Menu

Voorwaarden en Disclaimer

Gedragscode

De gedragscode van HLB Nederland is bedoeld om duidelijkheid te verschaffen over de principes en normen en waarden die leidend zijn bij de uitvoering van ons werk, de zgn. klokkenluidersregeling. Alle organisaties die onderdeel zijn van  HLB Nederland alsmede alle medewerkers van HLB Nederland zijn met de inhoud van de gedragscode bekend en hebben de verplichting om deze na te leven. Bij de uitvoering van onze werkzaamheden hanteren wij in ieder geval de volgende (ethische) principes, normen en waarden:

  • Wij voeren onze werkzaamheden op een professionele, praktische en persoonlijke wijze uit, zodat de klant verzekerd is van kwalitatief hoogwaardige dienstverlening toegespitst op de specifieke situatie van de klant.
  • Verantwoord handelen en integriteit zijn kernwaarden die leidend zijn bij de uitvoering van onze werkzaamheden. 
  • Bij de uitvoering van onze werkzaamheden streven wij ontwikkeling na, voor zowel de medewerkers zelf als voor onze organisatie. 
  • Wij leveren toegevoegde waarde voor ondernemende klanten, waarbij wij ons richten op die klanten die onze normen en waarden respecteren en waarbij wij voldoende kennis en vaardigheden in huis hebben om een optimale dienstverlening te borgen. 
  • Wij behandelen de zaken van onze klanten met respect voor vertrouwelijkheid en privacy en met in achtneming van onze onafhankelijkheid en objectiviteit. 
  • Bij de uitvoering van onze werkzaamheden hebben we respect voor onze collega’s en klanten en dulden wij geen enkele vorm van discriminatie. 
  • Wij streven naar een optimale balans tussen werk en privé en proberen onze medewerkers hierbij te helpen.

Regelingen

HLB Nederland doet er alles aan om u goed van dienst te zijn. Mocht er onverhoopt toch iets niet naar wens verlopen, dan kunt u uw mening kenbaar maken via onze:

  • Klachtenregeling
  • Klokkenluidersregeling

Voorwaarden

Op al onze werkzaamheden en dienstverlening zijn onze Algemene voorwaarden | General terms and conditions van toepassing.

Privacyverklaring

Door het bezoeken van onze website stelt u HLB Nederland in staat om persoonlijke gegevens over u te verzamelen, zowel direct (via de op ons verzoek door u verstrekte persoonsgegevens) als indirect. Wij achten het van groot belang dat de door u verstrekte persoonlijke gegevens met de grootst mogelijke zorgvuldigheid worden behandeld en beveiligd. Zie hiervoor onze Privacyverklaring.

Hoewel de informatie op onze website met de grootst mogelijke zorgvuldigheid is samengesteld, aanvaarden wij geen enkele aansprakelijkheid voor de eventuele gevolgen van onjuistheden of onvolledigheid van de vermelde informatie op deze site.

Disclaimer

Aan de totstandkoming van deze website is de uiterste zorg besteed. De informatie op deze website is uitsluitend bestemd voor algemene informatiedoeleinden. De verstrekte informatie kan niet worden beschouwd als een juridisch, financieel, fiscaal of ander professioneel advies. Op grond van deze informatie dienen geen handelingen te worden verricht zonder voorafgaand deskundig advies.

De veranderende aard van wet- en regelgeving en de intrinsieke risico's van elektronische communicatie kunnen leiden tot vertragingen, gebreken of andere onvolkomenheden in de op deze website verstrekte informatie.

Hoewel wij de grootst mogelijke zorgvuldigheid toepassen bij het samenstellen en onderhouden van deze website, kan HLB Nederland niet garanderen dat de hierin opgenomen informatie compleet, actueel en/of accuraat is. HLB Nederland aanvaardt dan ook geen aansprakelijkheid voor directe of indirecte schade die ontstaat door gebruikmaking van, het vertrouwen op of handelingen verricht naar aanleiding van de op deze website verstrekte informatie, tenzij er aan de zijde van HLB Nederland sprake is van opzet of daarmee gelijk te stellen grove nalatigheid.

De websites van derden die via hyperlinks op deze website kunnen worden bereikt, worden niet door HLB Nederland gecontroleerd, gemaakt en/of onderhouden. HLB Nederland aanvaardt dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor de inhoud van de gelinkte websites.vDeze website en de inhoud daarvan is beschermd door het auteursrecht en andere intellectuele eigendomsrechten. Er mag niets van deze website of de inhoud daarvan worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, hetzij mechanisch, door fotokopieën, opnamen of op enige andere manier, zonder voorafgaande toestemming van HLB Nederland.

Netwerk

HLB Nederland is een netwerk van onafhankelijke en professionele accountants- en adviesorganisaties, die elk een afzonderlijke en onafhankelijke juridische entiteit vormen. HLB Nederland Accountants & Consultants B.V. is een Nederlandse vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, die coördinerende taken binnen het netwerk uitvoert, maar die geen professionele diensten levert aan cliënten. Dienovereenkomstig is HLB Nederland niet aansprakelijk voor het doen en laten van één of meer van de leden van het netwerk, en vice versa. HLB Nederland wijst derhalve expliciet alle aansprakelijkheden af, inclusief maar niet beperkt tot aansprakelijkheden aangaande de geschiktheid van geleverde diensten en producten voor specifieke doelen en aansprakelijkheden betreffende de geleverde kwaliteit. Voornoemde uitsluiting van aansprakelijkheid zal niet gelden indien sprake is van grove opzet of bewuste roekeloosheid

In geen enkel geval zal HLB Nederland aansprakelijk zijn voor het doen en laten van één of meer van de leden van het netwerk, noch voor de daaruit voortvloeiende directe, specifieke, incidentele of gevolgschade (inclusief maar niet beperkt tot schade voor verlies van bedrijfsrevenuen, onderbrekingen van de bedrijfsvoering, verlies van informatie of andere financiële schade), direct of indirect voortkomend uit het gebruik (of het nalaten daarvan) van deze website. Geen enkele referentie naar de diensten of producten van een deelnemende organisatie kan worden beschouwd als een goedkeuring daarvan.