Delen
Openbaarmakingsplicht Wet normering topinkomens | HLB Nederland
Menu
Actueel

Openbaarmakingsplicht Wet normering topinkomens

Gepubliceerd op

Op 1 januari 2013 is de Wet normering topinkomens (WNT) in werking getreden. Het doel van de WNT is het voorkomen van bovenmatige beloningen bij instellingen in de (semi-)publieke sector.

Openbaarmakingsplicht Wet normering topinkomens

Wat is de WNT?

De bezoldiging en de ontslagvergoeding van topfunctionarissen die werkzaam zijn in de (semi)publieke sector worden door de wet aan een maximum gebonden. Voor bepaalde sectoren, zoals de zorg en woningbouwcorporaties, gelden specifieke (lagere) bezoldigingsmaxima. Daarnaast geldt een openbaarmakingsplicht en in enkele sectoren een plicht om WNT-gegevens digitaal te melden. De bezoldiging van niet-topfunctionarissen is niet genormeerd, maar moet wel worden openbaar gemaakt als die het algemeen bezoldigingsmaximum overschrijdt.

Ook voor 2023 zijn de bezoldigingsmaxima bekend. Dit betreft maxima onderverdeeld naar sector met bijvoorbeeld voor de zorg- en jeugdhulp een vijftal verschillende klassen. De indeling van deze klasse is onder andere afhankelijk van de complexiteit/grootte van de instelling en de functie die door betreffende persoon wordt bekleed.

Openbaarmakingsplicht

Met ingang van 1 januari 2018 is het voor alle WNT-instellingen verplicht de WNT-verantwoording jaarlijks uiterlijk 1 juli op algemeen toegankelijke wijze op internet openbaar te maken voor een periode van tenminste zeven jaar. De WNT-verantwoording moet vanaf 2017 vrij toegankelijk en eenvoudig te vinden zijn. Voor de publicatie kan gebruik gemaakt worden van het verantwoordingsmodel zoals te vinden op de site www.topinkomens.nl. Door gebruik van dit model voldoet u aan alle verplichtingen inzake de te verantwoorden WNT-gegevens.

Complex

De WNT betreft complexe wetgeving waar specifieke aandacht voor nodig is. Wilt u meer weten over de verplichtingen uit hoofde van de WNT? Neem dan contact met ons op.