Delen
Bijzonder uitstel van betaling in coronacrisis | HLB Nederland
Menu
Actueel

Bijzonder uitstel van betaling in coronacrisis: hoe zit het?

Gepubliceerd op

Het kabinet neemt voortdurend maatregelen om de economische impact van het coronavirus te verzachten. Onderdeel hiervan zijn diverse fiscale maatregelen voor ondernemers om de liquiditeitspositie te ondersteunen. Wat houden deze maatregelen in? En hoe komt u ervoor in aanmerking? Wij zetten het voor u op een rij.

Bijzonder uitstel van betaling in coronacrisis: hoe zit het?

In het voorjaar van 2020 heeft de Belastingdienst het uitstel van betaling via een online aanvraag mogelijk gemaakt. Het beleid gold in eerste instantie tot 19 oktober 2020. Maar het kabinet heeft deze einddatum verschillende malen verschoven naar uiteindelijk 1 oktober 2021. Het uitstel van betaling kan worden aangevraagd als de overheidsmaatregelen tegen het coronavirus nadelige financiële gevolgen hebben voor uw onderneming. U kunt tot 1 oktober 2021 bijzonder uitstel van betaling aanvragen voor diverse belastingen. Voor onder andere aanslagen vennootschapsbelasting, inkomstenbelasting, zorgverzekeringswet, loonbelasting en omzetbelasting (btw) kunt u bijzonder uitstel van betaling aanvragen als u door het coronavirus betalingsproblemen heeft of als u in betalingsproblemen kunt komen. De volgende stappen moet u hiervoor doorlopen.

Heeft u bijzonder uitstel van betaling en de verlenging ervan vóór 1 juli 2021 aangevraagd? Dan wordt dit uitstel automatisch verlengd tot 1 oktober 2021.

Aanvraag/verlenging bijzonder uitstel van betaling

 • Doe altijd tijdig aangifte op basis van de juiste/werkelijke gegevens.
 • Met een online formulier bevestigt u dat u uitstel van betaling wilt voor Inkomstenbelasting, Zorgverzekeringswet, Loonheffingen, Omzetbelasting en Vennootschapsbelasting; daarnaast kunt u aanvullend kiezen voor uitstel van betaling voor enkele andere belastingsoorten (onder andere accijnzen en milieubelastingen).
 • Wanneer u de aanvraag voor de eigen B.V. indient, zorg er dan voor dat u zichzelf opgeeft als contactpersoon onder vermelding van uw titel als directeur. Dit laatste houdt verband met de melding betalingsonmacht, welke u gelijktijdig met het verzoek om uitstel van betaling doet. Ook is het van belang dat u vooraf deskundig advies inwint bij de aanvraag om uitstel van betaling voor een fiscale eenheid Omzetbelasting, dit om te voorkomen dat de aanvraag niet volledig gehonoreerd wordt.
 • Vanaf het moment dat u zich meldt, wordt de invordering van de belastingschulden voor de genoemde belastingen vrijwel direct stopgezet; van het verleend uitstel van betaling ontvangt u een schriftelijke bevestiging van Belastingdienst.
 • Het verzoek hoeft ook maar eenmalig te worden gedaan. Het uitstel geldt voor reeds opgelegde aanslagen vanaf de dagtekening van het verzoek om uitstel van betaling en alle nog op te leggen aanslagen tot 1 oktober 2021. 

Als eerder bijzonder uitstel van betaling is aangevraagd geldt dat in principe voor drie maanden. Als het verkregen uitstel voor drie maanden afloopt en u heeft behoefte aan verlenging, dan dient u dat apart aan te vragen. Deze verlenging kan nog tot 1 oktober 2021 worden aangevraagd.

Verlenging van bijzonder uitstel van betaling kunnen wij ook voor u aanvragen (per brief).

Bij het verzoek om verlenging van het uitstel van betaling gelden aanvullende administratieve eisen:

 • Is de belastingschuld bij de eerste aanvraag lager dan € 20.000? Dan kan Belastingdienst vragen om bewijsstukken waaruit blijkt dat de omzetcijfers, bestellingen of reserveringen aanzienlijk zijn gedaald ten opzichte van vorige maanden. Deze bewijsstukken verzorgt u zelf, al dan niet met onze hulp.
 • Is de belastingschuld bij de eerste aanvraag € 20.000 of hoger? Dan vraagt Belastingdienst altijd om een liquiditeitsbegroting en een verklaring van een derde-deskundige bij deze begroting. Wij kunnen u helpen bij het opstellen van deze liquiditeitsbegroting; ook verzorgen wij de deskundigenverklaring bij deze begroting.
 • Tenslotte nemen wij in het verzoek om verlenging van uitstel van betaling een passage op over winstuitkeringen en bonussen vanuit de onderneming. Omdat uitstel voor het betalen van belastingschulden wordt gevraagd is het niet zonder meer toegestaan om winstuitkeringen en bonussen uit te betalen.
 • Het versoepelde uitstelbeleid geldt in ieder geval tot 1 oktober 2021.

Toekenning uitstel van betaling

Bij toekenning of verlenging van uitstel van betaling neemt Belastingdienst tot 1 oktober 2021 geen invorderingsmaatregelen wanneer u de belastingen waarvoor uitstel is verleend, niet tijdig betaalt. Vanaf 1 oktober 2021 dient u wél bij te blijven met het betalen van belastingen: dit kan betekenen dat u in oktober 2021 meerdere betalingsverplichtingen richting Belastingdienst moet voldoen (denk hierbij aan de omzetbelasting en de loonheffingen over het derde kwartaal 2021/september 2021). Het bijblijven met nieuwe belastingschulden is één van de voorwaarden voor het uitstel van betaling: wordt hier onverhoopt niet aan voldaan, dan vervalt het uitstel van betaling. In dat geval zijn nieuwe afspraken met Belastingdienst nodig over het verlenen van uitstel van betaling, waarbij de coulante regels voor corona-uitstel misschien vervallen!

Wanneer het uitstel van betaling in stand blijft, dient u de “oude” belastingschulden vanaf 1 oktober 2022 in 60 gelijke maandelijkse termijnen terug te betalen. Tot 1 januari 2022 betaalt u bijna geen invorderingsrente (0,01%) over deze belastingschulden, daarna gelden de volgende tarieven vóór en tijdens de betalingsregeling:

 • Tot 1 juli 2022 bedraagt de verschuldigde rente 1%
 • Tot 1 januari 2023 bedraagt de verschuldigde rente 2%
 • Tot 1 januari 2024 bedraagt de verschuldigde rente 3%
 • Vanaf 1 januari 2024 bedraagt de verschuldigde rente 4%

Klik hier om uw invorderingsrente over het bijzondere corona-uitstel te berekenen

Melding betalingsonmacht

Doet u het verzoek als bestuurder van een commerciële onderneming die een rechtspersoon is en onder de vennootschapsbelasting valt? En kan uw onderneming de loonheffingen en/of de omzetbelasting niet betalen? Dan ziet de belastingdienst uw verzoek om uitstel van betaling in beginsel ook als een tijdige melding van betalingsonmacht. 

Uitstel van betaling en/of een melding betalingsonmacht voor de pensioenpremies dient afzonderlijk geregeld te worden. Hierbij kunnen wij u ondersteunen.

Verlaging van uw voorlopige aanslag

Heeft u een voorlopige aanslag 2020 of 2021 voor de inkomstenbelasting of vennootschapsbelasting ontvangen? En verwacht u een lagere winst door de uitbraak van het coronavirus? Dan kunt u uw voorlopige aanslag wijzigen. U betaalt direct minder belasting. Als het bedrag van de nieuwe voorlopige aanslag lager is dan de belasting die u in de eerste maanden van het jaar al heeft betaald, krijgt u het verschil terugbetaald. Blijft na de verlaging van de voorlopige aanslag nog een te betalen bedrag over? Dan kunt u bij betalingsproblemen bijzonder uitstel van betaling aanvragen.

Verwacht u later in het jaar een hogere winst? Dan dient de voorlopige aanslag te worden gewijzigd om te voorkomen dat u bij het indienen van uw aangifte 2020 in 2021 fors bijbetaalt.

Tijdelijke verlaging invorderingsrente en belastingrente

Invorderingsrente
Betaalt u een aanslag niet tijdig, dan betaalt u normaliter 4% invorderingsrente vanaf het moment dat de betaaltermijn is verstreken. Tot 1 januari 2022 verlaagt de Belastingdienst de invorderingsrente tijdelijk van 4% naar 0,01%. Vanaf 1 januari 2022 verhoogt Belastingdienst de invorderingsrente stapsgewijs:

 • Vanaf 1 januari 2022 bedraagt de invorderingsrente 1%
 • Vanaf 1 juli 2022 bedraagt de invorderingsrente 2%
 • Vanaf 1 januari 2023 bedraagt de invorderingsrente 3%
 • Vanaf 1 januari 2024 bedraagt de invorderingsrente 4%

Dit geldt voor alle belastingschulden.

Belastingrente

Dient u uw aangifte in buiten de reguliere aangiftetermijn? Dan betaalt u bij het opleggen van de aanslag door de Belastingdienst belastingrente. Vanaf 1 oktober 2020 tot 1 januari 2022 rekent Belastingdienst voor alle belastingsoorten 4% belastingrente.

Mogelijke verdere tegemoetkomingen

Zolang als u het uitstel van betaling nodig heeft, zit u in ieder geval vast aan de hiervoor genoemde spelregels: mogelijk verruimt het kabinet de maatregelen als de actualiteit daar aanleiding toe geeft, maar op voorhand valt daar niets over te zeggen. 

Let op: Bijzonder uitstel van betaling is niet van toepassing op onder andere overdrachtsbelastingschulden, dividendbelastingschulden en invoerrechten. Diverse organisaties zijn hierover in overleg met het Ministerie van Financiën en mogelijk wordt de bijzondere regeling op dit punt nog uitgebreid. HLB heeft bevestiging ontvangen van individuele inspecteurs dat deze verzoeken in behandeling worden genomen door de Belastingdienst. Bij betalingsproblemen adviseren wij ook voor deze belastingen om te verzoeken om bijzonder uitstel van betaling.
Kies een specialist bij jou in de buurt:

Heeft u nog vragen?

Neem direct contact op met mr. E. (Bert) Nannen, Vennoot / Fiscalist bij HLB Nannen in Groningen.

Stuur een e-mail of bel +31 (0)50 526 65 33
mr. E. (Bert) Nannen

Heeft u nog vragen?

Neem direct contact op met drs. Hans Kouters, Belastingadviseur (oud partner) bij HLB Blömer in Nieuwegein.

Stuur een e-mail of bel +31 (0)30 605 85 11
drs. Hans Kouters

Heeft u nog vragen?

Neem direct contact op met mr. E. (Bert) Nannen, Vennoot / Fiscalist bij HLB Nannen in Groningen.

Stuur een e-mail of bel +31 (0)50 526 65 33
mr. E. (Bert) Nannen

Heeft u nog vragen?

Neem direct contact op met mr. P.M. (Pieter) Spooren, Belastingadviseur (Fiscaal Specialist) bij HLB Witlox Van den Boomen in Schijndel.

Stuur een e-mail of bel +31 (0)73 547 49 47
mr. P.M. (Pieter) Spooren

Heeft u nog vragen?

Neem direct contact op met mr. P.M. (Pieter) Spooren, Belastingadviseur (Fiscaal Specialist) bij HLB Witlox Van den Boomen in Schijndel.

Stuur een e-mail of bel +31 (0)73 547 49 47
mr. P.M. (Pieter) Spooren

Heeft u nog vragen?

Neem direct contact op met I. (Ingrid) van Gent- van Beek RPP, Loonadviseur bij HLB Amsterdam in Amsterdam.

Stuur een e-mail of bel +31 (0)6 22 96 54 66
I. (Ingrid) van Gent- van Beek RPP

Heeft u nog vragen?

Neem direct contact op met drs. Hans Kouters, Belastingadviseur (oud partner) bij HLB Blömer in Nieuwegein.

Stuur een e-mail of bel +31 (0)30 605 85 11
drs. Hans Kouters

Heeft u nog vragen?

Neem direct contact op met P.H.P.J. (Pascal) Scheerder, Partner / Belastingadviseur bij HLB Den Hartog in Rotterdam.

Stuur een e-mail of bel +31 (0)10 278 11 00
P.H.P.J. (Pascal) Scheerder

Heeft u nog vragen?

Neem direct contact op met P.H.P.J. (Pascal) Scheerder, Partner / Belastingadviseur bij HLB Den Hartog in Rotterdam.

Stuur een e-mail of bel +31 (0)10 278 11 00
P.H.P.J. (Pascal) Scheerder