Delen
NOW-regeling | Tijdelijke noodmaatregel overbrugging voor behoud van werkgelegenheid | HLB Nederland
Menu
Actueel

NOW-regeling

Gepubliceerd op

Op 31 maart zijn de voorwaarden voor de Tijdelijke noodmaatregel overbrugging voor behoud van werkgelegenheid (NOW) bekend gemaakt.

Naar verwachting kan vanaf 6 april a.s. via het UWV de aanvraag worden ingediend.

NOW-regeling

Algemeen

De overheid wil het mogelijk maken dat werkgevers hun personeel kunnen doorbetalen tijdens de Corona-periode zodat werkeloosheid wordt voorkomen en mensen behouden blijven voor het bedrijf. Ondernemingen die gedurende drie maanden ten minste 20 procent omzetverlies hebben, kunnen vanaf 1 maart een tegemoetkoming van maximaal 90 procent van de loonsom krijgen naar rato van de omzetdaling. Bij een omzetverlies van 100 procent is dat 90 procent, bij bijvoorbeeld 50 procent omzetverlies wordt dat dan 45 procent van de loonsom. Voorwaarde is dat de ondernemingen hun medewerkers hun reguliere salaris blijven doorbetalen en dat bedrijven tijdens de periode dat er subsidie wordt ontvangen geen aanvraag doen voor ontslag om bedrijfseconomische redenen.

Omzet

In de regeling spelen twee variabelen een grote rol: de omzet en de loonsom. Hoe hoger het omzetverlies, hoe hoger de tegemoetkoming in de loonsom voor de werkgever. Om de hoogte van het omzetverlies te bepalen, moeten werkgevers eerst hun totale omzet uit 2019 delen door vier. Zij vergelijken dat vervolgens met de omzet in maart-april-mei 2020. Indien een dalende omzet pas later optreedt, kan ook worden gekozen voor de periode april-mei-juni 2020 of mei-juni-juli 2020. De keuze dient bij de aanvraag gemaakt te worden en kan daarna niet meer worden gewijzigd.

De loonsom blijft bij een dergelijke keuze gelijk, dus die over maart, april en mei 2020. Het vakantiegeld valt hierbuiten want daarvoor geldt de hierna te noemen opslag van 30%.

Als een bedrijf uit een aantal bedrijfsonderdelen (rechtspersonen) bestaat die samen een concern vormen, wordt de omzetdaling van het hele concern aangehouden.

Loonsom

Voor de loonsom worden gegevens uit de loonaangifte bij de Belastingdienst gebruikt. Deze neemt UWV automatisch over. UWV neemt hierbij als grondslag het zogenaamde sociale verzekeringsloon. Hier komt voor alle werkgevers dezelfde opslag van 30 procent bovenop voor werkgeverslasten zoals de opbouw van het vakantiegeld, pensioen en de werkgeverspremies. Er zit daarnaast een maximum aan het loon per werknemer van 9538,- euro bruto per maand. Er geldt een vergelijkbare regeling voor vierweekse verloning door werkgevers.

Het voorschot dat het UWV verstrekt wordt gebaseerd op de loonsom over januari 2020.  

Werknemers

Iedereen voor wie loonaangifte wordt gedaan en verzekerd is voor de WW, ZW of WIA, valt onder de loonsom waarvoor subsidie ontvangen kan worden. Ook het salaris van flexwerkers wordt gecompenseerd, er is geen onderscheid naar contractvorm. De directeur-aandeelhouder valt onder de regeling indien deze verplicht verzekerd is voor de werknemersverzekeringen. Als de loonsom krimpt omdat er minder mensen doorbetaald worden, daalt de tegemoetkoming mee. 

Aanvragen, voorschot en uitbetalen

Naar verwachting gaat het loket bij UWV 6 april open. De aanvraagperiode loopt tot en met 31 mei 2020. Werkgevers geven bij de aanvraag de verwachte omzetdaling op. Als UWV positief oordeelt, keert UWV een voorschot van 80% uit. Dat gebeurt in drie termijnen. Het eerste deel van het voorschot wordt uitgekeerd binnen twee tot vier weken na de indiening van de aanvraag. 

Binnen 24 weken na afloop van de periode waarover de NOW is toegekend, dient de werkgever vaststelling van de subsidie aan te vragen. In beginsel is hiervoor een accountantsverklaring vereist waarbij de wetgever naar verwachting binnen 4 weken bekend zal maken onder welke grens die verklaring niet noodzakelijk is. Vervolgens zal UWV een eindafrekening opstellen die hoger of lager kan uitvallen dan bij de eerste opgave werd verwacht. 

Daling van de loonsom

De NOW-regeling biedt werkgevers subsidie van de loonkosten met als gedachtegang dat de werkgever zoveel mogelijk werknemers in dienst houdt en hun salarissen blijft doorbetalen. Het voorschot NOW wordt berekend op basis van de loonsom over januari 2020 en er vindt een definitieve vaststelling plaats op basis van de loonsom over de maanden maart tot en met mei 2020. Als de loonsom over maart tot en met mei lager is, leidt dit tot een korting van 90% op de NOW-subsidie.

Stel: een werkgever heeft een geschat omzetverlies van 50%. Bij een loonsom van € 1.000.000 in januari leidt dat tot een verwachte vaststelling van de subsidie voor de NOW van 0,5 x € 1.000.000 x 3 (maanden) x 1,3 (opslag van 30%) x 0,9 = € 1.755.000. Van dit bedrag wordt € 1.404.000 als voorschot uitbetaald, verdeeld over drie termijnen.

Over de periode maart tot en met mei 2020 blijkt de loonsom maandelijks € 800.000 te bedragen. Deze maandelijkse loonsom is dus € 200.000 lager dan de loonsom over januari 2020 en over de periode maart tot en met mei is de loonsom in totaal € 600.000 lager.

Bij de definitieve vaststelling van de NOW-subsidie leidt dit tot een korting van € 200.000 x 3 x 1,3 x 0,9 = € 702.000. Het uiteindelijke subsidiebedrag is dan € 1.755.000 – € 702.000 = € 1.053.000. Dit betekent dat het voorschot te hoog was en dat er moet worden terugbetaald.

Ter vergelijking: een werkgever met dezelfde omzetdaling die in januari 2020 een loonsom heeft van € 800.000 en die dezelfde loonsom heeft over de maanden maart tot en mei 2020, heeft recht op een totale NOW-uitkering van 0,5 x € 800.000 x 3 x 1,3 x 0,9 = € 1.404.000. Een daling van de loonsom tijdens de NOW-periode heeft een forse impact op de uiteindelijke NOW-subsidie. 

Omzetdaling bij concerns 

Voor de NOW-regeling dient een onderneming te maken te hebben met een omzetdaling van 20% of meer. Indien er sprake is van een concern, moet de omzetdaling op concernniveau worden bepaald.

Als een concern verschillende werkmaatschappijen heeft, waarbij de ene werkmaatschappij een omzetdaling heeft en de andere werkmaatschappij niet, kan de situatie ontstaan dat op concernniveau de omzetdaling minder is dan 20%. Er kan dan geen aanvraag voor NOW worden ingediend.

Op 22 april 2020 is aangekondigd dat de concernregeling aangepast zal worden voor de situatie dat een concern een omzetdaling heeft van minder dan 20%. In die situatie kan een werkmaatschappij op individuele basis een NOW-aanvraag indienen als die werkmaatschappij zelf een omzetdaling heeft van 20% of meer.

Als het concern een omzetdaling heeft van 20% of meer blijft de oorspronkelijke regeling van toepassing.  

Om gebruik te mogen maken van deze aangepaste regeling, worden de volgende aanvullende voorwaarden gesteld:

  • Het concern moet verklaren over 2020 geen dividend of bonussen uit te keren of eigen aandelen terug te kopen tot en met de datum van de aandeelhoudersvergadering waarin de jaarrekening over 2020 wordt vastgesteld.
  • De werkmaatschappij die NOW aanvraagt moet een overeenkomst met een vakbond of de personeelsvertegenwoordiging hebben over werkbehoud bij de werkmaatschappij.
  • Het concern mag geen gebruik maken van personeel-BV’s.
  • De accountant moet controleren dat binnen het concern niet geschoven wordt met omzet, personeel, interne doorbelastingen (transfer pricing) en voorraad gereed product, met als doel de NOW-subsidie te maximaliseren.

De exacte voorwaarden dienen nog uitgewerkt te worden door de wetgever. Zodra hierover meer bekend is, informeren wij u nader.

Kies een specialist bij jou in de buurt:

Heeft u nog vragen?

Neem direct contact op met mr. E. (Bert) Nannen, Vennoot / Fiscalist bij HLB Nannen in Groningen.

Stuur een e-mail of bel +31 (0)50 526 65 33
mr. E. (Bert) Nannen

Heeft u nog vragen?

Neem direct contact op met drs. Herwin Hadders, Partner bij HLB Blömer in Nieuwegein.

Stuur een e-mail of bel + 31 (0)30 605 85 11
drs. Herwin Hadders

Heeft u nog vragen?

Neem direct contact op met mr. E. (Bert) Nannen, Vennoot / Fiscalist bij HLB Nannen in Groningen.

Stuur een e-mail of bel +31 (0)50 526 65 33
mr. E. (Bert) Nannen

Heeft u nog vragen?

Neem direct contact op met HLB Witlox Van den Boomen, Algemene contactgegevens bij HLB Witlox Van den Boomen in Waalre.

Stuur een e-mail of bel +31 (0)402 21 58 05
HLB Witlox Van den Boomen

Heeft u nog vragen?

Neem direct contact op met HLB Witlox Van den Boomen, Algemene contactgegevens bij HLB Witlox Van den Boomen in Waalre.

Stuur een e-mail of bel +31 (0)402 21 58 05
HLB Witlox Van den Boomen

Heeft u nog vragen?

Neem direct contact op met mr. J.M.M. (Hans) Blankendaal, Partner bij HLB Amsterdam in Amsterdam.

Stuur een e-mail of bel +31 (0)6 22 66 29 77
mr. J.M.M. (Hans) Blankendaal

Heeft u nog vragen?

Neem direct contact op met drs. Herwin Hadders, Partner bij HLB Blömer in Nieuwegein.

Stuur een e-mail of bel + 31 (0)30 605 85 11
drs. Herwin Hadders

Heeft u nog vragen?

Neem direct contact op met P.H.P.J. (Pascal) Scheerder, Partner / Belastingadviseur bij HLB Den Hartog in Rotterdam.

Stuur een e-mail of bel +31 (0)10 278 11 00
P.H.P.J. (Pascal) Scheerder

Heeft u nog vragen?

Neem direct contact op met P.H.P.J. (Pascal) Scheerder, Partner / Belastingadviseur bij HLB Den Hartog in Rotterdam.

Stuur een e-mail of bel +31 (0)10 278 11 00
P.H.P.J. (Pascal) Scheerder