Menu
Actueel

Verplichte rapportage over fraude en continuïteit in de controleverklaring

Gepubliceerd op

Organisaties van openbaar belang hebben er al een jaar langer mee van doen, maar vanaf boekjaar 2022 zijn ook organisaties die een wettelijke controleplicht hebben aan de beurt:

Verplichte rapportage over fraude en continuïteit in de controleverklaring

Het verplicht rapporteren door de accountant over fraude en continuïteit van uw organisatie in de af te geven controleverklaring bij uw jaarrekening. 

Wat betekent dit voor u als ondernemer?

Fraude kan een groot effect hebben op de reputatie van uw organisatie en kan tot grote financiële schade leiden. Het is daarom zowel in uw belang als dat van al uw stakeholders, zoals uw afnemers, investeerders en banken, dat u in uw bestuursverslag expliciet aandacht besteedt aan het beheersen van frauderisico’s.

Van u wordt daarom verwacht dat u de frauderisico’s van uw organisatie in kaart brengt en adequate maatregelen neemt om deze te beheersen. Een goede frauderisicoanalyse is, ter voorkoming van daadwerkelijke fraude, in uw belang, dat van uw management en uw organisatie. 

Naast fraude hebben bestuurders van organisaties een belangrijke verantwoordelijkheid voor het verschaffen van informatie over de continuïteit van hun onderneming en mogelijke risico’s en onzekerheden daaromtrent. Bij het opstellen van uw jaarrekening wordt uitgegaan van een continuïteitsveronderstelling en daarmee een belangrijk aandachtspunt voor de accountant bij de controle van die jaarrekening. Bestuurders en eventuele toezichthouders van uw organisatie en de accountant hebben daarmee een gezamenlijk belang bij het tijdig signaleren van en rapporteren over continuïteitsrisico’s.

Wat wordt er gerapporteerd?

De mate van detail en de omvang van de rapportage over fraude en continuïteit in de controleverklaring hangen onder meer af van de onderkende risico’s, de omvang en de aard van uw organisatie alsmede de bevindingen naar aanleiding van de werkzaamheden. Concreet betekent dit dat naarmate de vermoedens en signalen van fraude duidelijker of de mate van continuïteitsrisico’s groter zijn, de toelichting bij de jaarrekening en de tekst in de desbetreffende paragrafen in de controleverklaring uitgebreider zullen zijn.

De fraude- en continuïteitsparagraaf in de controleverklaring wordt klantspecifiek ingevuld met eigen bewoordingen van de accountant. De paragrafen kennen een de volgende opzet:

Structuur fraudeparagraaf

  • De voor de accountant relevante frauderisicofactoren en geïdentificeerde frauderisico’s worden benoemd, waarbij managementbeïnvloeding altijd en frauderisico ten aanzien van de opbrengstverantwoording veelal worden onderkend.
  • Een beschrijving van de door de accountant uitgevoerde controlewerkzaamheden om deze risico’s te mitigeren, die ingaat op de specifieke omstandigheden bij uw organisatie.
  • (Optioneel) Een beschrijving van specifieke bevindingen, indien de omstandigheden en uitkomsten van de werkzaamheden daartoe aanleiding geven.

Structuur continuïteitsparagraaf

  • Een beschrijving van de continuïteitsrisico’s die uw organisatie heeft geïdentificeerd.
  • Een beschrijving van de werkzaamheden die de accountant heeft uitgevoerd bij de evaluatie van de beoordeling door uw organisatie met betrekking tot de mogelijkheid van uw organisatie om haar continuïteit te handhaven en de daaraan gerelateerde toelichting in de jaarrekening.
  • (Optioneel) De bevindingen van de accountant over de geschiktheid van het hanteren van de continuïteitsveronderstelling door uw organisatie bij het opstellen van uw jaarrekening.

Heeft u nog vragen?

Neem direct contact op met drs. D.J.M. (Dennis) Froon RA, Partner bij HLB Blömer in Nieuwegein.

Stuur een e-mail of bel + 31 (0)6 10 91 7318
drs. D.J.M. (Dennis) Froon RA