Delen
Meerkosten Corona in de zorg | HLB Nederland
Menu
Actueel

Meerkosten Corona in de zorg

Gepubliceerd op

De uitdagingen waarvoor de zorgsector in 2020 stonden vanwege de uitbraak van het Coronavirus zijn nog onverminderd van kracht voor 2021. Actuele vraagstukken als omzetverlies, continuïteit van de organisatie maar ook zorgcontinuïteit en meerkosten zijn actuele topics in de zorgsector. In de praktijk kan de toepassing van beleidsregels en regelingen complex zijn. In dit artikel zullen wij ons richten op de compensatie voor de meerkosten van de volgende zorgstromen:

• Corona-compensatie meerkosten Wlz, inclusief (samenloop met) kwaliteitsbudget;
• Corona-compensatie meerkosten Zvw;
• Corona-compensatie meerkosten WMO en Jeugdwet.

Meerkosten Corona in de zorg

Zorginstellingen zijn volgens de Wet toelating zorginstelling (WTZi) wettelijk verplicht om onder alle omstandigheden zorg te verlenen en de continuïteit van zorgverlening te waarborgen. Door deze zorgplicht kunnen door Corona extra kosten worden gemaakt welke mogelijk in aanmerking komen voor een vergoeding. De meerkosten die optreden door het Coronavirus kunnen in aanmerking komen voor corona-compensatie.

Corona-compensatie meerkosten Wlz, inclusief (samenloop met) kwaliteitsbudget

De regeling voor meerkosten is bedoeld voor extra personele en materiele kosten als gevolg van het Corona-virus.  Kosten die in aanmerking komen voor vergoeding zijn o.a. (artikel 2c Beleidsregel SARS-CoV-2 extra kosten WLZ 2021):

 • kosten preventie in de vorm van het gebruik van extra persoonlijke beschermingsmiddelen om besmetting onder zorgpersoneel en kruisbesmetting tussen zorgpersoneel en bewoners te voorkomen;
 • extra waskosten voor kleding personeel, platgoed of extra als gevolg van de ziekte van de client; 
 • huur beademingsapparatuur.

Kosten die niet benoemd zijn in bovenstaand artikel komen uitsluitend in aanmerking voor vergoeding na overeenstemming met het zorgkantoor. Ten opzichte van 2020 komen de volgende kosten niet meer in aanmerking (artikel 3 Beleidsregel SARS-CoV-2 extra kosten WLZ 2021):

 • communicatiemiddelen o.a. voor uitleg op de website over corona-maatregelen/bezoek;
 • thuiswerkplekken/materialen voor administratie; 
 • extra kosten met het doel om het contract tussen familie en verwanten te vergroten; 
 • uitbreiding ICT-capaciteit/servers; 
 • bouwkosten als gevolg van boeteclausules.

Een deel van de extra kosten die voortvloeien uit het Coronavirus zijn uitgesloten van vergoeding indien deze mogelijk al vergoed worden door andere opbrengsten c.q. subsidies. Hierbij kan gedacht worden aan het kwaliteitsbudget waar meerkosten inzake het personeel (ZZP 4 – ZZP 10) voorliggend is aan de compensatiemaatregel.

Corona-compensatie meerkosten Zvw

In oktober 2020 heeft Zorgverzekeraar Nederland de zorginstellingen geïnformeerd over de generieke meerkostenregeling waarmee de zorgverzekeraars u een tegemoetkoming bieden in de meerkosten die als gevolg van Corona-virus zijn gemaakt in het jaar 2020.

De zorgverzekeraars hebben de hoogte van de tegemoetkoming laten bepalen door een onafhankelijk bureau, Gupta Strategists. Dat bureau heeft berekend wat per gemiddelde FTE een redelijke tegemoetkoming is in de meerkosten, rekening houdend met bovenstaande kostenposten. Omdat zorgverzekeraars niet beschikken over het aantal FTE’s van zorgaanbieders, is de meerkostenvergoeding op basis van een gemiddelde jaaromzet per FTE vertaald naar een percentage van de vergoede omzet  (uit de basisverzekeringen en de aanvullende verzekeringen). De vergoede omzet is bij de zorgverzekeraars bekend. Dit percentage is vervolgens nog eenmaal naar boven gecorrigeerd om dit te kunnen toepassen op de periode mei t/m december 2020. De meerkostenbijdrage betreft uiteindelijk dus een percentage van de omzet over de periode mei t/m december 2020. De percentages verschillen per zorgsoort (bijvoorbeeld wijkverpleging 1,3%, fysiotherapie 0,65%, kraamzorg 0,9%).

Deze meerkostenregeling wordt in principe aangeboden aan die zorgaanbieders die ook in aanmerking kwamen voor de generieke Continuïteitsbijdrage (CB)‐regeling, met een aantal uitzonderingen:

 • Mondzorgverleners hadden in 2020 al de mogelijkheid vanuit de NZa om een meerkostenprestatie te declareren. Voor hen is deze meerkostenregeling niet bedoeld;
 • Hulpmiddelenleveranciers met een vergoede omzet boven de 10 miljoen euro krijgen een     andere regeling, zij ontvangen hier nog bericht over;
 • Met zuurstofleveranciers zijn in 2020 ook al afspraken gemaakt over een meerkosten-vergoeding bij zuurstoflevering aan Covid‐19‐patiënten.

Onder meerkosten worden de volgende kosten verstaan:

 • Tijdelijke aanpassingen om te voldoen aan de anderhalvemetermaatschappij (bijvoorbeeld bewegwijzering); 
 • Extra inhuur van personeel (is alleen meegeteld indien aantoonbaar voor COVID-19 zorg of het garanderen van beschikbaarheid);
 • Persoonlijke beschermingsmaterialen (bijvoorbeeld mondkapjes, handschoenen, beschermbrillen en beschermschorten);
 • Extra kosten voor schoonmaak en afvalverwerking (disposables); 
 • Extra kosten voor zorggerelateerd transport; 
 • Uitvoeren en/of uitbesteden van COVID-19 testen voor personeel die de GGD niet kon uitvoeren in de periode van maart t/m mei 2020. 

Corona-compensatie meerkosten WMO en Jeugdwet

De meerwerkcompensatie komt tot stand door afspraken te maken met de betreffende gemeenten. Reden is dat gemeenten zich moeten afvragen of de meerkosten gedekt kunnen worden binnen de kaders van de vastgestelde begroting. Indien dat niet het geval is, raakt dit aan het budgetrecht van de gemeenteraad en kan het ook tot een begrotingsonrechtmatigheid leiden.

Hiervoor geldt dat er afspraken zijn gemaakt over het vergoeden van eventuele meerkosten, die zorgaanbieders noodzakelijkerwijs maken om te voldoen aan de (RIVM-)richtlijnen. Voor de verantwoording van de meerkosten, zijn formats ontwikkeld die beschikbaar zijn voor alle gemeenten en zorgaanbieders. Deze beveiligde standaard-formats sluiten aan op de gemaakte afspraken in de landelijke regelingen. 

Meerkosten betreffen de directe extra kosten: 

 • die een zorgaanbieder maakt gedurende de door het Rijk afgekondigde periode dat de coronamaatregelen gelden;
 • die duidelijk het gevolg zijn van de coronamaatregelen van het Rijk, in het bijzonder het volgen van de richtlijnen van het RIVM;
 • die onder reguliere omstandigheden niet gemaakt hoefden te worden;
 • die noodzakelijk zijn om de gewenste zorg te kunnen blijven continueren die voldoen aan de RIVM-richtlijnen; 
 • die niet al op andere wijze zijn gecompenseerd, bijvoorbeeld via de doorfinanciering van 100% van de omzet of via de Stimuleringsregeling eHealth Thuis. 

Advies

De coronacrisis dwingt zorgorganisaties nóg meer dan anders om alle financiële zeilen bij te zetten. HLB Blömer bekijkt samen met u wat de mogelijkheden zijn om de continuïteit in de zorg te borgen. 

Meer weten over de gevolgen van corona en welke maatregelen u kunt treffen neem dan contact met ons op. 

Heeft u nog vragen?

Neem direct contact op met drs. Frank Verleg RA, Partner bij HLB Blömer in Nieuwegein.

Stuur een e-mail of bel + 31 (0)30 605 85 11
drs. Frank Verleg RA