Delen
Wet toetreding zorgaanbieders in werking | HLB Nederland
Menu
Actueel

Wet toetreding zorgaanbieders in werking

Gepubliceerd op

Met ingang van 1 januari 2022 gaat voor alle zorgaanbieders een verantwoordingsplicht gelden nadat de Wet toetreding zorgaanbieders (Wtza) en de Aanpassingswet wet toetreding zorgaanbieders (AWtza) in werking treden.

Wet toetreding zorgaanbieders in werking

Deze wetten vervangen de Wet toelating zorginstellingen (WTZi). In de AWtza wordt invoering van de Wtza geregeld, waaronder de verplichtingen ten aanzien van de jaarverantwoording. Het verslag hierover moet voor 1 juni 2023 openbaar worden gemaakt.

Aanpassingswet Wet toetreding zorgaanbieders (AWtza) en consultatie

In 2020 heeft zowel de Tweede als Eerste Kamer bij de behandeling van de wetsvoorstellen Wet toetreding zorgaanbieders (Wtza) en de bijbehorende Aanpassingswet (AWtza) ingestemd met een openbare jaarverantwoordingsplicht voor alle zorgaanbieders in de Wet marktordening gezondheidszorg (WMG). Doel van deze openbare jaarverantwoording is een maatschappelijke verantwoording over de besteding van de collectieve middelen. Daarbij heeft de Tweede Kamer unaniem een amendement van het lid Ellemeet c.s. aangenomen dat een toereikende financiële verantwoording van kleine zorgaanbieders beoogt, zodat ook meer zicht komt op deze categorie zorgaanbieders. Deze brede verantwoording is een verruiming van de huidige WTZi, waarin uitsluitend de zorgaanbieders binnen een aantal sectoren zijn aangewezen om zich maatschappelijk te verantwoorden en waarbij zogenoemde micro zorgaanbieders kunnen volstaan met een vereenvoudigde verantwoording (een vereenvoudigde balans en resultatenrekening en vereenvoudigde vragenlijst).

Vooral zorginstellingen vanuit de eerstelijnszorg zagen op tegen de extra financiële en administratieve lasten en wilde niet dat privacygevoelige informatie openbaar zou worden gemaakt. Daarnaast ontving het Ministerie van VWS signalen dat accountants onvoldoende capaciteit zouden hebben om voor alle zorgaanbieders met een netto-omzet van meer dan € 1 miljoen een beoordelings- of controleverklaring af te geven, aangezien dat circa 5.000 zorgaanbieders zijn.

Besluit

Op 7 juni 2021 heeft Tamara van Ark (minister voor Medische Zorg) een brief gestuurd aan de Tweede Kamer waarin zij de kamer informeert over de verantwoordingsplicht met betrekking tot de jaarverantwoording van zorgaanbieders. In deze brief wordt beargumenteerd om af te zien van een controleverklaring bij de jaarrekening voor kleine zorginstellingen. Dit zal leiden tot een administratieve lastenverlichting voor kleine zorginstellingen. 

Van een kleine zorginstelling is sprake wanneer de netto omzet niet meer dan € 12 miljoen bedraagt, niet meer dan 50 werknemers en de waarde van de activa mag niet meer dan € 6 miljoen bedragen voor ten minste twee van deze drie vereisten gedurende twee opvolgende boekjaren. 

Hierbij wordt dus aangesloten bij de definitie voor ‘kleine rechtspersoon’ in het Burgerlijk Wetboek.

Wij gaan graag met u in overleg om te kijken hoe dit voor uw zorginstelling uitwerkt.