Menu
Actueel

Nieuwsbrief steunmaatregelen kabinet - Update #7

Gepubliceerd op

In dit artikel informeren wij u over de nieuwste ontwikkelingen inzake de steunmaatregelen voor ondernemers. In verband met de huidige situatie zijn veel regelingen uitgebreid.

Nieuwsbrief steunmaatregelen kabinet - Update #7

Tijdelijke verbreding TVL – UPDATE!

In onze vorige nieuwsbrief hebben wij u over de Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL) geïnformeerd. Deze regeling kon worden aangevraagd tot 30 oktober jl. 17.00 uur. Inmiddels is over de verlenging van de regeling het volgende bekend:

 De TVL uit het derde steunpakket kent drie periodes van drie maanden. Dit zijn de periodes:

  • oktober t/m december 2020
  • januari t/m maart 2021
  • april t/m juni 2021

De tegemoetkoming van de TVL kent voor de periode 1 oktober t/m 31 december 2020 een subsidie van maximaal € 90.000 voor drie maanden bij een omzetverlies van minstens 30%. Via de TVL krijgt een bedrijf een vergoeding van 50% van het percentage vaste lasten dat voor de sector geldt, maal het omzetverlies.   

Bij bijvoorbeeld 40% omzetverlies ontvangt een bedrijf dus 50% x 40% = 20% van de vaste lasten.

De vaste lasten van een onderneming worden bepaald door een percentage te vermenigvuldigen met de daadwerkelijke omzet. Het percentage vaste lasten van een onderneming is afhankelijk van de sector en wordt bepaald op basis van cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

De TVL voor de periode oktober t/m december 2020 kan vanaf half november worden aangevraagd.

Uitbreiding

De TVL is bedoeld om ondernemers te helpen met het betalen van hun vaste lasten, zoals huur, omdat zij veel minder geld verdienen. Tot nu was de TVL beperkt tot een aantal sectoren, maar het kabinet heeft besloten om de TVL tijdelijk open te stellen voor alle sectoren. Deze uitbreiding geldt vooralsnog alleen voor de eerste drie maanden (oktober tot en met december 2020). Of een bedrijf in deze periode in aanmerking komt voor de TVL is dus niet langer afhankelijk van de SBI-code van het bedrijf.

De TVL staat daarmee voor deze periode eenmalig open voor alle bedrijven met een minimaal omzetverlies van 30%. Bedrijven moeten wel voldoen aan de overige eisen van de TVL. Zo dient men onder andere minimaal € 3.000 aan vaste lasten te hebben in de periode oktober t/m december en dient men minder dan 250 werknemers in dienst te hebben.

De aanvraag moet digitaal plaatsvinden via RVO.nl. Voor uw aanvraag heeft u eHerkenning niveau 1 (of hoger) of DigiD nodig. Als u DigiD gebruikt, moet u degene zijn die bij KVK geregistreerd staat als eigenaar of bestuurder van het bedrijf.

Controle

Na de aanvraag zal iedere aanvrager de werkelijke omzet moeten doorgeven aan het RVO. Op basis daarvan wordt een definitieve vaststelling gedaan. Tot 5 jaar na uitbetaling van de definitieve subsidie kan het RVO aanvragen achteraf controleren. Daarbij kunnen zij om extra bewijsmateriaal vragen. Blijkt bij de controle dat u geen recht had op de subsidie? Dan moet u het ontvangen bedrag terugbetalen.

Subsidie voorraad- en aanpassingskosten – NIEUW!

Horecaondernemers hebben voorraden aangelegd die ze niet meer kunnen gebruiken vanwege de tijdelijke sluiting. Ook hebben zij vaak al geïnvesteerd om in de winter op een corona-veilige manier open te kunnen blijven (bijvoorbeeld door hun terras te overkappen). Het kabinet geeft boven op de TVL een eenmalige subsidie van circa 2,75% van de omzetderving (gemiddeld € 2500) om deze gemaakte kosten te compenseren. Horecaondernemers hoeven voor de subsidie geen aparte aanvraag in te dienen. Wanneer een aanvraag voor de TVL wordt gedaan, zal de subsidie er automatisch bij worden opgeteld. De subsidie zal niet beperkt worden door het maximum van de TVL van € 90.000.

Evenementen – NIEUW!

Door de corona-maatregelen zijn veel evenementen, zoals muziekfestivals en kermissen, niet doorgegaan. Bedrijven en leveranciers in de evenementenindustrie zijn voor hun omzet grotendeels afhankelijk van de zomermaanden. Die schommeling in omzet kan zorgen voor een vertekend beeld bij de berekening van de TVL. Het kabinet komt met een eenmalige extra vergoeding die gebaseerd is op de TVL-vergoeding van de zomer. Het gaat naar verwachting om 800 evenementenondernemers, die gemiddeld zo’n € 14.000 krijgen. Om de tegemoetkoming te krijgen, moet een bedrijf een SBI-code hebben die aangeduid is als ‘evenement-gerelateerd’. Ook moet men kunnen aantonen dat men minimaal één festival of evenement heeft georganiseerd of voor de omzet voor minstens 70% afhankelijk te zijn van levering aan festivals of evenementen.

Geen hoge WW-premie wegens overwerk – UPDATE!

Voor werknemers met een vast arbeidscontract hoeft sinds dit jaar minder WW-premie betaald te worden dan voor werknemers met een flexibel contract. Wettelijk is geregeld dat werkgevers met terugwerkende kracht de hoge WW-premie moeten afdragen voor vaste werknemers die in een kalenderjaar meer dan 30% hebben overgewerkt. Uitgezonderd hiervan zijn werknemers die al een arbeidsduur hebben van minimaal 35 uur per week.

Deze bepaling kan onbedoelde effecten hebben in sectoren waar door het coronavirus veel extra overwerk nodig is, zoals de zorg. Deze maatregel is dan ook in 2020 opgeschort en dit zal vanwege de huidige situatie rond het coronavirus ook in 2021 zo blijven.

Akkoord schuldeisers en Time-out arrangement (TOA) – NIEUW!

De Wet Homologatie Onderhands Akkoord (WHOA) treedt op 1 januari 2021 in werking. De WHOA beoogt ondernemers een akkoord met schuldeisers (en aandeelhouders) te laten sluiten waarbij schulden worden gesaneerd en faillissementen worden voorkomen. Door de WHOA is niet meer vereist dat voor een akkoord over een herstructurering van schulden unanimiteit vereist is. Het is dus niet meer mogelijk dat één (of enkele) schuldeiser(s) een akkoord kan (kunnen) tegenhouden om zodoende een betere positie te kunnen afdwingen.

Tip! Vooruitlopend op de nieuwe wet kunnen ondernemers starten met de voorbereidingen en in overleg treden met schuldeisers en het akkoord alvast uitwerken. Vanaf 1 januari 2021 kan de aanvraag dan worden ingediend.

De WHOA neemt niet alle knelpunten weg die ondernemers kunnen tegenkomen bij het tijdelijk stilleggen van of definitief stoppen met hun bedrijf. Daarom schept het kabinet extra voorwaarden (het time-outarrangement, TOA). Ondernemers die tijdelijk met hun bedrijf stoppen en voldoen aan de voorwaarden van de TVL, kunnen bijvoorbeeld gebruik blijven maken van de TVL. Ook staat het kabinet een soepelere opstelling van de Belastingdienst voor.

TOZO voor zelfstandig ondernemers – UPDATE!

Inmiddels is er de TOZO 3.0, de tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers, die geldt tot 1 juli 2021. De regeling bestaat uit twee voorzieningen.

Allereerst een inkomensondersteuning voor levensonderhoud, deze vult het huishoudinkomen aan tot het sociaal minimum. De tweede voorziening houdt een lening voor bedrijfskapitaal tot maximaal € 10.157 in. Ook TOZO 3.0 bestaat uit drie periodes van drie maanden, die elk apart moeten worden aangevraagd bij de gemeente.

Vermogenstoets

Het plan was om per 1 oktober 2020 een beperkte vermogenstoets in te voeren in de TOZO 3.0. Met de invoering van nieuwe en strengere coronamaatregelen vond het kabinet een vermogenstoets per 1 oktober 2020 niet gepast. Daarom is eerder besloten de invoering uit te stellen tot 1 april 2021. Dit betekent dat u voor de maanden oktober 2020 t/m maart 2021 een uitkering TOZO 3.0 kunt aanvragen zonder uitvoering van een vermogenstoets. Wel geldt sinds TOZO 2.0 een partnertoets, waardoor het inkomen van de partner het recht op TOZO beïnvloedt.

Aanvragen

De regeling is aan te vragen tussen 1 oktober 2020 t/m 30 juni 2021. De startdatum van de aanvraagmogelijkheid kan per gemeente verschillen. Houd de website van uw gemeente in de gaten voor meer informatie.

Verdere maatregelen – NIEUW!

  •  € 40 miljoen voor ‘vrije theaterproducenten’: niet-gesubsidieerd theater kampt met voorstellingen die niet door hebben kunnen gaan. Het kabinet komt deze groep tegemoet.
  • Het sport-specifieke pakket wordt aangepast en opnieuw opengesteld voor de periode 1 oktober t/m 31 december.
  • Om bedrijven in hun liquiditeitsbehoefte te blijven ondersteunen is het van belang om de corona garantieregelingen te verlengen. De corona-garantiemaatregelen zoals de Klein Krediet Corona (KKC) en de Garantie ondernemersfinanciering (GO-C) worden verlengd tot en met 30 juni 2021.

Vragen en contact

Wilt u gebruik maken van een steunmaatregel of heeft u vragen over deze nieuwsbrief, neemt u gerust contact met ons op om de mogelijkheden voor u en/of uw bedrijf te bespreken.

U kunt terecht bij uw vaste adviseur. U kunt ook direct contact opnemen met onze adviseurs Leo Huisman (l.huisman@hlb-denhartog.nl), Raymond Dortwegt-van der Eijk (r.dortwegt-vandereijk@hlb-denhartog.nl) of Jenny Roest (j.roest@hlb-denhartog.nl).