Menu
Actueel

Nieuwsbrief steunmaatregelen kabinet - Update #7

Gepubliceerd op

Hierbij opnieuw een artikel van de taskforce van HLB Den Hartog. Op dit moment kunnen twee regelingen worden aangevraagd, de NOW 3.1 en de TVL. Hieronder lichten wij onder andere deze regelingen toe.

Nieuwsbrief steunmaatregelen kabinet - Update #7

NOW 1.0 – Update!

Inmiddels kan de definitieve aanvraag voor NOW 1.0 worden ingediend. In een aantal gevallen zal een deskundigenverklaring of accountantsverklaring nodig zijn.

Let op! Controleer de loonsom!

Graag wijzen wij u op de noodzaak van het vaststellen van de juiste loonsom. Het UWV zal de loonsom bepalen aan de hand van de ingediende aangiften loonbelasting. Het is mogelijk dat het UWV niet alle componenten meeneemt, of dat het UWV juist te veel componenten meeneemt. Zo zullen bepaalde in januari uitbetaalde bonussen niet meegenomen hoeven worden, terwijl deze waarschijnlijk wel door het UWV worden meegeteld. Hierdoor zal de loonsom in januari dus ten onrechte te hoog kunnen zijn vastgesteld. Bepaalde uitkeringen aan de werkgever zoals WW-uitkeringen, zullen door het UWV automatisch worden gecorrigeerd. U kunt daardoor een lagere loonsom hebben, dan u zelf inschat. Als het goed is, is hier bij het voorschot wel rekening mee gehouden.

Wilt u dat wij u helpen bij de aanvraag of het bepalen van de juiste loonsom, dan horen wij dat graag zo snel mogelijk.

NOW 2.0 – Update!

De lijst met ondernemingen die de NOW 2.0 hebben aangevraagd, is onlangs gepubliceerd op deze site.

NOW 3.0 – Update!

De derde tranche NOW (3.1) kan inmiddels worden aangevraagd. De aanvraagperiode is kort. U kunt de aanvraag indienen t/m zondag 13 december a.s.

Uiteraard kunnen wij deze aanvraag voor u verzorgen.

TVL – Update!

De Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL) kan vanaf nu worden aangevraagd via www.RVO.nl. Ondernemers uit vrijwel alle bedrijfssectoren kunnen een aanvraag doen voor de TVL over het vierde kwartaal 2020 (oktober t/m december 2020). Uitzondering hierop zijn financiële en kredietinstellingen, publiek gefinancierde scholen, holdings, huishoudens en (internationale) overheidsinstellingen. De aanvraag kan t/m 29 januari 2021 tot 17:00 uur worden ingediend.

Voorwaarden TVL: MKB onderneming

Om in aanmerking te komen voor TVL moet u een MKB-onderneming zijn. U moet voldoen aan de definitie die hiervoor geldt. Deze luidt als volgt:

 • De onderneming heeft minder dan 250 werknemers;
 • De onderneming heeft een omzet die maximaal 50 miljoen euro is, en/of
 • De onderneming heeft een maximaal balanstotaal van 43 miljoen euro.

Maakt de onderneming onderdeel uit van een groep met andere verbonden vennootschappen, dan moeten deze cijfers in veel gevallen worden meegeteld voor het bepalen van bovenstaande criteria. Het kan dus zijn dat de onderneming dan niet voldoet aan de definitie van MKB-onderneming.

Gebruikelijk loon – Update!

Voor aanmerkelijkbelanghouders (aandeelhouders met een minimum van 5%) geldt de gebruikelijkloonregeling. Deze regeling bepaalt hoe hoog het loon van de aanmerkelijkbelanghouder minimaal moet zijn. Het gebruikelijk loon moet voor de aanmerkelijkbelanghouder in principe gelijk blijven, ook als de onderneming verlies maakt of minder omzet heeft. In verband met de Coronacrisis is het toegestaan om het gebruikelijk loon voor 2020 lager vast te stellen. Hier zijn wel de volgende voorwaarden aan verbonden.

 • De rekening-courantschuld of het dividend mag niet toenemen als gevolg van het lagere gebruikelijk loon.
 • Als de aanmerkelijkbelanghouder in werkelijkheid een hoger loon heeft gehad dan volgt uit onderstaande berekening, dan geldt dat hogere loon.
 • Als de omzet in 2019 of 2020 is beïnvloed door bijzondere zaken, zoals een oprichting, staking, fusie, splitsing of bijzondere resultaten, past u onderstaande berekening toe zonder die beïnvloeding.

Hoe stelt u het gebruikelijk loon lager vast?

Het gebruikelijk loon wordt vastgesteld aan de hand van de omzet die in 2020 is veel situaties flink lager is geworden. De berekening is: A x B/C.

Waarbij:

 • A = het gebruikelijk loon over 2019
 • B = de omzet (exclusief btw) over de eerste 4 kalendermaanden van 2020
 • C = de omzet (exclusief btw) over de eerste 4 kalendermaanden van 2019

BIK – Nieuw!

Een nieuwe regeling is de Baangerelateerde Investeringskorting (BIK). De BIK is een tijdelijke fiscale regeling (t/m eind 2022) om bedrijven te stimuleren om investeringen te doen. De BIK is onderdeel van het belastingplan 2021 dat de eerste kamer op 15 december 2020 nog moet goedkeuren. De BIK geldt al vanaf 1 oktober 2020, maar alleen als de laatste betaling voor de investering in 2021 of 2022 wordt gedaan. Het kan dus raadzaam zijn om (betalingen op) investeringen even uit te stellen.

Hoe werkt de BIK?

 • De BIK wordt verrekend met de af te dragen loonheffing
 • Het is een aanvulling op de KIA, EIA, MIA en Vamil
 • Tot € 5 miljoen investering: BIK = 3,9%. Voor zover het investeringsbedrag meer bedraagt dan € 5 miljoen is de BIK 1,8%
 • Voor aanvragen geldt een ondergrens van € 1.500 per bedrijfsmiddel en € 20.000 per aanvraag
 • Maximaal 1 aanvraag per kwartaal en maximaal 4 aanvragen per jaar
 • De BIK geldt voor nieuwe investeringen in niet eerder gebruikte bedrijfsmiddelen (niet tweedehands bedrijfsmiddelen dus).
 • De meeste voorwaarden voor de KIA gelden ook voor de BIK. Dus o.a. geen BIK voor personenauto’s en bedrijfsmiddelen die worden verhuurd aan derden

Aanvragen kan pas vanaf 1 september 2021 bij de Rijksdienst Voor Ondernemend Nederland (RVO). De BIK-afdrachtvermindering moet je toepassen in het kalenderjaar waarin de BIK-verklaring door de RVO is afgegeven (eventueel via correctieberichten loonheffing). Dit betekent dus pas liquiditeitsvoordeel vanaf december 2021.

Vragen en contact

Wilt u gebruik maken van een steunmaatregel of heeft u vragen over deze nieuwsbrief, neemt u gerust contact met ons op om de mogelijkheden voor u en/of uw bedrijf te bespreken.

U kunt terecht bij uw vaste adviseur. U kunt ook direct contact opnemen met onze adviseurs Leo Huisman (l.huisman@hlb-denhartog.nl), Raymond Dortwegt-van der Eijk (r.dortwegt-vandereijk@hlb-denhartog.nl) of Jenny Roest (j.roest@hlb-denhartog.nl).