Menu
?

Waarom is voor een organisatie in de not-for-profit belangrijk om een risicoanalyse op te stellen?

Voor elke organisatie is het van belang om de risico’s die zij loopt in kaart te brengen. Dit om tijdig te kunnen anticiperen op deze risico’s. In risicoanalyse worden organisatie breed de risico’s in kaart gebracht waarbij rekening wordt gehouden met zowel interne als externe risico’s welke impact hebben op de organisatie.

Waarom is voor een organisatie in de not-for-profit belangrijk om een risicoanalyse op te stellen?

Het met elkaar in kaart brengen van de risico’s is de start, want vervolgens is het raadzaam de risico’s in te schalen: 

  1. Inschaling van de kans op het voordoen van het risico 
  2. De impact van het risico

Wanneer dit in kaart is gebracht dienen keuzes gemaakt te worden: welke risico-beperkende maatregelen moeten genomen worden of juist de keuze het risico te accepteren.

Een risicoanalysematrix is een handig hulpmiddel om de risico’s en de eventueel te nemen maatregelen op een overzichtelijke wijze weer te geven

Voorbeeld

Organisaties in de not-for-profit zijn vaak afhankelijk van subsidies. Deze subsidies brengen specifieke risico’s met zich mee. Zo worden subsidies vaak toegekend voor een beperkte periode en aan bezuinigingen onderworpen. Voor de continuïteit van de organisatie is het van belang dat er ook na die tijd, na de bezuiniging, genoeg gelden binnenkomen. Van belang is om te inventariseren in hoeverre de organisatie van specifieke subsidies afhankelijk is. Vervolgens kan er bepaald worden welke stappen nodig zijn om nieuwe financiële middelen te verwerven en/of kosten te besparen.

Verder worden in subsidievoorwaarden vaak specifieke punten genoemd waaraan moet worden voldaan. Het niet hieraan voldoen kan afkeuring van (een deel van) het subsidiebedrag tot gevolg hebben. Derhalve is het van belang inzicht te hebben in deze eisen en te inventariseren in hoeverre hier risico’s voor uw organisatie aan zijn verbonden. Hierna kan bepaald worden hoe deze risico’s ingeperkt kunnen worden.

Heeft u nog vragen?

Neem direct contact op met drs. J.N. (Jeroen) Witteveen RA, Partner bij HLB Blömer in Nieuwegein.

Stuur een e-mail of bel +31 (0)6 10 91 94 58
drs. J.N. (Jeroen) Witteveen RA