Delen
Eindejaarstips voor belastingplichtigen | HLB Nederland
Menu
Actueel

Eindejaarstips voor belastingplichtigen

Gepubliceerd op

Wat kunt u fiscaal dit jaar nog regelen? Zeker in dit jaar kunt u goede fiscale eindejaarstips gebruiken. Op dit moment kunt u namelijk nog handelen om uw fiscale positie te optimaliseren. Met name daarop zijn onze tips* gericht.

Eindejaarstips voor belastingplichtigen

*Bij de samenstelling van deze Eindejaarstips 2021 is naar uiterste betrouwbaarheid en zorgvuldigheid gestreefd. Onze organisatie kan niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele onjuistheden en de gevolgen hiervan.

1. Speel in op aftrekbeperking box 1

De tarieven in box 1 blijven volgend jaar vrijwel gelijk. De meeste aftrekposten gaan echter volgend jaar minder voordeel opleveren, zeker als uw inkomen meer dan € 69.398 bedraagt en u aftrekposten (deels) tegen het hoogste tarief kunt aftrekken. Dit jaar kan dat nog tegen 43%. In 2022 komen aftrekposten in aftrek tegen maximaal 40%. Het maximum aftrekpercentage wordt voor het overgrote deel van de aftrekposten verder afgebouwd naar 37,05% in 2023. 

Tip

U kunt hierop inspelen door aftrekposten zoveel mogelijk in de tijd naar voren te halen.
Een gift van bijvoorbeeld € 10.000 aan een ANBI: 

Voorbeeld voordeel aftrekpost € 10.000,-

Jaar

Tarief

Voordeel

2021

43%

€ 4.300

2022

40%

€ 4.000

2023

37,05%

€ 3.705

Ook met betrekking tot uitgaven voor onderhoudsverplichtingen, uitgaven voor specifieke zorgkosten, weekenduitgaven voor gehandicapten, aftrekbare giften, het restant persoonsgebonden aftrek van voorgaande jaren en verliezen op beleggingen in durfkapitaal is het verstandig deze aftrekposten zo mogelijk naar voren te halen (te clusteren).

2. Cluster uw zorgkosten

Zorgkosten zijn onder voorwaarden aftrekbaar. Er geldt wel een drempel, die afhankelijk is van de hoogte van uw inkomen. Hoe hoger uw inkomen, hoe hoger de drempel. Alleen zorgkosten die boven de drempel uitstijgen, zijn aftrekbaar.

Probeer daarom uw zorgkosten zo veel mogelijk binnen een jaar te laten vallen. Koopt u bijvoorbeeld in 2021 een nieuw gehoorapparaat en laat u in 2022 uw gebit renoveren, dan heeft u in beide jaren te maken met de drempel. Wanneer u beide uitgaven in één jaar doet (het betalingsmoment is beslissend voor het jaar van aftrek) levert dit de meeste aftrek op.

Tip

Net als bij de aftrekposten in de bovengenoemde tip wordt ook hier de maximale aftrek de komende jaren minder bij een inkomen boven € 69.398. Haal zorgkosten dus zo mogelijk naar voren. Vanaf 2023 levert de aftrek van zorgkosten immers nog maar een fiscaal voordeel op van maximaal 37,05%.

3. Overweeg nog dit jaar een lijfrente te betalen

U kunt een extra aftrekpost creëren door dit jaar een lijfrente te kopen of een bedrag te storten op uw lijfrentespaarrekening of lijfrentebeleggingsrecht. De betaalde bedragen zijn alleen aftrekbaar als sprake is van onvoldoende pensioenopbouw. Aan het begin van het jaar mag u nog niet de AOW-gerechtigde leeftijd bereikt hebben. Het pensioenopbouwtekort wordt bepaald aan de hand van de jaar- en reserveringsruimte. U kunt deze ruimte berekenen op de site van de Belastingdienst (www.belastingdienst.nl). Als u voldoet aan de voorwaarden voor aftrek, kunt u de premie in 2021 aftrekken tegen maximaal 49,5%. Lijfrentes blijven ook de komende jaren gewoon aftrekbaar tegen het tabeltarief. Als u nu de premie kunt aftrekken tegen 49,5% en wanneer de uitkeringen vanwege een daling van uw inkomen te zijner tijd belast zijn tegen 37,05%, dan bedraagt het tariefvoordeel 12,45%-punt.

Tip

Zorg dat u de lijfrentepremies in 2021 betaalt! Alleen dan kunt u deze nog in aftrek brengen in uw aangifte inkomstenbelasting 2021. Bovendien vermindert u daarmee uw vermogen, zodat u minder belasting betaalt in box 3.

LET OP! 
De betaalde lijfrentepremie vermindert de te betalen belasting, maar niet de te betalen premie Zvw. Over de lijfrente-uitkering betaalt u bij ontvangst wel premie Zvw. Dit betekent een dubbele heffing, voor zover uw inkomen bij uitbetaling van de lijfrentetermijnen onder de Zvw-premiegrens valt en u nu de Zvw-premiegrens nog niet heeft bereikt. Hierdoor wordt het nettorendement van de lijfrente kleiner.

Bepaalde heffingskortingen zijn inkomensafhankelijk. Zo is uw algemene heffingskorting mogelijk hoger door de aftrek van een lijfrentepremie. Boven een inkomen van € 68.507 heeft de lijfrentepremieaftrek in 2021 geen effect meer op de algemene heffingskorting. 

4. Cluster uw giften of schenk periodiek

Giften aan goede doelen zijn onder voorwaarden aftrekbaar.
Voor giften geldt een drempel van 1% van uw verzamelinkomen vóór aftrek van persoonsgebonden aftrekposten, met een minimum van € 60. Alleen het bedrag aan giften boven deze drempel is aftrekbaar.
Voor giften geldt ook een plafond (maximum) van 10% van het verzamelinkomen vóór aftrek van persoonsgebonden aftrekposten.

Tip

U kunt giften over meerdere jaren beter clusteren, zodat u maar één jaar met de drempel te maken heeft. Komt u met uw giften boven het plafond van 10% uit, dan is het juist beter uw giften over meerdere jaren te spreiden.

Houd er ook rekening mee dat door een beperking van de maximale aftrek de giftenaftrek bij eenzelfde inkomen de komende jaren minder oplevert. Haal aftrekbare giften dus zo mogelijk naar voren. Vanaf 2023 levert een gift immers nog maar een fiscaal voordeel op van maximaal 37,05%.

Periodieke giften zijn giften aan goede doelen in de vorm van vaste en gelijkmatige periodieke uitkeringen die uiterlijk eindigen bij overlijden. Om aftrekbaar te zijn, dient u gebruik te maken van een notariële of onderhandse akte van schenking. En de gift dient ten minste voor een periode van vijf jaar te worden verstrekt. Voor periodieke giften geldt geen drempel en ook geen plafond, maar wel een aantal eisen. Een dergelijke akte kunt u downloaden vanaf de site van de Belastingdienst. 

Tip

Schenk periodiek als u geen last wilt hebben van de drempel of het plafond. Bereken wel of het inspelen op het plafond en de drempel door periodiek te schenken opweegt tegen het nadeel dat uw schenking over een langere periode wordt uitgesmeerd en vanwege de dalende tarieven minder oplevert.

Als u een bv heeft, kunt u ook namens de bv schenken. De aftrek bedraagt dan ten hoogste 50% van de winst, met een maximum van € 100.000.

5. Maak uw (klein)kinderen blij met een schenking

Profiteer ook dit jaar nog van de jaarlijkse schenkvrijstelling in de schenkbelasting (en verlaag daarmee uw vermogen in box 3). Zo kunt u in 2021 uw kinderen belastingvrij € 6.604 schenken en uw kleinkinderen of derden € 3.244. Deze vrijstellingen zijn in 2021 eenmalig met € 1.000 verhoogd vanwege de coronacrisis.
Die € 1.000 vervalt weer in 2022.
Voor kinderen tussen 18 en 40 jaar geldt een eenmalige verhoging van dit bedrag tot:

  • € 26.881;
  • € 55.996 indien het bedrag gebruikt wordt voor een studie;
  • € 105.302 indien het bedrag gebruikt wordt voor een eigen woning (‘jubelton’)

LET OP!
De eenmalige schenking van € 105.302 ten behoeve van de eigen woning geldt ook voor andere personen dan de eigen kinderen. Houd wel rekening met de voorwaarden van deze schenking. De schenking kan eveneens worden toegepast indien het kind ouder is dan 40, maar een partner heeft tussen de 18 en 40 jaar oud.
De jubelton staat momenteel ter discussie in de politiek. De toekomst van deze schenkvrijstelling is nogal onzeker. Bij twijfel kunt u beter zo snel mogelijk van deze faciliteit gebruik maken.

6. Overweeg de oprichting van een spaar-bv/-fonds

Heeft u op dit moment veel spaargeld in box 3, denk dan eens aan de oprichting van een spaar-bv of een open fonds voor gemene rekening om daarin vóór 31 december 2021 uw spaargeld te storten. De bv of het fonds betaalt over de daadwerkelijk ontvangen spaarrente tot een bedrag van € 395.000 in 2022 15% vennootschapsbelasting en over het meerdere 25%  vennootschapsbelasting (dit wordt waarschijnlijk 25,8% in 2022). Als de ontvangen spaarrente na belasting wordt uitgekeerd naar privé, betaalt u hierover in 2022 26,9% belasting in box 2 van de inkomstenbelasting. Gecombineerd is dat zo’n 38% van de daadwerkelijk ontvangen spaarrente tot € 395.000. Dat is vaak vele malen minder dan de 0,56% tot 1,71% belasting die u in 2022 over uw spaarsaldi betaalt in box 3, hoewel er in box 3 wel een vrijstelling geldt van (in 2022) € 50.650 per persoon. Toch is het verschil in belastingheffing tussen spaargeld in box 3 en spaargeld in een bv/fonds al gauw duizenden euro’s. 

LET OP!
De fiscale behandeling van het open fonds voor gemene rekening staat momenteel ter discussie. Er ligt een wetsvoorstel waardoor in veel situaties het open fonds niet meer zelfstandig belastingplichtig zal zijn voor de vennootschapsbelasting. In plaats daarvan zouden de participanten hun belang in het fonds dan moeten aangeven in box 3 waardoor het fonds vanuit fiscaal perspectief zijn aantrekkelijkheid verliest. Dit is iets om rekening mee te houden.   
Uitgaande van de forfaitaire rendementen in box 3 voor 2022 is een spaar-bv/-fonds pas bij een rendement van minstens 3,58% (belastbaar vermogen € 100.000 tot € 1.000.000) respectievelijk minstens 4,51% (belastbaar vermogen meer dan € 1 miljoen) niet voordeliger.

Met een bv zijn kosten gemoeid: oprichtingskosten, jaarlijks opstellen van een jaarrekening en dergelijke. En om het spaargeld na verloop van tijd belastingvrij naar privé te halen, is een gang naar de notaris nodig. Het is belangrijk bij de keuze voor de bv-variant deze kosten af te trekken van de jaarlijkse voordelen om te bepalen of het geheel voor u aantrekkelijk is.

Tip

Een spaar-bv of open fonds voor gemene rekening zorgt er ook voor dat het spaargeld niet meer meetelt voor de vermogenstoets voor de toeslagen en de vermogenstoets voor de eigen bijdrage bij het verblijf in een verzorgingsinstelling.
Kies een specialist bij jou in de buurt:

Heeft u nog vragen?

Neem direct contact op met mr. E. (Bert) Nannen, Vennoot / Fiscalist bij HLB Nannen in Groningen.

Stuur een e-mail of bel +31 (0)50 526 65 33
mr. E. (Bert) Nannen

Heeft u nog vragen?

Neem direct contact op met Esther van Huizen QC, Partner bij HLB Blömer in Nieuwegein.

Stuur een e-mail of bel +31 (0)30 605 85 11
Esther van Huizen  QC

Heeft u nog vragen?

Neem direct contact op met mr. E. (Bert) Nannen, Vennoot / Fiscalist bij HLB Nannen in Groningen.

Stuur een e-mail of bel +31 (0)50 526 65 33
mr. E. (Bert) Nannen

Heeft u nog vragen?

Neem direct contact op met HLB Witlox Van den Boomen, Algemene contactgegevens bij HLB Witlox Van den Boomen in Waalre.

Stuur een e-mail of bel +31 (0)402 21 58 05
HLB Witlox Van den Boomen

Heeft u nog vragen?

Neem direct contact op met HLB Witlox Van den Boomen, Algemene contactgegevens bij HLB Witlox Van den Boomen in Waalre.

Stuur een e-mail of bel +31 (0)402 21 58 05
HLB Witlox Van den Boomen

Heeft u nog vragen?

Neem direct contact op met mr. J.M.M. (Hans) Blankendaal, Partner bij HLB Amsterdam in Amsterdam.

Stuur een e-mail of bel +31 (0)6 22 66 29 77
mr. J.M.M. (Hans) Blankendaal

Heeft u nog vragen?

Neem direct contact op met Esther van Huizen QC, Partner bij HLB Blömer in Nieuwegein.

Stuur een e-mail of bel +31 (0)30 605 85 11
Esther van Huizen  QC

Heeft u nog vragen?

Neem direct contact op met R. (Rob) Huisman, Senior Belastingadviseur bij HLB Den Hartog in Rotterdam.

Stuur een e-mail of bel +31 (0)10 278 11 00
R. (Rob) Huisman

Heeft u nog vragen?

Neem direct contact op met R. (Rob) Huisman, Senior Belastingadviseur bij HLB Den Hartog in Rotterdam.

Stuur een e-mail of bel +31 (0)10 278 11 00
R. (Rob) Huisman