Menu
Actueel

Nieuwsbrief steunmaatregelen kabinet - Update #4

Gepubliceerd op

In dit artikel is onze meest recente nieuwsbrief over een vierde update van de steunmaatregelen van het kabinet te lezen.

Nieuwsbrief steunmaatregelen kabinet - Update #4

Afrekening NOW 1.0 – NIEUW!

Vanaf 7 oktober a.s. kunt u het definitieve verzoek voor de NOW 1.0 indienen. Op basis hiervan zal het UWV uw voorschot aanvullen of zult u geld moeten terugbetalen. De voorwaarden van het verzoek zijn afhankelijk van de hoogte van het voorschot of het definitieve subsidiebedrag.

 Let op! De volgende informatie is gebaseerd op de regelgeving zoals die bekend is per 28 september 2020. De komende weken zal nadere invulling worden gegeven aan onderstaande regelingen en deze kunnen daardoor wijzigen. Wij informeren u zodra hierover meer bekend is.

Voorschot lager dan € 20.000 of definitieve subsidie lager dan € 25.000

Heeft u een voorschot ontvangen dat lager is dan € 20.000 of is het definitieve subsidiebedrag lager dan € 25.000, dan hoeft u geen verklaring mee te sturen bij uw aanvraag.

Voorschot boven de € 20.000 of definitieve subsidie boven de € 25.000

Als u een voorschot boven de € 20.000 heeft ontvangen of een definitief subsidiebedrag boven de € 25.000 aanvraagt, dan moet u een verklaring van een derde overleggen die de omzetdaling bevestigt. Dit kan bijvoorbeeld gaan om een administratiekantoor, belastingadviseur, accountant of brancheorganisatie.

Voorschot boven de € 100.000 of definitieve subsidie boven de € 125.000

Indien het voorschot € 100.000 of meer bedraagt of het definitieve subsidiebedrag is € 125.000 of meer, dan zal een accountantsonderzoek nodig zijn.

In onderstaand schema kunt u zien welk soort accountantsonderzoek u moet aanvragen bij uw accountant:

Soort accountantsonderzoek

Subsidiebedrag

Organisatie die niet voldoet aan criteria controleplicht 

Organisatie die voldoet aan criteria controleplicht

€ 125.000 (100.000 voorschot) < € 375.000

I. Aan assurance verwante opdracht, inclusief aanvullende werkzaamheden (NVCOS Standaard 4415N)

 III. Assurance-opdracht met beperkte mate van zekerheid, inclusief aanvullende werkzaamheden (NVCOS Standaard 3900N)

> € 375.000

II. Assurance-opdracht met beperkte mate van zekerheid, inclusief aanvullende werkzaamheden (NVCOS Standaard 3900N)

IV. Assurance-opdracht met redelijke mate van zekerheid (NVCOS Standaard 3900N)

Aanvraag niveau werkmaatschappij (artikel 6a van de regeling)

IVa. Assurance-opdracht met redelijke mate van zekerheid (NVCOS Standaard 3900N)

IVa. Assurance-opdracht met redelijke mate van zekerheid (NVCOS Standaard 3900N)


Nihil aanvraag

Constateert u dat u alsnog niet aan de voorwaarden voldoet voor de NOW 1.0, dan kunt u vanaf 7 oktober een nihil-aanvraag doen. Op grond hiervan zal het UWV u verzoeken het ontvangen voorschot terug te betalen.

De belangrijkste voorwaarden voor de NOW 1.0 waren:

  • Minimale omzetdaling van 20%.
  • Bij de aanvraag committeert de werkgever zich vooraf aan de verplichting géén ontslag op grond van bedrijfseconomische redenen aan te vragen voor zijn werknemers gedurende de periode waarover de tegemoetkoming ontvangen wordt.
  • Ook werkmaatschappijen waarbij het concern minder dan 20% omzetverlies heeft, terwijl de werkmaatschappij ten minste 20% omzetverlies heeft, komen in aanmerking. De werkgever vraagt gedurende de periode waarover hij de tegemoetkoming ontvangt géén ontslag aan voor zijn werknemers wegens bedrijfseconomische redenen. Ook mogen geen bonussen of dividenden worden uitgekeerd.
  • De werkgever is verplicht om de subsidie uitsluitend te gebruiken voor betaling van de loonkosten. De werkgever is verplicht om de loonsom zoveel mogelijk gelijk te houden als voor de coronacrisis. Dat betekent dat hij zijn werknemers 100% doorbetaalt.
  • De werkgever moet loonaangifte doen op grond van de Wet op de loonbelasting 1964 op de voorgeschreven momenten.

Wij kunnen voor onze cliënten de gehele aanvraag, inclusief de benodigde verklaring, verzorgen. Neemt u gerust contact met ons op als wij u hierbij behulpzaam kunnen zijn.

Aanvraag NOW 3.0 – UPDATE!

Het kabinet verlengt de Tijdelijke noodmaatregel overbrugging voor werkbehoud (NOW) per 1 oktober met drie tijdvakken van drie maanden. Het UWV streeft ernaar het eerstvolgende aanvraagtijdvak per 16 november 2020 te openen. Daarbij kan met terugwerkende kracht een aanvraag ingediend worden voor het eerste tijdvak (1 oktober tot en met 31 december). Het tweede tijdvak loopt van 1 januari 2021 tot en met 31 maart 2021 en het derde tijdvak loopt van 1 april 2021 tot en met 30 juni 2021. Voor elk tijdvak kan een werkgever besluiten om wel of geen aanvraag te doen. Ook als een werkgever geen aanspraak heeft gemaakt op de NOW 1 of 2, kan de werkgever gebruik maken van de NOW 3. De nadere invulling van deze regeling wordt nog bekend gemaakt.

LET OP! Aflopen bijzonder uitstel van betaling i.v.m. Corona per 1 oktober a.s. 
Het is nog mogelijk tot 1 oktober a.s. om voor drie maanden bijzonder uitstel van betaling aan te vragen, of een eerdere aanvraag te verlengen. De regeling voor bijzonder uitstel van betaling eindigt uiterlijk 31 december 2020. Wanneer het bijzonder uitstel afloopt, moet de belasting bij de eerstvolgende aangifte weer op tijd worden betaald.

 Betalingsregeling – UPDATE!

Heeft u uitstel van betaling gekregen, dan begint vanaf 1 januari 2021 de betalingsregeling voor de openstaande belastingbedragen waarvoor het uitstel van betaling is verkregen. Iedere ondernemer krijgt twee jaar (24 maanden) de tijd om af te lossen. U betaalt dus iedere maand een gedeelte terug. Het is altijd mogelijk om extra af te lossen. In uitzonderingssituaties kan de belastingdienst een aangepaste regeling afspreken. De invorderingsrente die normaal wordt berekend over een uitgestelde betaling blijft tot 1 december 2021 0,01%.

Brief van belastingdienst

De belastingdienst heeft toegezegd alle ondernemers die uitstel van betaling hebben gekregen in december een brief te sturen met daarin de voorlopige openstaande belastingschuld, de voorwaarden van de betalingsregeling en het maandbedrag dat is verschuldigd vanaf 1 januari. In maart 2021 zal de belastingdienst opnieuw een brief sturen waarin de definitieve schuld staat vermeld.

LET OP! Zoals aangegeven zijn deze plannen nog niet definitief. Er kunnen dus nog wijzigingen komen. Pas op 1 oktober zullen de plannen definitief bekend zijn.

Vragen en contact

Wilt u gebruik maken van een nieuwe steunmaatregel, dan kunnen wij u hierbij vanzelfsprekend assisteren. Neemt u gerust contact met ons op om de mogelijkheden voor u en/of uw bedrijf te bespreken.

Heeft u vragen, dan kunt u terecht bij uw vaste adviseur.

U kunt ook direct contact opnemen met onze adviseurs Leo Huisman (l.huisman@hlb-denhartog.nl), Raymond Dortwegt-van der Eijk (r.dortwegt-vandereijk@hlb-denhartog.nl) of Jenny Roest (j.roest@hlb-denhartog.nl).