Delen
Wet Normering Topinkomens (WNT) | HLB Nederland
Menu
Actueel

Wet Normering Topinkomens (WNT)

Gepubliceerd op

Bent u bestuurder van een (semi-)publieke instelling en valt u onder de Wet Normering Topinkomens (WNT)? Dan geldt een bezoldigingsmaximum voor de beloningen die worden verstrekt aan topfunctionarissen.

Wet Normering Topinkomens (WNT)

De wet is al meerdere keren flink gewijzigd. Het is aan uw organisatie om regelmatig te onderzoeken of u onder de reikwijdte van de WNT valt en aan de WNT wordt voldaan. Jaarlijks vindt een indexatie plaats van de bezoldigingsmaxima en komt het verantwoordingsmodel beschikbaar. 

Wanneer is WNT van toepassing?

Bent u benieuwd of de WNT van toepassing is op uw organisatie? In het WNT-register kunt u controleren of uw organisatie erbij staat. Staat uw organisatie hier niet geregistreerd, dan is het alsnog mogelijk dat de WNT van toepassing is. Volg het stappenschema om er zeker van te zijn. 

WNT verantwoording

Om te faciliteren dat een volledige en juiste WNT-verantwoording plaatsvindt, wordt jaarlijks een model-verantwoording WNT beschikbaar gesteld. Het verantwoordingsmodel voor verslagjaar 2021 vindt u hier.
Daarnaast is ter ondersteuning van de openbaarmaking van de WNT-gegevens voor topfunctionarissen zonder dienstbetrekking in de eerste twaalf maanden van de functievervulling (tabel 1b) een rekentool in Excel beschikbaar. Advies is om zoveel als mogelijk het beschikbare format te hanteren.

Controle en openbaarmaking verplicht

Op grond van artikel 1.7 WNT is de WNT-instelling verplicht om de WNT-verantwoording door een accountant te laten controleren. De accountant controleert naleving van de WNT en heeft een meldingsplicht in het geval van een overtreding van de WNT. Voor de accountantscontrole is een krachtens de wet vastgesteld Controleprotocol WNT van kracht. Deze controleplicht ziet toe op de WNT-verantwoording en niet de gehele financiële verantwoording (jaarrekening). Dus indien u niet verplicht bent tot controle van uw jaarrekening, kan een controleplicht voor de WNT wel van toepassing zijn.

Met ingang van 1 januari 2018 is het voor alle WNT-instellingen verplicht de WNT-verantwoording openbaar toegankelijk op internet te publiceren voor een periode van ten minste zeven jaar. Deze gegevens dienen vrij toegankelijk te zijn en eenvoudig vindbaar.

Wilt u meer informatie of heeft u vragen over dit onderwerp, neem dan contact met ons op.