Delen
Eindejaarstips voor de bv en de DGA | HLB Nederland
Menu
Actueel

Eindejaarstips voor de bv en de DGA

Gepubliceerd op

Het nieuwe jaar is in zicht. Wat u dit jaar als DGA van een bv nog kunt of moet regelen? Dat leest u op deze pagina.

Eindejaarstips voor de bv en de DGA

Tip 1: Allerlaatste mogelijkheid (!) voor opgebouwd pensioen in eigen beheer

Sinds 1 juli 2017 is de opbouw van pensioen in eigen beheer niet meer mogelijk. Als DGA heeft u nog tot en met 31 december 2019 de tijd om te kiezen wat u gaat doen met uw reeds in eigen beheer opgebouwde pensioen. Er zijn drie mogelijkheden:

  • Fiscaal geruisloos afstempelen naar fiscale waarde, gevolgd door afkoop met een korting en zonder revisierente;
  • Fiscaal geruisloos afstempelen naar fiscale waarde, gevolgd door omzetting in een oudedagsverplichting;
  • Het verder gaan met het bestaande pensioen in eigen beheer. De verdere opbouw hiervan is vanaf 1 april 2017 niet meer mogelijk.

Afkopen met korting kan nog tot en met 31 december 2019. De korting bedraagt in 2019 19,5%. De korting wordt toegepast op de fiscale waarde per 31 december 2015 of de fiscale waarde per afkoopdatum als die lager is dan de waarde eind 2015. Koopt u af in 2019, dan bent u loonheffing verschuldigd over 80,5% van de fiscale balanswaarde per 31 december 2015. Het verschil tussen de fiscale waarde per afkoopdatum en per 31 december 2015 wordt voor 100% belast. Bij afkoop in 2019 bent u bovendien geen 20% revisierente verschuldigd.

Ook omzetten in een oudedagverplichting kan nog  in 2019. Zet u om of heeft u omgezet in een oudedagverplichting en wilt u alsnog afkopen? Dan is dit tot 31 december 2019 nog mogelijk met de korting en zonder revisierente.

Let op! Welke keuze u moet maken, is niet eenvoudig te bepalen. Ook is niet altijd elke keuze mogelijk, bijvoorbeeld omdat liquide middelen voor afrekening met de Belastingdienst ontbreken of omdat de instemming van een ex-partner nodig is. Overleg met onze adviseurs over uw mogelijkheden en de voor- en nadelen van de mogelijke keuzes in uw persoonlijke situatie.

Tip 2: Beoordeel de hoogte van de winst van uw bv

Het tarief van de vennootschapsbelasting gaat de komende drie jaren dalen. Het tarief voor de eerste € 200.000 winst bedraagt in 2019 19% en daalt in 2020 naar 16,5%. Het tarief daalt verder in 2021 en komt dan uit op 15%. Het tarief voor het deel van de winst dat boven de € 200.000 uitstijgt, is in 2019 belast tegen 25%. Dit tarief blijft in 2020 gelijk, maar daalt in 2021 naar 21,7%.

Aan het eind van het jaar krijgt u meer duidelijkheid over uw winstpositie. Beoordeel of de winst van uw bv(’s) (of de fiscale eenheid Vpb waarin deze gevoegd is/zijn) in lijn ligt met de verwachtingen. Wellicht overschrijdt u net de belastingschijf in de vennootschapsbelasting van € 200.000. Hierboven bedraagt de belasting 25% in plaats van 19%. Het kan dan aantrekkelijk zijn om de winst te verlagen door bijvoorbeeld een geplande investering naar voren te halen. Houd hierbij wel rekening met de invloed die dit heeft op de totale kleinschaligheidsinvesteringsaftrek.

Extra tip: Wijkt de winst af, vraag dan op tijd een nieuwe voorlopige aanslag Vpb aan. Hiermee voorkomt u de zeer hoge belastingrente van 8% of, bij een teruggave, voorkomt u dat dit bedrag renteloos uitstaat bij de Belastingdienst.

Tip 3: Houd uw fiscale eenheid voor de Vpb tegen het licht

Zijn uw bv’s op dit moment gevoegd in een fiscale eenheid voor de vennootschapsbelasting, houd deze dan eens tegen het licht. De fiscale eenheid betaalt vennootschapsbelasting over het geheel van winsten van de gevoegde bv’s. Gezien het toenemende verschil tussen het lage en het hoge tarief (2020: 16,5% over de winst tot € 200.000 en 25% over de winst boven € 200.000) wordt het verbreken van de fiscale eenheid interessanter. Op die manier kan elke bv voor zich het tariefopstapje benutten.

Ook als er plannen zijn om een deelneming te verkopen in 2020 is ontvlechting van de deelneming uit de fiscale eenheid voor de vennootschapsbelasting per 1 januari 2020 de moeite waard. Dit voorkomt een extra fiscaal boekjaar in 2020.

Let op! De verbreking van een fiscale eenheid voor de vennootschapsbelasting kan niet met terugwerkende kracht plaatsvinden. Als verbreking gewenst is, moet het verzoek hiertoe vóór 1 januari 2020 zijn ingediend bij de Belastingdienst. Weeg alle voor- en nadelen van de fiscale eenheid voor de vennootschapsbelasting goed af voor u besluit tot verbreking over te gaan. Wees ook alert op mogelijke onbedoelde gevolgen bij verbreking. Overleg met onze adviseurs over de juiste keuze en gevolgen.

Tip 4: Dividend vóór 2020 uitkeren?

Het tarief van de aanmerkelijkbelangheffing (box 2) gaat in 2020 omhoog van 25% naar 26,25%. Vanaf 2021 geldt een verdere verhoging naar 26,9%. Het kan daarom lonend zijn een eventuele dividenduitkering vóór 2020 te laten plaatsvinden, als u deze uitkering consumptief gebruikt of voor het aflossen van een excessieve lening bij uw bv.

Gebruikt u het uitgekeerde dividend niet voor een van deze doelen, dan behoort het tot uw privévermogen en wordt het belast in box 3. Of dit aantrekkelijk is, hangt onder meer af van de vraag of u spaart of belegt in box 3, wat dan het behaalde rendement is en hoeveel belasting u hierover betaalt. Dit is weer afhankelijk van de omvang van uw vermogen in box 3. Met name als u weinig rendement verwacht omdat u met uw vermogen weinig risico wilt nemen én als u over veel vermogen beschikt, is sparen of beleggen in de bv meestal voordeliger.

Extra tip: U kunt vermogensrendementsheffing voorkomen door het uit te keren dividendbedrag weer als agio terug te storten in box 2. Dividend uitkeren om louter belasting in box 2 te besparen, is vaak niet aan te raden. Dat wordt anders als het rendement toeneemt of als u over weinig vermogen in privé beschikt.

Let op! Áls u besluit om dividend uit te keren, is het belangrijk goed na te denken over de timing in verband met de peildatum in box 3 en het benutten van heffingskortingen bij uzelf of uw partner. Laat uw fiscaal adviseur doorrekenen wat in uw situatie het voordeligst is.

Tip 5: Voorkom belastingrente: verzoek om een voorlopige aanslag

Met betrekking tot uw aanslag vennootschapsbelasting 2019 rekent de Belastingdienst vanaf 1 juli 2020 een rente van 8%! Voorkom deze hoge rente en controleer of uw voorlopige aanslag juist is. Is deze te laag, vraag dan zo snel mogelijk een nieuwe voorlopige aanslag aan. Vraag ook om een lagere voorlopige aanslag als uw voorlopige aanslag te hoog is. In tegenstelling tot vroeger kunt u niet meer ‘sparen’ bij de Belastingdienst. De Belastingdienst vergoedt namelijk over het algemeen geen rente meer over een te hoge aanslag.

Overigens wordt vanaf 2020 in de wet opgenomen dat geen belastingrente in rekening wordt gebracht als de aangifte vennootschapsbelasting wordt ingediend voor de eerste dag van de zesde maand na het tijdvak waarover de belasting wordt geheven (doorgaans 1 juni) en de belastingaanslag wordt vastgesteld overeenkomstig de ingediende aangifte.

Tip 6: Speel in op stijging tarief innovatiebox

Ondernemingen in de vennootschapsbelasting kunnen onder voorwaarden een verlaagd belastingtarief toepassen over winst die behaald is met immateriële activa die voortvloeien uit innovatieve activiteiten (innovatiebox). De winst die hiermee behaald wordt, is belast tegen 7%. Vanaf 2021 wordt dit tarief verhoogd naar 9%. Omdat het tarief van de innovatiebox stijgt, wordt deze dus wat minder aantrekkelijk

Tip 7: Lager gebruikelijk loon voor innovatieve start-ups

Wordt uw bv voor toepassing van de S&O-afdrachtvermindering in 2019 als starter aangemerkt? Dan mag u uw gebruikelijk loon vaststellen op het wettelijk minimumloon. U kunt deze start-upregeling maximaal drie jaar toepassen.

Tip 8: Lager gebruikelijk loon voor andere DGA's

Ook DGA’s die niet als DGA van een innovatieve start-up worden aangemerkt, kunnen het gebruikelijk loon onder voorwaarden lager vaststellen dan € 45.000. Er geldt namelijk een tegenbewijsregeling voor de hoofdregel dat het loon van een DGA het hoogste van de volgende bedragen bedraagt:

  • 75% van het loon uit de meest vergelijkbare dienstbetrekking;
  • het hoogste loon van de overige werknemers van de bv of daarmee verbonden vennootschappen (lichamen);
  • € 45.000.
Let op! Om het loon lager dan € 45.000 vast te stellen, moet u aannemelijk maken dat het loon uit de meest vergelijkbare dienstbetrekking lager is dan € 45.000. Lukt dat niet, dan bedraagt het gebruikelijk loon altijd minimaal € 45.000.

Tip 9: Einde boetevrij inkeren box 2

Als u inkomsten niet opgeeft, kunt u hiervoor een navordering plus boete ontvangen. U kunt dit jaar een boete nog voorkomen of verminderen door tijdig in te keren. Dit betekent dat u de inkomsten alsnog opgeeft binnen twee jaar nadat u aangifte heeft gedaan of had moeten doen. Geeft u de inkomsten na deze twee jaar alsnog op, dan krijgt u een lagere boete.

Deze ‘inkeerregeling’ geldt nu ook voor inkomsten die belast zijn in box 2, zoals dividend. Deze mogelijkheid gaat per 2020 verdwijnen. Het aangeven van verzwegen inkomsten in box 2 levert dus vanaf 2020 geen vermindering van de boete meer op.

Tip 10: Voorkom verliesverdamping (zie ook punt 13)

Beoordeel of de ondernemingsverliezen uit het verleden nog tijdig kunnen worden verrekend. U kunt namelijk in de vennootschapsbelasting verliezen alleen verrekenen met de belastbare winsten uit het voorafgaande jaar (carry-back) of met de winsten uit de komende zes jaar (carry-forward). Voor de verliezen van voor 2019 geldt nog een termijn van negen jaar.

Tip 11: Beperking lenen bij eigen bv

Het excessief lenen bij de eigen bv voor dga’s wordt met ingang van 2022 aan banden gelegd. Het voorstel behelst om leningen bij de eigen bv te belasten tegen het tarief in box 2. Dit zou dan alleen gelden voor zover het totaal van alle leningen meer dan € 500.000 bedraagt, waarbij leningen ten behoeve van de eigen woning zijn uitgezonderd. Het wetsvoorstel ‘excessief lenen bij de eigen vennootschap’ maakt geen onderdeel uit van het Belastingpakket 2020 dat het kabinet op Prinsjesdag bij de Tweede Kamer heeft ingediend. Wel staat indiening van het wetsvoorstel nog steeds op de agenda voor het vierde kwartaal 2019.

Extra tip: U kunt belastingheffing voorkomen door dividend uit te keren in die gevallen waarin u meer dan € 500.000 bij uw bv heeft geleend. Doet u dit vóór 2020, dan betaalt u nog 25% belasting over dit dividend. In 2020 wordt dit tarief verhoogd naar 26,25% en in 2021 naar 26,9%. 

Let op! Het verlagen van de schuld door dividend kan wel leiden tot een hogere grondslag in Box 3, waardoor het belastingvoordeel lager wordt.

Tip 12: Verminder uw vermogen in box 3

Bezit u veel vermogen in privé, dan betaalt u hierover in box 3 belasting. Deze belasting loopt op naarmate u over meer vermogen beschikt. In 2019 betaalt u over een belastbaar vermogen van meer dan € 989.736 zelfs 1,68% belasting over het vermogen, ongeacht het behaalde rendement.

Extra tip: Het kan bij een hoog privévermogen lonend zijn om een deel hiervan aan te wenden in de bv. Dit kan via een kapitaalstorting. De rente op een lening aan de eigen bv wordt nl. via box 1 belast en dat leidt bij de huidige rente  tot een lagere heffing Op deze manier betaalt u minder belasting. 
Kies een specialist bij jou in de buurt:

Heeft u nog vragen?

Neem direct contact op met mr. E. (Edwin) Wolters RB, Fiscalist bij HLB Nannen in Emmen.

Stuur een e-mail of bel +31 (0)591 61 23 77
mr. E. (Edwin) Wolters RB

Heeft u nog vragen?

Neem direct contact op met drs. Hans Kouters, Belastingadviseur (oud partner) bij HLB Blömer in Nieuwegein.

Stuur een e-mail of bel +31 (0)30 605 85 11
drs. Hans Kouters

Heeft u nog vragen?

Neem direct contact op met mr. E. (Edwin) Wolters RB, Fiscalist bij HLB Nannen in Emmen.

Stuur een e-mail of bel +31 (0)591 61 23 77
mr. E. (Edwin) Wolters RB

Heeft u nog vragen?

Neem direct contact op met mr. M.J.M. (Maurice) van den Dries RB, Belastingadviseur bij HLB Witlox Van den Boomen in Waalwijk.

Stuur een e-mail of bel +31 (0)162 32 20 00
mr. M.J.M. (Maurice) van den Dries  RB

Heeft u nog vragen?

Neem direct contact op met mr. M.J.M. (Maurice) van den Dries RB, Belastingadviseur bij HLB Witlox Van den Boomen in Waalwijk.

Stuur een e-mail of bel +31 (0)162 32 20 00
mr. M.J.M. (Maurice) van den Dries  RB

Heeft u nog vragen?

Neem direct contact op met mr. J.M.M. (Hans) Blankendaal, Partner bij HLB Amsterdam in Amsterdam.

Stuur een e-mail of bel +31 (0)6 22 66 29 77
mr. J.M.M. (Hans) Blankendaal

Heeft u nog vragen?

Neem direct contact op met drs. Hans Kouters, Belastingadviseur (oud partner) bij HLB Blömer in Nieuwegein.

Stuur een e-mail of bel +31 (0)30 605 85 11
drs. Hans Kouters

Heeft u nog vragen?

Neem direct contact op met P.H.P.J. (Pascal) Scheerder, Partner / Belastingadviseur bij HLB Den Hartog in Rotterdam.

Stuur een e-mail of bel +31 (0)10 278 11 00
P.H.P.J. (Pascal) Scheerder

Heeft u nog vragen?

Neem direct contact op met P.H.P.J. (Pascal) Scheerder, Partner / Belastingadviseur bij HLB Den Hartog in Rotterdam.

Stuur een e-mail of bel +31 (0)10 278 11 00
P.H.P.J. (Pascal) Scheerder