Menu
Actueel

Nieuwsbrief steunmaatregelen kabinet - Update #3

Gepubliceerd op

​Het kabinet heeft vrijdag 28 augustus het derde steunpakket gepresenteerd. De plannen voor de nieuwe regelingen zijn hieronder samengevat. Let op, het zijn nog plannen. Op 1 oktober a.s. zal duidelijk worden wat definitief gaat gelden.

Nieuwsbrief steunmaatregelen kabinet - Update #3

NOW 3.0 – UPDATE!

De tegemoetkoming in de loonkosten wordt gehandhaafd voor een periode van 3x drie maanden. Dit betekent dat de NOW doorloopt tot en met juni 2021. De NOW 3.0 is wel soberder. Ieder kwartaal worden de eisen voor wat betreft de omzetdaling stapsgewijs aangescherpt. Tevens wordt ook de hoogte van de tegemoetkoming verder afgebouwd.

Samengevat:

NOW 3.0

Minimaal omzetverlies

Maximale compensatie

Oktober t/m december 2020

20%

80%

Januari t/m maart 2021

30%

70%

April t/m juni 2021

40%

60%


Beperkte loondaling zonder gevolgen

Het kabinet heeft aangegeven dat werkgevers hun loonsom gedeeltelijk kunnen verlagen, zonder dat dit gevolgen heeft voor de tegemoetkoming ingevolge de NOW 3.0. In de eerste periode van drie maanden (oktober t/m december 2020) mag de loonsom 10% dalen, in de tweede periode (januari t/m maart 2021) mag dit 15% zijn en in de derde periode (april t/m juni) 20%. De reden van de loonsomdaling is voor de NOW 3.0 niet van belang. Dit kan het gevolg zijn van ontslagen medewerkers of bijvoorbeeld door afspraken over het vrijwillig inleveren van salaris. Het is nog onduidelijk welke korting op de tegemoetkoming volgt als genoemde percentages worden overschreden.

Ontslagboete vervalt

Ondernemers krijgen geen korting meer op de NOW als sprake is van ontslag wegens bedrijfseconomische redenen. Dit is bij de NOW 2.0 wel nog het geval.

Aanvragen NOW 3.0

Het kabinet streeft ernaar dat de aanvraag voor de NOW 3.0 vanaf 16 november 2020 kan worden ingediend. Dan kan voor de eerste periode van oktober tot en met december 2020 de NOW worden aangevraagd. De aanvraagmogelijkheid staat los van eerdere aanvragen voor de NOW 1.0 en/of NOW 2.0. Ook de NOW 3.0 kan via het UWV worden aangevraagd.

Uitstel van betaling – UPDATE!

Ondernemers kunnen nog tot 1 oktober 2020 uitstel van belastingbetaling of een verlenging van het uitstel aanvragen bij de Belastingdienst. Daarmee loopt voor alle ondernemers het uitstel uiterlijk op 1 januari 2021 af. Vanaf 1 januari 2021 is uitstel in beginsel niet meer mogelijk.

Wilt u dat wij het uitstel voor u aanvragen, dan horen wij dat graag zo snel mogelijk.

Aflossen belastingschulden

Ondernemers die geen uitstel of verlengd uitstel bij de Belastingdienst aanvragen, dienen hun belastingschulden in beginsel binnen 24 maanden af te lossen. Heeft u uitstel gekregen, dan dient u uiterlijk per 1 januari 2021 met aflossen te starten.

Maatwerk bij aflosproblemen?

Wanneer aflossen niet mogelijk is, wordt bekeken of een maatwerkoplossing mogelijk is, zoals langer uitstel van betaling. In die gevallen zal een verklaring van een derde-deskundige, zoals een accountant, nodig zijn.

Deblokkering G-rekening en verklaring betalingsgedrag

In lijn met de afbouw van de versoepelde uitstelregeling, wordt dus ook de verruimde deblokkeringsmogelijkheid van de G-rekening afgebouwd. Zolang en voor zover de ondernemer uitstel van betaling geniet en zich aan de lopende betalingsverplichtingen en aflossingsverplichting houdt, blijft deblokkering van het G-rekeningensaldo mogelijk. Het versoepelde beleid ten aanzien van de G-rekening loopt definitief af op 1 januari 2023. Voornoemde voorwaarden gelden ook voor het verstrekken van de schone verklaring betalingsgedrag.

TVL – UPDATE!

Ook de regeling Tegemoetkoming Vaste Lasten MKB (TVL) wordt verlengd tot 1 juli 2021. Belangrijke wijzigingen ten opzichte van de huidige TVL zijn, dat bij de TVL uit het derde steunpakket het maximum van de vergoeding stijgt naar € 90.000 voor een periode van drie maanden en dat het omzetverlies vanaf januari volgend jaar hoger moet zijn om nog voor de TVL in aanmerking te kunnen komen. De nieuwe TVL uit het derde steunpakket kent drie periodes van drie maanden. In deze drie periodes kan de tegemoetkoming telkens per periode maximaal € 90.000 bedragen. Dit is € 40.000 meer dan onder de huidige TVL met een maximum van € 50.000.

Groter omzetverlies

In de TVL uit het tweede steunpakket dient het omzetverlies minimaal 30% te bedragen. Voor de nieuwe TVL blijft dit percentage voor de eerste periode van oktober t/m december 2020 gelijk. Voor de daaropvolgende periode, van januari t/m maart 2021, is een minimum omzetverlies vereist van 40%, voor de daaropvolgende periode, van april t/m juni 2021, is dit 45%.

Gedeeltelijke dekking

Net als onder de TVL uit het tweede steunpakket is er voor de nieuwe regeling slechts dekking voor 50% van de vaste lasten. Voor de berekening wordt ook nu uitgegaan van branchegemiddelden, op basis van cijfers van het CBS. Op basis van dit gemiddelde en het omzetverlies wordt een TVL verstrekt van 50%.

Alleen voor specifieke branches in het MKB

De tegemoetkoming is en blijft alleen beschikbaar voor specifieke branches in het MKB, zoals horeca en evenementenbranche. Dit betekent dat een bedrijf moet beschikken over de juiste SBI-code. Verder dient het bedrijf onder andere minder dan 250 werknemers in dienst te hebben.

Meer vaste lasten

Daarnaast is vereist dat een bedrijf per periode van drie maanden minstens € 4.000 aan vaste lasten heeft. Voor de TVL uit het tweede steunpakket is dit nu voor een periode van vier maanden. Een bedrijf moet dus onder de nieuwe TVL meer vaste lasten hebben om voor de tegemoetkoming in aanmerking te komen.

Aanvragen

U kunt de TVL uit het derde steunpakket voor de eerste periode van oktober t/m december 2020 vanaf 1 oktober 2020 tot en met 29 januari 2021 aanvragen bij RVO.nl. Ondernemers moeten voor iedere periode apart een aanvraag indienen.

TOZO – UPDATE!

Ook de TOZO – Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers – wordt verlengd tot 1 juli 2021. De TOZO kent in het derde steunpakket een vermogenstoets. Ondernemers die meer dan € 46.520 aan direct beschikbare geldmiddelen bezitten, komen niet langer voor de TOZO in aanmerking. De toets op het inkomen van de partner blijft van kracht. De TOZO kan worden aangevraagd bij uw gemeente.

Overige regelingen

Invorderingsrente

Invorderingsrente moet betaald worden als belastingschulden niet tijdig zijn voldaan. De invorderingsrente is vanwege de coronacrisis verlaagd naar 0,01%. Ondernemers hoeven dus nauwelijks rente te betalen over de belastingschuld gedurende het uitstel van betaling. De verlaagde invorderingsrente van 0,01% blijft tot en met 31 december 2021 van kracht.

Belastingrente per 1 oktober 2020 omhoog

Ondernemers betalen belastingrente als een aanslag door de schuld van de ondernemer te laat kan worden vastgesteld of als de Belastingdienst afwijkt van de aangifte. De belastingrente bedraagt nu ook 0,01%, maar dit percentage zal per 1 oktober 2020 weer teruggaan naar het oorspronkelijke niveau van 4%. De belastingrente voor de vennootschapsbelasting (Vpb) zal tot en met 31 december 2021 ook 4% bedragen (in plaats van het oorspronkelijke niveau van 8%).

Gelet op het relatief hoge rentepercentage is het goed zo snel mogelijk aangifte te doen over 2019 danwel een voorlopige aanslag te vragen. Vanzelfsprekend kunnen wij dit voor u verzorgen.

Reisaftrek verruimd

In de inkomstenbelasting bestaat de reisaftrek voor woon-werkverkeer dat met het openbaar vervoer wordt afgelegd en waarvoor de werknemer geen vergoeding van de werkgever krijgt. Sommige thuiswerkers reizen veel minder naar hun werk. Daardoor hebben ze recht op minder reisaftrek, terwijl de kosten vaak gewoon doorlopen. Daarom wordt voor 2020 de reisaftrek in de inkomstenbelasting toegepast alsof de werknemer zijn reispatroon van vóór de coronacrisis heeft voortgezet. Voorwaarde is wel dat de reiskosten ongewijzigd zijn.

Verlenging van en mogelijk nieuwe kredietfaciliteiten

De verlenging van tal van kredietfaciliteiten blijft ook na 1 oktober 2020 van kracht. Het is nog niet bekend of de voorwaarden nog worden gewijzigd. De verlenging betreft onder meer de Borgstelling MKB-kredieten (BMKB) en de regeling Klein Krediet Corona (KKC).

Het kabinet onderzoekt verder samen met de reisbranche de haalbaarheid en wenselijkheid van een kredietfaciliteit gekoppeld aan bestaande vouchers. Mocht blijken dat een rol voor de overheid hierin aantoonbaar doelmatig en wenselijk is, dan zal het kabinet zich daarop beraden.

LET OP! Zoals aangegeven zijn deze plannen nog niet definitief. Er kunnen dus nog wijzigingen komen. Pas op 1 oktober zullen de plannen definitief bekend zijn.

Vragen en contact

Wilt u gebruik maken van een nieuwe steunmaatregel, dan kunnen wij u hierbij vanzelfsprekend assisteren. Neemt u gerust contact met ons op om de mogelijkheden voor u en/of uw bedrijf te bespreken.

Heeft u vragen, dan kunt u terecht bij uw vaste adviseur.

U kunt ook direct contact opnemen met onze adviseurs Leo Huisman (l.huisman@hlb-denhartog.nl), Raymond Dortwegt-van der Eijk (r.dortwegt-vandereijk@hlb-denhartog.nl) of Jenny Roest (j.roest@hlb-denhartog.nl).