Menu
?

Welke criteria gelden er voor het uitkeren van de zorgbonus?

Vooruitlopend op publicatie van het protocol zijn hieronder de criteria beschreven afkomstig uit de subsidieregeling.

De verantwoording van de subsidie zal aansluiten bij de regeling en daarom moet over de volgende criteria worden verantwoord:

 1. De aanvrager van de subsidie is een zorgaanbieder zoals gedefinieerd in artikel 1 letter a, b, c, d of f van de subsidieregeling Bonus zorgprofessionals COVID-19.
 2. De subsidie bedraagt maximaal € 1.800 per zorgprofessional en bestaat uit de volgende berekeningsbestanddelen (artikel 4):
  1. de aan de zorgprofessional netto uitgekeerde bonus van € 1.000,- (2020; voor het boekjaar 2021: € 500); en
  2. voor zover de bonus is uitgekeerd aan een werknemer: een bedrag van maximaal € 800 ten behoeve van de verschuldigde belasting als bedoeld in artikel 31a, tweede lid, van de Wet op de loonbelasting 1964, als deze daadwerkelijk is afgedragen; of
  3. voor zover de bonus is uitgekeerd aan een derde: een bedrag van € 750 ten behoeve van de op grond van artikel XXIII van het Belastingplan 2021 verschuldigde belasting.
 3. de verantwoorde kosten moeten betrekking hebben op het aantal uit te keren bonussen waarvoor subsidie is verleend en zoals is opgenomen in de verleningsbeschikking (artikel 8 lid 2 onder a).
 4. De zorgaanbieder is verplicht de uitkering van de bonus aan te wijzen (artikel 9):
  1. als eindheffingsbestanddeel als bedoeld in artikel 31, eerste lid, onderdeel f, van de Wet op de loonbelasting 1964 ten aanzien van uitkeringen aan een werknemer; of
  2. als eindheffingsbestanddeel als bedoeld in artikel XXIII van het Belastingplan 2021 ten aanzien van uitkeringen aan derden.
 5. De bonus wordt uitgekeerd aan (artikel 11 lid 1):
  1. een werknemer die op 1 maart 2020 (of eventueel op de datum waarop diegene in dienst is getreden) is ingeschaald in een salarisschaal met een bruto jaarsalaris tot € 73.000. Hierbij wordt gekeken naar de eerste reguliere periodiek, plus de eindejaarsuitkering en vakantietoeslag bij een voltijds dienstverband;
  2. een derde waarbij, in het kader van een arbeidsovereenkomst gesloten met een ander dan de zorgaanbieder, een bruto uurloon is gehanteerd dat niet hoger is dan € 39;
  3. een derde die voor zijn werkzaamheden in het kader van een overeenkomst een bruto uurtarief heeft gehanteerd dat niet hoger is dan € 88,90 inclusief btw.
 6. De verantwoorde kosten hebben betrekking op zorgprofessionals die bij de zorginstelling werkzaamheden hebben verricht ten tijde van de COVID-19 uitbraak van 1 maart tot 1 september 2020.
 7. De uitkering van de bonus aan de zorgprofessionals gebeurt in ieder geval binnen 5 maanden na de dagtekening van de subsidieverlening.