Menu
?

Is de Wet Normering Topinkomens (WNT) van toepassing op mijn organisatie?

De vraag of uw organisatie WNT-plichtig is, is eenvoudig. Het antwoord is echter afhankelijk van de specifieke situatie.

Is de Wet Normering Topinkomens (WNT) van toepassing op mijn organisatie?

Voor de beantwoording van deze vraag heeft het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties een stappenplan opgesteld. Dit stappenplan is gepubliceerd op de site van het Ministerie. Feitelijk is de WNT-plicht van toepassing bij:

  1. Rechtspersonen welke bij of krachtens publiekrecht ingesteld zijn;
  2. Instellingen welke specifiek benoemd zijn in één van de bijlagen van de WNT;
  3. Instellingen welke drie jaar of langer een overheidssubsidie van ten minste € 500.000 per jaar ontvangen en deze subsidie minstens 50% van de jaarlijkse inkomsten vormen waarbij geen sprake is van een BV of NV die op winst gericht is;
  4. Privaatrechtelijke rechtspersonen met publiekrechtelijke bevoegdheden waarbij de uitoefening van die bevoegdheden (openbaar gezag) de kernactiviteit is;
  5. Privaatrechtelijke rechtspersonen waarin de overheid een of meer leden in het bestuur kan benoemen of op andere wijze invloed van betekenis heeft op het beheer of beleid.

Heeft u nog vragen?

Neem direct contact op met drs. J.N. (Jeroen) Witteveen RA, Partner bij HLB Blömer in Nieuwegein.

Stuur een e-mail of bel +31 (0)6 10 91 94 58
drs. J.N. (Jeroen) Witteveen RA