auto’s – heeft weer andere bepalingen. Leg uw vragen over huurrecht gerust voor aan ons juridische specialisten.

Advies huurrecht aanvragen

Koopovereenkomsten

Een zakelijke koopovereenkomst verdient de nodige aandacht, of het nu gaat om activa of passiva. Veel juridische en financiële problemen zijn te voorkomen, door stil te staan bij de rechten en verplichtingen van verkoper en verkoper. Onze juristen zijn gespecialiseerd in contracten- en verbintenissenrecht. We kunnen u voorzien van deskundig juridisch advies inzake alle soorten zakelijke koopovereenkomsten. Betreft het bijvoorbeeld de (ver)koop van een bedrijf? Dan is het belangrijk om bestaande afspraken te beschrijven in de overeenkomst, zoals arbeidsvoorwaarden en afdracht van premies. Deze en ook iedere andere zakelijke koopovereenkomst – zoals een aandeelhouders-, concernfinancierings- en pandovereenkomst – kunnen onze juristen voor u opstellen. Waar nodig, raadplegen we de overname-adviseurs van HLB Matchers, bedrijfsadviseurs, accountants of een van onze andere specialisten.

Advies koopovereenkomst aanvragen


Veelgestelde vragen over contracten- en verbintenissenrecht

Juristen contractrecht

De juristen van HLB Van Daal helpen ondernemers bij juridische vraagstukken rondom contracten- en verbintenissenrecht. We voorzien ondernemers van juridisch, oplossingsgericht advies en ondersteunen met praktische zaken, met het doel alles goed te regelen en geschillen over een overeenkomst of financiële schade voor het bedrijf te voorkomen.

✓ Team van ervaren contractrecht juristen
✓ Tevens gespecialiseerd in ondernemings-, arbeids-, familie- en insolventierecht en privacywetgeving
✓ HLB Van Daal biedt een fullservice dienstverlening
✓ Uw bedrijfsadviseur is uw sparring partner en aanspreekpunt voor ál uw vragen
✓ HLB Van Daal is altijd dichtbij in Noord-Brabant, Limburg en Amsterdam
✓ Sterk internationaal netwerk: 800 HLB-kantoren in 150 landen

Vraag direct vrijblijvend advies aan

Heeft u nog vragen?

Neem direct contact op met mr. J.M. (Nicole) Wolfs, Partner bij HLB Van Daal in Waalwijk.

Stuur een e-mail of bel +31 (0)416 33 05 05
mr. J.M. (Nicole) Wolfs