Menu
Actueel

Prinsjesdag: Overige fiscale maatregelen 2020

Gepubliceerd op

Op dinsdag 17 september jl. presenteerde Minister van Financiën Wopke Hoekstra zijn koffertje met daarin de belastingplannen voor 2020. Op deze pagina leest u de belangrijkste overige fiscale maatregelen voor 2020.

Prinsjesdag: Overige fiscale maatregelen 2020

Hieronder treft u een samenvatting aan van de belangrijkste fiscale maatregelen 2020. Nadrukkelijk wijzen wij erop dat niets vaststaat tot zowel de Tweede als de Eerste Kamer zich erover heeft gebogen. Alle maatregelen treden in werking per 1 januari 2020 tenzij expliciet anders vermeld.

  • In de strijd tegen belastingontduiking zullen onherroepelijk geworden vergrijpboeten die aan beroepsbeoefenaars op grond van mede plegen zijn opgelegd, openbaar worden gemaakt. De medeplegende beroepsbeoefenaar kan zowel een natuurlijk persoon als een rechtspersoon zijn.
  • De burger kan kiezen of hij berichten van de Belastingdienst elektronisch of per post toegezonden wil krijgen. Hij zit niet vast aan een gemaakte keuze en kan deze zo vaak herzien als hij wil. Dit geldt niet voor de burger die tevens ondernemer is. En ook niet voor de douanewetgeving. De datum van inwerkingtreding wordt bij koninklijk besluit vastgesteld.
  • Wanneer iemand zonder uitnodiging tot het doen van aangifte een aangifte indient, spreken we van een ‘spontane aangifte’. De wettelijke status van de spontane aangifte wordt hetzelfde als het op uitnodiging doen van aangifte. Onder omstandigheden kan worden voorzien in een verlenging met zes maanden van de termijnen.
  • Aanpassen belastingrente erfbelasting. Per 1 januari 2020 zal geen belastingrente in rekening worden gebracht als het verzoek om een voorlopige aanslag of de aangifte is ontvangen binnen de aangiftetermijn die in de betreffende situatie geldt. Dit is wel onder voorwaarde dat de aanslag erfbelasting wordt vastgesteld overeenkomstig dat verzoek of die aangifte. In bijzondere situaties start de aangiftetermijn erfbelasting later dan op de dag van het overlijden. Nu sluit ook de berekening van belastingrente hierop aan. Voorbeelden van bijzondere situaties zijn onzekerheid over wie de erfgenaam wordt vanwege zwangerschap, onbeheerde nalatenschappen zonder vereffenaar en verkrijgingen als gevolg van de vervulling van een voorwaarde.
  • Conditionele bronbelasting op rente en royalty’s: er wordt een conditionele bronbelasting ingevoerd op uitgaande rente- en royaltybetalingen aan gelieerde lichamen die zijn gevestigd in landen zonder winstbelasting of met een statutair tarief lager dan 9%, landen op de EU-lijst van niet-coöperatieve rechtsgebieden of in misbruiksituaties. Het tarief van de bronbelasting is gelijk aan het hoogste tarief in de vennootschapsbelasting, namelijk 21,7% (tarief 2021). De wet treedt in werking met ingang van 1 januari 2021.
  • De accijnstarieven van sigaretten en rooktabak worden per 1 april 2020 verder verhoogd dan voorzien in het regeerakkoord.

Bekijk ook de belangrijkste maatregelen op het gebied van:

Inkomstenbelasting

Loonbelasting

Vennootschapsbelasting

Omzetbelasting

Belastingen van rechtsverkeer

Fiscale maatregelen op het gebied van milieu

Autobelastingen