Menu
Actueel

Werktijdverkorting door coronavirus: hoe zit het?

Gepubliceerd op

In verband met de uitbraak van het COVID-19-coronavirus heeft het kabinet in de afgelopen periode ingrijpende maatregelen moeten nemen. In een aantal sectoren zijn de bedrijven gesloten, waardoor niet meer gewerkt kan worden. Niet alleen in Nederland zelf, maar ook in het buitenland zijn maatregelen genomen die hun weerslag hebben op de bedrijvigheid en werkgelegenheid in Nederland. Vanwege de terugval in werk kon u tot dinsdag 17 maart werktijdverkorting aanvragen voor uw medewerkers. Die regeling werktijdverkorting is echter niet berekend op de ongekende werkvermindering waar Nederlandse bedrijven en organisaties als gevolg van de uitbraak van het COVID-19-coronavirus mee worden geconfronteerd. De Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft daarom op 17 maart 2020 besloten de regeling werktijdverkorting met onmiddellijke ingang in te trekken en geen ontheffingen meer te verlenen. Op deze pagina leest u hier meer over.

Werktijdverkorting door coronavirus: hoe zit het?
Let op: Deze pagina is voor het laatst bijgewerkt op 2 april om 09.00 uur. Uiteraard spelen de feiten en de specifieke situatie een grote rol als het gaat om het formuleren van een juist antwoord op de vraag. Wilt u zeker weten welke regels er gelden of wat u moet doen in een specifieke situatie binnen uw organisatie? Neem dan contact met ons op via de contactgegevens onderaan deze pagina. Wij helpen u graag verder!

De regeling Werktijdverkorting (wtv) is stopgezet als ‘corona-maatregel’. Waarom is deze stopgezet?

 • De uitbraak van het coronavirus heeft de afgelopen weken geleid tot een ongekend groot beroep op de regeling Werktijdverkorting voor werkgevers.
 • Deze regeling is niet toegesneden op de ingrijpende gevolgen van de corona-uitbraak voor Nederlandse bedrijven en organisaties. Daarom is de werktijdverkorting-regeling ingetrokken. 
 • Het kabinet wil graag meer werkgevers financieel tegemoetkomen en wil dit sneller doen dan binnen de ingetrokken werktijdverkorting-regeling mogelijk is. Het kabinet doet dit via de nieuwe tegemoetkomingsregeling.

Welke maatregel komt ervoor in de plaats?

Het kabinet introduceert de tijdelijke maatregel Noodfonds Overbrugging Werkgelegenheid (NOW). 

Kan ik nog wel werktijdverkorting aanvragen?

Nee, dat is niet meer mogelijk. Heeft u reeds een aanvraag voor werktijdverkorting ingediend? Dan wordt dit beschouwd als een aanvraag voor de nieuwe tegemoetkomingsregeling. Wel zal bij u aanvullende informatie opgevraagd worden. U krijgt hierover bericht.

Wat houdt de nieuwe regeling in?

 • De NOW vervangt de regeling voor werktijdverkorting (WTV).
 • Als werkgever kunt u een aanvraag indienen voor een substantiële tegemoetkoming in de loonkosten, en hiervoor van het UWV een voorschot ontvangen onder de verplichting geen medewerkers te laten gaan.
 • Als werkgever spant u zich in om de loonsom zoveel mogelijk gelijk te houden en medewerkers met een vast en met een flexibel contract gewoon door te betalen.
 • De NOW ondersteunt werkgevers die geconfronteerd worden met een omzetdaling van ten minste 20% over een aangesloten periode van drie maanden.
 • Als werkgever bent u verplicht de subsidie volledig te gebruiken voor het betalen van de door u verschuldigde loonkosten.
 • U bent als werkgever verplicht de ondernemersraad, de personeelsvertegenwoordiging of bij ontbreken daarvan de medewerkers te informeren over de subsidieverlening.

Onder welke voorwaarden kom ik in aanmerking voor een tegemoetkoming in de loonkosten?

 • Bij de aanvraag verplicht u zich géén ontslag op grond van bedrijfseconomische redenen aan te vragen voor uw medewerkers gedurende de periode waarover de tegemoetkoming ontvangen wordt.
 • U verwacht tenminste 20% omzetverlies te rekenen vanaf 1 maart 2020. De omzet in deze meetperiode wordt vergeleken met de omzet van 1 januari 2019 tot en met 31 december 2019, gedeeld door vier.
 • De hoogte van de tegemoetkoming in de loonkosten is afhankelijk van de terugval in omzet. Er is ervoor gekozen om de afname van omzet als uitgangspunt te nemen, omdat een lagere omzet betekent dat er minder geld beschikbaar is om salarissen te betalen. Daarnaast is omzetdaling een criterium dat meetbaar en controleerbaar is.
 • De aanvraag geldt voor een periode van drie maanden, die eenmalig verlengd kan worden met nog eens drie maanden (aan de verlenging kunnen nadere voorwaarden worden gesteld);
 • De subsidie bedraagt maximaal 90% van de loonsom over de driemaands periode. Voor de loonsom wordt van het sociale verzekeringsloon uit tegenwoordige dienstbetrekkingen uitgegaan. Ook aanvullende lasten en kosten zoals werkgeverspremies en werknemersbijdragen aan pensioen en de opbouw van vakantiebijslag worden gecompenseerd.
 • Als loon wordt maximaal twee keer het maximumdagloon per maand per individuele medewerker in aanmerking genomen. Loon boven € 9.538 per maand komt niet voor subsidie in aanmerking,
 • U vraagt subsidie aan voor de loonsom over maart, april en mei in verband met een terugval in omzet van meer dan 20%.
 • U kunt aangeven dat u de meetperiode van drie maanden voor de omzetvergelijking één of twee maanden later wilt laten aanvangen (per 1 april of 1 mei), als u verwacht dat het effect van de huidige situatie pas later in de omzetcijfers zichtbaar wordt. U moet deze keuze voor de meetperiode maken bij de aanvraag; bij de definitieve afrekening kan de meetperiode niet meer worden aangepast. De loonsom waarover de subsidie wordt berekend, blijft ook in deze gevallen de loonsom van maart, april en mei 2020.
 • Heeft u meerdere loonheffingsnummers? Dan dient u per loonheffingennummer een aanvraag in. U geeft wel de omzetdaling op die u voor de gehele onderneming c.q. het gehele concern verwacht; u vult dus bij elke aanvraag dezelfde omzetdaling en dezelfde meetperiode in.
 • Het is uitermate belangrijk om de aanvraag voor deze eerste drie maanden zo zorgvuldig mogelijk in te dienen, aangezien na de aanvraag geen correcties meer kunnen worden gemaakt en misbruik van de regeling tot boetes kunnen leiden.
 • Is er in uw onderneming sprake van een WAZO uitkering (zwangerschapsuitkering) en/ of ZW uitkering van het UWV, wilt u dit dan aan ons melden? Deze uitkeringen behoren namelijk niet tot uw loonkosten en het UWV voert hiervoor achteraf correcties door bij de definitieve subsidievaststelling.  
 • Binnen 24 weken na afloop van de periode waarover de NOW is toegekend dient u vaststelling van de subsidie aan te vragen. Voor aanvragen boven een nader te bepalen omvang van de tegemoetkoming is een accountantsverklaring vereist. De regeling kan op dit punt nog worden aangepast.

Wanneer gaat de nieuwe regeling in?

Het UWV streeft ernaar dat bedrijven vanaf 6 april een aanvraag kunnen indienen. Bedrijven die aan de voorwaarden voldoen, kunnen binnen twee tot vier weken een voorschot verwachten.

Let op: u kunt géén nieuwe aanvragen voor werktijdverkorting meer indienen. 

Wat moet ik doen als ik al werktijdverkorting heb aangevraagd?

Heeft u al een aanvraag voor werktijdverkorting ingediend en is er nog geen vergunning afgegeven? Uw aanvraag wordt afgehandeld op basis van de nieuwe regeling. U heeft in dat geval inmiddels ook een mailbericht ontvangen vanuit het Ministerie SZW.

Heeft u de aanvraag voor werktijdverkorting nog niet ingediend? Dan zult u de aanvraag moeten indienen op basis van de nieuwe regeling.

Tot hoe lang blijft mijn lopende Werktijdverkorting van kracht? En als ik moet verlengen, hoe werkt dat dan als er ondertussen een andere regeling is?

Heeft u al een toekenning gekregen voor werktijdverkorting? Dan blijft deze vergunning van kracht. Maakt u gebruik van de vergunning voor werktijdverkorting en wilt u na afloop daarvan verlenging? Dan moet u gebruikmaken van de nieuwe regeling. 

Wat kan HLB voor mij betekenen?

Wilt u gebruikmaken van de Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor Werkbehoud (NOW)? Dan moet u hiervoor, zodra dit mogelijk is, een vergunning aanvragen bij het UWV. Als u wilt, kunnen wij dit voor u doen. Neemt u hiervoor contact met ons op via onderstaande contactgegevens, we helpen u graag verder.

Kies een specialist bij jou in de buurt:

Heeft u nog vragen?

Neem direct contact op met mr. E. (Bert) Nannen, Vennoot / Fiscalist bij HLB Nannen in Groningen.

Stuur een e-mail of bel +31 (0)50 526 65 33
mr. E. (Bert) Nannen

Heeft u nog vragen?

Neem direct contact op met drs. H.L. (Herwin) Hadders RB, Partner bij HLB Blömer in Nieuwegein.

Stuur een e-mail of bel +31 (0)6 10 91 66 27
drs. H.L. (Herwin) Hadders RB

Heeft u nog vragen?

Neem direct contact op met mr. E. (Bert) Nannen, Vennoot / Fiscalist bij HLB Nannen in Groningen.

Stuur een e-mail of bel +31 (0)50 526 65 33
mr. E. (Bert) Nannen

Heeft u nog vragen?

Neem direct contact op met mr. R.A. (Reinier) Meesters, Belastingadviseur bij HLB Witlox Van den Boomen in Gemert.

Stuur een e-mail of bel +31 (0)492 36 12 48
mr. R.A. (Reinier) Meesters

Heeft u nog vragen?

Neem direct contact op met mr. R.A. (Reinier) Meesters, Belastingadviseur bij HLB Witlox Van den Boomen in Gemert.

Stuur een e-mail of bel +31 (0)492 36 12 48
mr. R.A. (Reinier) Meesters

Heeft u nog vragen?

Neem direct contact op met I. (Ingrid) van Gent- van Beek RPP, Loonadviseur bij HLB Amsterdam in Amsterdam.

Stuur een e-mail of bel +31 (0)6 22 96 54 66
I. (Ingrid) van Gent- van Beek RPP

Heeft u nog vragen?

Neem direct contact op met drs. H.L. (Herwin) Hadders RB, Partner bij HLB Blömer in Nieuwegein.

Stuur een e-mail of bel +31 (0)6 10 91 66 27
drs. H.L. (Herwin) Hadders RB

Heeft u nog vragen?

Neem direct contact op met E.G. (Esther) Schoones, Managementassistent bij HLB Den Hartog in Rotterdam.

Stuur een e-mail of bel +31 (0)10 278 11 00
E.G. (Esther) Schoones

Heeft u nog vragen?

Neem direct contact op met E.G. (Esther) Schoones, Managementassistent bij HLB Den Hartog in Rotterdam.

Stuur een e-mail of bel +31 (0)10 278 11 00
E.G. (Esther) Schoones