Menu
Actueel

Waarom is de vaststelling van de NOW-regeling voor de ondernemer complexer dan de aanvraag?

Gepubliceerd op

In het voorjaar van 2020 zijn werkgevers die financiële steun nodig hadden in de gelegenheid gesteld om een tegemoetkoming in de loonkosten aan te vragen: NOW (voluit Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid). De regeling is snel opgezet omdat de impact van COVID-19 onverwachts snel en groot was. Het gevolg is dat het een generieke regeling is geworden, nagenoeg zonder maatwerk.

vaststelling NOW 1

Werkgevers kregen over het algemeen snel het eerste voorschot van de NOW-steun op hun bankrekening overgemaakt. 

De NOW 1-steun bestaat grof gezegd uit de loonsom over maart tot en met mei + een opslag van 30% in verband met sociale lasten * 90% (er wordt nooit meer dan 90% van de loonkosten vergoed) * de omzetdaling ten opzichte van de referentieperiode. 

Van te voren was bekend dat uiteindelijk een vaststelling of afrekening gemaakt zou moeten worden. De invulling van deze afrekening is in de zomer tot stand gekomen door het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid in samenwerking met het NBA (Koninklijke Nederlandse Beroepsorganisatie van Accountants). Het accountantsprotocol NOW 1 is vervolgens in oktober beschikbaar gekomen.

Er zijn twee soorten verklaringen die worden afgegeven door het Team Accountancy:

 1. Derdenverklaring
  Is vereist voor ondernemers en organisaties die in het kader van de NOW 1 een voorschot van € 20.000 tot € 100.000 hebben aangevraagd of een uiteindelijke subsidie tussen de € 25.000 en € 125.000 zullen ontvangen. 

 2. Samenstellingsverklaring
  Voor NOW 1-aanvragen van niet-wettelijke controle klanten met een voorschot tussen de € 100.000 en € 375.000 of een definitieve tegemoetkoming tussen de € 125.000 en € 375.000 heeft de aanvrager een samenstellingsverklaring ten behoeve van de vaststelling NOW 1 nodig. 

Er zijn ook aanvragen waarbij een assurance rapport nodig is, waarbij Team Audit wordt ingeschakeld.

Wat wordt er van de accountant verwacht?

Bij het afgeven van een derden- of samenstelverklaring, dient de accountant zich aan diverse wet- en regelgeving te houden en staan zijn integriteit en vakbekwaamheid voorop. De maatschappij verwacht immers dat de accountant zorgt voor betrouwbare informatie en eventuele fraude en/of misbruik detecteert. Het dossier waarin de accountant per aanvraag de werkzaamheden en bevindingen vastlegt kan achteraf door het UWV of het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid gecontroleerd worden. Tevens kunnen deze door het SRA (vereniging van accountants- en advieskantoren) worden getoetst om de kwaliteit te waarborgen.

Werkzaamheden van de accountant

De meeste werkzaamheden van de accountant om tot de derdenverklaring of samenstellingsverklaring bij de aanvraag tot vaststelling van de definitieve NOW-aanvraag te komen; richten zich enerzijds op de omzet en anderzijds op de loonkosten.
Over het algemeen zijn de werkzaamheden met betrekking tot de omzet het meest omvangrijk en nemen dus de meeste tijd in beslag. 

 1. Als eerste wordt gekeken naar de groepsstructuur. Elke Nederlandse entiteit in de groep en elke buitenlandse entiteit binnen de groep met Nederlands SV-loon dient meegenomen te worden voor de bepaling van de omzet en omzetdaling.
  Vooral specifieke klantsituaties qua omzetregistratie, project en/of onderhandenwerkregistratie en facturatie al dan niet in relatie met de referentieperiode maken elk dossier bijzonder. Speciale aandacht hebben de verwerking van creditnota’s en afwijkende boekingen op de omzet. Daarnaast wordt er gekeken naar overeenstemming van verkoopfacturen en/of bankontvangsten met orderbevestigingen, contracten, levering/pakbonnen, betaaldata en/of urenspecificaties.

  Belangrijk aandachtspunt hierbij is de afgrenzing van de omzet. Boekingen van verkoopfacturen vinden bijvoorbeeld plaats in een andere periode als waar de omzet aan is toe te rekenen, namelijk het moment waarop de prestatie is geleverd. Waardering van onderhanden projecten vindt periodiek plaats. Als deze periode niet aansluit op de meetperiode van de omzet voor de NOW zijn aanvullende werkzaamheden benodigd om de omzet correct weer te geven in de aanvraag tot vaststelling. Tevens wordt opgemerkt dat diverse subsidies, zoals TVL, voor de NOW onder het omzetbegrip vallen en daarom moeten wij nagaan of deze opgeteld zijn bij de omzet in de aanvraag tot vaststelling.

 2. De loonkosten betreffen altijd de kosten van de maanden maart tot en met mei. Een groot deel van de informatie haalt het UWV uit de loonaangiften. Daarnaast worden de volgende werkzaamheden van de accountant gevraagd: het vaststellen dat alle netto lonen daadwerkelijk zijn uitbetaald conform de loonstaten of verzamelloonstaat; de namen ten aanzien van de uitbetalingen conform de verzamelloonstaat zijn; de bankrekeningnummers van de werknemers in de betreffende periode gelijk zijn gebleven aan januari 2020 en dat zowel het heffingsloon als de loonheffingen van de loonaangiften aansluiten op de verzamelloonstaten.

Bijzonderheden

Zoals gezegd zorgen de bijzonderheden die tijdens de werkzaamheden geconstateerd worden ervoor dat elk dossier uniek is. Dit terwijl de regeling generiek is zonder (veel) maatwerk.

Accountants hebben het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid attent gemaakt op de hoge administratieve lasten voor ondernemers die verbonden zijn aan de NOW-subsidie, met name voor het toetsingsproces. Op dit moment zijn er dan ook gesprekken tussen de NBA en de Minister. Of dit leidt tot aanpassingen in de NOW-regeling en/of de toetsingen is op dit moment nog niet bekend.

Vragen

Voor verdere vragen over de NOW-regeling en het toetsingsproces kan contact worden opgenomen met uw contactpersoon.