Delen
Opnieuw extra overheidssteun getroffen sectoren corona oktober 2020 | HLB Nederland
Menu
Actueel

Opnieuw extra overheidssteun getroffen sectoren

Gepubliceerd op

Het kabinet ondersteunt nogmaals bedrijven die door de nieuwe coronamaatregelen worden getroffen. De nieuwe steunmaatregelen komen boven op de al bestaande regelingen en betreffen vooral de uitbreiding van de TVL (Tegemoetkoming Vaste Lasten). In december van dit jaar wordt opnieuw overlegd over het steunpakket.

Extra overheidssteun getroffen sectoren Corona oktober 2020
Het overzicht in deze nieuwsbrief is geschreven met de kennis tot en met woensdagmiddag 28 oktober 2020.
  1. Uitbreiding regeling TVL uitgelegd
  2. Ook in 2021 geen hoge WW-premie vanwege overwerk
  3. Verlenging kredietfaciliteiten
  4. Soepeler opstelling fiscus bij schuldsanering
  5. Krediet ten behoeve van vouchers reisbranche
  6. Andere belangrijke steunmaatregelen op een rij
  7. Gratis scholing en ontwikkeltrajecten

1. Uitbreiding regeling TVL uitgelegd

Eerst nog even de huidige regeling uitgelegd. De TVL uit het derde steunpakket kent drie periodes van drie maanden. Dit zijn de periodes oktober t/m december 2020, januari t/m maart 2021 en april t/m juni 2021. De tegemoetkoming van de TVL kent voor de periode 1 oktober t/m 31 december 2020 een subsidie van maximaal € 90.000 voor drie maanden bij een omzetverlies van minstens 30%. Via de TVL krijgt een bedrijf een vergoeding van 50% van het percentage vaste lasten dat voor de sector geldt, maal het omzetverlies.

Bij bijvoorbeeld 40% omzetverlies ontvangt een bedrijf dus 50% x 40% = 20% van de vaste lasten.

De vaste lasten van een onderneming worden bepaald door een percentage te vermenigvuldigen met de daadwerkelijke omzet. Het percentage vaste lasten van een onderneming is afhankelijk van de sector en wordt bepaald op basis van cijfers van het CBS. De TVL voor de periode oktober t/m december 2020 kan vanaf half november worden aangevraagd.

TVL eenmalig ook voor andere sectoren

Aanvankelijk gold de Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL) alleen voor bepaalde sectoren, maar de regeling wordt nu uitgebreid. Dat heeft het kabinet dinsdag 27 oktober bekendgemaakt. Deze uitbreiding geldt vooralsnog alleen voor de eerste drie maanden (oktober tot en met december 2020). Of een bedrijf in deze periode in aanmerking komt voor de TVL, is dus niet langer afhankelijk van de SBI-code van het bedrijf. De TVL staat daarmee voor deze periode eenmalig open voor alle bedrijven met een minimaal omzetverlies van 30%. Bedrijven moeten wel voldoen aan de overige eisen van de TVL. Zo dient men onder andere minimaal € 3.000 aan vaste lasten te hebben in de periode oktober t/m december en dient men minder dan 250 werknemers in dienst te hebben. Tevens dient de onderneming in beginsel ten minste één andere vestiging te hebben dan het privé adres van de eigenaar.

De omzetdaling wordt bepaald door de omzet over de aanvraagperiode te vergelijken met de omzet over dezelfde periode in het jaar 2019.

Extra subsidie horeca

Er komt een extra subsidie voor de horeca. Dit om tegemoet te komen in de kosten ten gevolge van de verplichte sluiting, zoals bederf van voorraden. De subsidie zal ongeveer 2,75% van de omzetderving bedragen, al is nog niet duidelijk over welke periode deze derving berekend wordt. De uitwerking en voorwaarden van de regeling worden nog bekendgemaakt. Wel is al bekend dat de subsidie gemiddeld ongeveer € 2.500 per onderneming zal bedragen.

Horecaondernemers hoeven voor de subsidie geen aparte aanvraag in te dienen. Wanneer een aanvraag voor de TVL wordt gedaan, zal de subsidie er automatisch bij worden opgeteld. De subsidie zal niet beperkt worden door het maximum van de TVL van € 90.000.

Extra tegemoetkoming evenementenbranche

Aangezien veel evenementen vanwege de coronamaatregelen niet door kunnen gaan, komt er ook voor deze branche een extra tegemoetkoming. Deze extra regeling is bestemd voor ondernemers die wel voor de TVL uit het tweede steunpakket in aanmerking zijn gekomen, maar niet voor de TVL voor de periode oktober t/m december 2020 omdat hun omzet in het vierde kwartaal van 2019 (te) laag was.

De betreffende ondernemingen die door een lage omzet in 2019 geen aanspraak kunnen maken op de aankomende TVL-subsidie, ontvangen eenmalig een bedrag gebaseerd op de hoogte van hun TVL subsidie uit het tweede steunpakket. De regeling wordt nog verder uitgewerkt.

Voorwaarden

Om de tegemoetkoming te krijgen, moet een bedrijf een SBI-code hebben die aangeduid is als ‘evenement-gerelateerd’. Ook moet men kunnen aantonen dat men minimaal één festival of evenement heeft georganiseerd of voor de omzet voor minstens 70% afhankelijk te zijn van levering aan festivals of evenementen.

Het lijkt voor deze eenmalige tegemoetkoming van belang te zijn dat daadwerkelijk gebruik is gemaakt van de TVL-subsidie uit het tweede steunpakket. Het is nog onbekend hoe zal worden omgegaan met ondernemingen die wel recht hadden op de TVL-subsidie uit het tweede steunpakket, maar daar geen gebruik van hebben gemaakt.

2. Ook in 2021 geen hoge WW-premie vanwege overwerk

Voor werknemers met een vast arbeidscontract hoeft sinds dit jaar minder WW-premie betaald te worden dan voor werknemers met een flexibel contract. Wettelijk is geregeld dat werkgevers met terugwerkende kracht de hoge WW-premie moeten afdragen voor vaste werknemers die in een kalenderjaar meer dan 30% hebben overgewerkt. Uitgezonderd hiervan zijn werknemers die al een arbeidsduur hebben van minimaal 35 uur per week.

Deze bepaling kan onbedoelde effecten hebben in sectoren waar door het coronavirus veel extra overwerk nodig is, zoals de zorg. Deze maatregel is dan ook in 2020 opgeschort en dit zal vanwege de huidige situatie rond het coronavirus ook in 2021 zo blijven.

3. Verlenging kredietfaciliteiten

Om bedrijven in hun liquiditeitsbehoefte te blijven ondersteunen, worden kredietfaciliteiten verlengd. Het garantie-instrumentarium voor corona en de financieringsregelingen COL via de Regionale Ontwikkelingsmaatschappijen en de Overbruggingskredietfaciliteit Qredits, worden verlengd tot en met 30 juni 2021. De BMKB-C regeling wordt verlengd tot eind 2021.

4. Soepeler opstelling fiscus bij schuldsanering

De Wet Homologatie Onderhands Akkoord (WHOA) treedt op 1 januari 2021 in werking. De WHOA beoogt ondernemers een akkoord met schuldeisers (en aandeelhouders) te laten sluiten waarbij schulden worden gesaneerd en faillissementen worden voorkomen. Door de WHOA is niet meer vereist dat voor een akkoord over een herstructurering van schulden unanimiteit vereist is. Het is dus niet meer mogelijk dat één (of enkele) schuldeiser(s) een akkoord kan (kunnen) tegenhouden om zodoende een betere positie te kunnen afdwingen.

De WHOA neemt niet alle knelpunten weg die ondernemers tegenkomen bij het tijdelijk stilleggen of definitief stoppen met hun bedrijf. Daarom schept het kabinet extra voorwaarden (het time-outarrangement, TOA). Ondernemers die tijdelijk met hun bedrijf stoppen en voldoen aan de voorwaarden van de TVL, kunnen bijvoorbeeld gebruik blijven maken van de TVL. Ook staat het kabinet een soepelere opstelling van de Belastingdienst voor.

5. Krediet ten behoeve van vouchers reisbranche

De haalbaarheid en wenselijkheid van een kredietfaciliteit gekoppeld aan bestaande vouchers in de reisbranche worden onderzocht. Mocht blijken dat een rol voor de overheid hierin aantoonbaar doelmatig en wenselijk is, dan zal het kabinet zich daarop beraden.

6. Andere belangrijke steunmaatregelen op een rij

Naast bovenstaande aanvullingen van de steunmaatregelen, bestaan ook nog de lopende andere belangrijke steunmaatregelen uit het derde steunpakket. Dat pakket heeft het kabinet al veel eerder bekendgemaakt. Deze maatregelen, die van 1 oktober tot en met 30 juni 2021 gelden, hebben we nog eens kort op een rij gezet. Dat zijn de NOW 3.0, uitstel van belastingbetaling en de Tozo 3.0. U kunt nog steeds een beroep op deze maatregelen doen.

De loonkostensubsidie NOW 3.0

Ten eerste is er de NOW 3.0. Deze tegemoetkoming in de loonkosten voor bedrijven met een substantiële omzetdaling door de coronacrisis geldt voor een periode van drie keer drie maanden. Dit betekent dat de NOW 3.0 doorloopt tot en met juni 2021. De regeling wordt echter stapsgewijs soberder. Ieder kwartaal worden de eisen wat betreft de omzetdaling stapsgewijs aangescherpt. Tevens wordt de hoogte van de tegemoetkoming verder afgebouwd.

Samengevat:

Aanvragen NOW 3.0 in november

Naar verwachting kunt u de NOW 3.0 op 16 november 2020 bij het UWV aanvragen. Dan kan voor de eerste periode van oktober tot en met december 2020 de aanvraag worden ingediend.

Voor elke periode uit de NOW 3.0 staat het loket slechts ongeveer een maand open. Dat is korter dan tijdens de NOW 1.0 en NOW 2.0. Bovendien moet elke periode van de NOW 3.0 apart worden aangevraagd.

Uitstel van belastingbetaling

Wanneer uw bijzonder uitstel of verlenging afloopt, moet u bij de eerstvolgende aangifte uw belasting weer op tijd betalen. Vanaf 1 juli 2021 begint de afbetaling van de openstaande belastingbedragen waarvoor u uitstel van betaling hebt gekregen. Daarvoor krijgt u ruim de tijd: drie jaar.

Bij uitstel van betaling wordt invorderingsrente in rekening gebracht. Tot eind 2021 bedraagt deze nog 0,01%. Vanaf 1 januari 2022 zal de invorderingsrente weer worden verhoogd tot 4%.

Maatwerk bij aflosproblemen?

Wanneer aflossen niet mogelijk is, wordt bekeken of een maatwerkoplossing mogelijk is, zoals langer uitstel van betaling. In die gevallen zal een verklaring van een derde-deskundige, zoals een accountant, nodig zijn. Hieruit moet blijken dat er liquiditeitsproblemen zijn, dat deze tijdelijk zijn, dat ze vóór een afgesproken datum worden opgelost en dat de onderneming levensvatbaar is. 

Tozo voor zelfstandig ondernemers

Ten derde is er de Tozo 3.0, de tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers, die ook geldt tot 1 juli 2021. De regeling bestaat uit twee voorzieningen. Allereerst een inkomensondersteuning voor levensonderhoud, deze vult het huishoudinkomen aan tot het sociaal minimum. De tweede voorziening houdt een lening voor bedrijfskapitaal tot maximaal € 10.157 in. Ook Tozo 3.0 bestaat uit drie periodes van drie maanden, die elk apart moeten worden aangevraagd bij de gemeente.

Vermogenstoets 

Het plan was om per 1 oktober 2020 een beperkte vermogenstoets in te voeren in de Tozo 3.0. Met de invoering van nieuwe en strengere coronamaatregelen vond het kabinet een vermogenstoets per 1 oktober 2020 niet gepast. Daarom is eerder besloten de invoering uit te stellen tot 1 april 2021. Dit betekent dat u voor de maanden oktober 2020 tot en met maart 2021 een uitkering Tozo 3.0 kunt aanvragen zonder uitvoering van een vermogenstoets. Wel geldt sinds Tozo 2.0 een partnertoets, waardoor het inkomen van de partner het recht op Tozo beïnvloedt.

Aanvragen

De regeling is aan te vragen tussen 1 oktober 2020 tot en met 30 juni 2021. De startdatum van de aanvraagmogelijkheid kan per gemeente verschillen. Houd de website van uw gemeente in de gaten voor meer informatie.

Gratis scholing en ontwikkeltrajecten

De coronacrisis heeft grote gevolgen voor de arbeidsmarkt. Mensen zullen hun baan verliezen en op zoek moeten naar ander werk, zo schreef het kabinet eerder. Daarom is er het aanvullend sociaal pakket van € 1,4 miljard. Via het programma ‘NL leert door’ financiert het kabinet ontwikkeladviezen en (online) scholing. Naar verwachting zal het in november dit jaar mogelijk zijn om gratis (online) scholing te volgen.

Vanaf 1 december 2020 zijn er ook weer 50.000 kosteloze ontwikkeladviestrajecten beschikbaar. Werknemers in loondienst, flexwerkers, maar ook zelfstandigen en zzp’ers kunnen dankzij de subsidieregeling ‘NL leert door’ een gratis ontwikkeltraject volgen bij een gekwalificeerd loopbaanadviseur. Met zo’n ontwikkeltraject krijgt iemand beter zicht op zijn kansen op de arbeidsmarkt.

Disclaimer: Bij de samenstelling van de teksten is naar uiterste betrouwbaarheid en zorgvuldigheid gestreefd. Onze organisatie kan niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele onjuistheden en de gevolgen hiervan. 
Kies een specialist bij jou in de buurt:

Heeft u nog vragen?

Neem direct contact op met mr. E. (Bert) Nannen, Vennoot / Fiscalist bij HLB Nannen in Groningen.

Stuur een e-mail of bel +31 (0)50 526 65 33
mr. E. (Bert) Nannen

Heeft u nog vragen?

Neem direct contact op met drs. Herwin Hadders, Partner bij HLB Blömer in Nieuwegein.

Stuur een e-mail of bel + 31 (0)30 605 85 11
drs. Herwin Hadders

Heeft u nog vragen?

Neem direct contact op met mr. E. (Bert) Nannen, Vennoot / Fiscalist bij HLB Nannen in Groningen.

Stuur een e-mail of bel +31 (0)50 526 65 33
mr. E. (Bert) Nannen

Heeft u nog vragen?

Neem direct contact op met mr. R.A. (Reinier) Meesters, Belastingadviseur bij HLB Witlox Van den Boomen in Gemert.

Stuur een e-mail of bel +31 (0)492 36 12 48
mr. R.A. (Reinier) Meesters

Heeft u nog vragen?

Neem direct contact op met mr. R.A. (Reinier) Meesters, Belastingadviseur bij HLB Witlox Van den Boomen in Gemert.

Stuur een e-mail of bel +31 (0)492 36 12 48
mr. R.A. (Reinier) Meesters

Heeft u nog vragen?

Neem direct contact op met mr. J.M.M. (Hans) Blankendaal, Partner bij HLB Amsterdam in Amsterdam.

Stuur een e-mail of bel +31 (0)6 22 66 29 77
mr. J.M.M. (Hans) Blankendaal

Heeft u nog vragen?

Neem direct contact op met drs. Herwin Hadders, Partner bij HLB Blömer in Nieuwegein.

Stuur een e-mail of bel + 31 (0)30 605 85 11
drs. Herwin Hadders

Heeft u nog vragen?

Neem direct contact op met P.H.P.J. (Pascal) Scheerder, Partner / Belastingadviseur bij HLB Den Hartog in Rotterdam.

Stuur een e-mail of bel +31 (0)10 278 11 00
P.H.P.J. (Pascal) Scheerder

Heeft u nog vragen?

Neem direct contact op met P.H.P.J. (Pascal) Scheerder, Partner / Belastingadviseur bij HLB Den Hartog in Rotterdam.

Stuur een e-mail of bel +31 (0)10 278 11 00
P.H.P.J. (Pascal) Scheerder