Menu
HLB Van Daal

HR Services Eindejaarsmemo 2019

HR Services Eindejaarsmemo 2019

In 2020 moet u vanuit HR volgens de wet- en regelgeving aan een aantal zaken voldoen. In deze memo zetten we de onderwerpen op een rij die van wezenlijk belang zijn voor een juiste en soepele salarisverwerking.

Met deze onderwerpen zorgt u voor een soepele salarisverwerking:

  • Stuur ons je beschikking gedifferentieerde premie Whk
  • Controle beschikking premie Whk
  • Werkkostenregeling
  • Lage inkomensvoordeel
  • Wet arbeidsmarkt in balans
  • Slapende dienstverbanden
  • Aanleveren loonmutaties december / periode 13 2019
  • Jaaropgaven 2019

Stuur ons je beschikking gedifferentieerde premie Whk

In deze periode ontvang je van de Belastingdienst de ‘Mededeling Loonheffingen Gedifferentieerd Premiepercentage Werkhervattingskas’ voor het jaar 2020. Deze mededeling van de Belastingdienst is essentieel voor een juiste salarisverwerking. Wil je deze mededeling (inclusief alle onderliggende pagina’s) daarom sturen naar het centrale e-mailadres van onze afdeling: clb@hlb-van-daal.nl?

Controle beschikking gedifferentieerde premie Whk

Wij zijn je graag van dienst bij het controleren van deze beschikking. Wij controleren in ieder geval de basisgegevens die op deze beschikking staan. Wij kunnen desgewenst ook aanvullende documenten opvragen voor een volledige controle. Onze ervaring is dat het UWV regelmatig fouten maakt met het opstellen van deze beschikkingen. Door een onjuiste toerekening kan het zomaar voorkomen dat je als organisatie jarenlang te veel en ten onrechte premie afdraagt aan de Belastingdienst.

Werkkostenregeling

Heeft jouw organisatie nog beschikbare vrije ruimte in de werkkostenregeling? Ja? Denk dan bijvoorbeeld aan een borrel of cadeau als extra waardering richting medewerkers of een aanvullende vergoeding aan de DGA. Nee? Denk dan eens na over het anders inrichten van bepaalde vergoedingen of verstrekkingen. De kerstborrel buiten de deur is met wat aankleding misschien wel net zo gezellig in uw bedrijfspand. Dit is aantrekkelijk, omdat de kerstborrel buiten de deur ten laste van de vrije ruimte komt, terwijl de borrel binnenshuis voor de werkkostenregeling op nihil is gewaardeerd.

Lage inkomensvoordeel

Tip: Ga na voor welke werknemers jouw organisatie op grond van het uurloon de tegemoetkoming van het lage inkomensvoordeel zou kunnen ontvangen. Ga vervolgens na of zij het minimaal vereiste aantal uren werken. Zitten zij net onder de grens, dan kan het lonen het aantal uren te verhogen. Zelfs als je de werknemer extra betaald verlof zou geven, tellen de uren mee en kan het voordeel wellicht toch worden behaald. Wij kunnen je hierbij ondersteunen.

Wet arbeidsmarkt in balans

Vanaf 1 januari veranderen de regels rond arbeidscontracten en ontslag. Dit is geregeld in de Wet arbeidsmarkt in balans. Zo gaat je organisatie vanaf 1 januari bijvoorbeeld een hogere WW-premie betalen voor werknemers zonder schriftelijk vast contract. Mocht je als werkgever werknemers vast in dienst hebben, maar dit nog niet schriftelijk hebben vastgelegd, dan adviseren wij dit voor 1 januari 2020 te doen. Wij kunnen hierbij ondersteunen en verwijzen je voor meer informatie naar onze eerdere berichtgeving.

Slapende dienstverbanden

In de praktijk houden werkgevers werknemers die langdurig ziek zijn en niet meer aan het werk kunnen komen, soms nog jaren in dienst. Onder langdurig ziek wordt arbeidsongeschiktheid verstaan die minimaal twee jaar duurt. Volgens de Hoge Raad moet hieraan een einde komen aangezien werkgevers het in stand houden van het dienstverband kunnen gebruiken om betaling van de transitievergoeding te ontlopen. Vanaf 1 april 2020 kunnen werkgevers echter wel bij het UWV een aanvraag indienen voor compensatie van (een deel van de) de transitievergoeding bij ontslag wegens langdurige ziekte. Dit geldt overigens ook voor dergelijke dienstverbanden die na 1 juli 2015 zijn beëindigd. Heeft jouw organisatie nog slapende dienstverbanden? Neem dan contact met ons op.

Aanleveren loonmutaties december / periode 13 2019

Om je in december of periode 13 tijdig van de salarisoutput te kunnen voorzien, vragen wij je alle salarismutaties inclusief bijzondere betalingen zoals bonussen, tantièmes etc. die nog in 2019 verwerkt moeten worden uiterlijk donderdag 12 december aan te leveren.

Jaaropgaven 2019

De jaaropgaven over 2019 kun je in 2020 ophalen in de digitale omgeving of worden uiterlijk in de eerste week van februari 2020 toegezonden. Maak je gebruik van Employee Self Service (ESS)? Dan ontvangt de medewerker automatisch een e-mail als de jaaropgave voor hem/haar beschikbaar is gesteld. Indien je nog geen gebruikmaakt van ESS, kunnen wij dit eenvoudig inregelen. Neem hiervoor contact met ons op.

Heeft u nog vragen?

Neem direct contact op met drs. G.B. (Gijs) van Zon, Directeur HRM101 bij HLB Van Daal in Waalwijk.

Stuur een e-mail of bel +31 (0)416 33 05 05
drs. G.B. (Gijs) van Zon