Menu
HLB Blömer

Update Corona

Update Corona

Dinsdagavond 17 maart presenteerde het kabinet een omvangrijk steunpakket dat Nederlandse bedrijven en zzp'ers door de coronacrisis moet helpen. “Uitzonderlijke tijden vragen om uitzonderlijke maatregelen”, aldus Hoekstra. Het steunpakket dient enerzijds om de liquiditeit van bedrijven op peil te houden en tegelijkertijd om massaontslagen te voorkomen. Op deze pagina houden we up to date over de regelingen en de gevolgen voor u als ondernemer.

Wij staan ook nu voor u klaar

Het coronavirus zorgt ook in Nederland voor ingrijpende maatregelen. Dit kan grote gevolgen hebben, ook voor u als ondernemer. Daarom staan we ook nu gewoon voor u klaar om u te helpen en adviseren waar nodig.

We hebben in verband met de situatie rondom het coronavirus de volgende maatregelen getroffen:

 • Onze kantoren zijn geopend, maar wel met minimale bezetting. 
 • Onze medewerkers werken thuis, ook als zij geen klachten hebben. Zij zitten telefonisch, per e-mail en per video-verbinding klaar om u te woord te staan. 
 • Uw vaste contactpersoon neemt in de komende dagen contact met u op om te bespreken of en waar u hulp nodig heeft.

Heeft u voor die tijd een vraag of wilt u advies? Bijvoorbeeld over wat de maatregelen rondom het coronavirus voor u betekenen? Neem dan telefonisch of per e-mail contact op met uw vaste contactpersoon bij HLB Blömer.

Ons kantoor is bereikbaar via telefoonnummer: 030-6058511

Wij wensen u sterkte in deze vreemde en moeilijke tijden.

Wij houden u up to date

Als gevolg van de nieuwe overheidsmaatregelen vanaf 15 maart, worden vele ondernemingen geraakt door de gevolgen van het corona-virus. Om u hierbij te ondersteunen hebben wij in het kort de compensatiemaatregelen van de overheid hieronder vermeld. 

Let op: Deze pagina is voor het laatst bijgewerkt op 20 maart om 15.30 uur. Uiteraard spelen de feiten en de specifieke situatie een grote rol als het gaat om het formuleren van een juist antwoord op de vraag. Wilt u zeker weten welke regels er gelden of wat u moet doen in een specifieke situatie binnen uw organisatie? Neem dan contact met ons op via de contactgegevens onderaan deze pagina. Wij helpen u graag verder!

Kort samengevat: de maatregelen op een rij

 • Het kabinet introduceert een nieuwe, veel ruimere regeling voor werktijdverkorting, die de oude vervangt: de zogeheten Noodfonds Overbrugging Werkgelegenheid (NOW). Voorwaarde is dat bedrijven hun medewerkers in die periode niet ontslaan en hun loon doorbetalen. De regeling geldt ook voor flexwerkers en mensen met een nul-urencontract.
 • Ook de ongeveer 1,2 miljoen zzp'ers in ons land krijgen hulp. Deze regeling, die drie maanden geldt, vult het inkomen van zelfstandigen aan tot het sociaal minimum (bijstandsniveau). Dit bedrag hoeven zij niet terug te betalen.
 • Alle ondernemers kunnen bijzonder uitstel aanvragen om belasting te betalen. De invordering door de fiscus stopt dan direct, de aanvraag wordt pas achteraf getoetst.
 • Alleen al de komende drie maanden stelt de overheid tien tot twintig miljard euro beschikbaar voor deze maatregelen.

Maatregel 1: De regeling Werktijdverkorting (wtv) wordt vervangen door de tijdelijke maatregel Noodfonds Overbrugging 

Verwacht u als ondernemer omzetverlies (minimaal 20%) ? Dan kunt u bij het UWV voor een periode van drie maanden een tegemoetkoming in de loonkosten aanvragen (maximaal 90% van de loonsom, afhankelijk van het omzetverlies). Het UWV zal een voorschot verstrekken van 80% van de gevraagde tegemoetkoming. Achteraf wordt vastgesteld wat het daadwerkelijke verlies in omzet is geweest. De regeling geldt voor omzetdalingen vanaf 1 maart 2020 en voor grote aanvragen is hierbij een accountantsverklaring vereist.

De tegemoetkoming voorziet in de loonkosten van vaste medewerkers en medewerkers met een flexibel contract voor zover zij in dienst blijven gedurende de aanvraagperiode. Deze periode kan één keer met drie maanden worden verlengd. Hierdoor kunt u uw personeel blijven doorbetalen. Lees meer over de Noodfonds Overbrugging Werkgelegenheid (NOW) >

Maatregel 2: Extra ondersteuning voor zzp’ers 

Het kabinet stelt een tijdelijke, versoepelde regeling in om zelfstandig ondernemers, waaronder zzp’ers, te ondersteunen zodat zij hun bedrijf kunnen voortzetten. De regeling wordt uitgevoerd door gemeenten.

Zelfstandigen kunnen voor drie maanden ondersteuning aanvragen in de vorm van een aanvullende uitkering voor levensonderhoud en/of voor bedrijfskapitaal. De uitkering voor levensonderhoud vult het inkomen aan tot het sociaal minimum en hoeft niet te worden terugbetaald. Op een lening voor bedrijfskapitaal kan – tegen een verlaagd rentepercentage - een beroep worden gedaan om liquiditeitsproblemen op te lossen. 

Er is in deze tijdelijke bijstandsregeling voor zelfstandig ondernemers geen sprake van een vermogens- of partnertoets. De toets op levensvatbaarheid die het Bbz (Besluit bijstandverlening zelfstandigen) kent, wordt niet toegepast, waardoor een snelle behandeling van aanvragen mogelijk is. Daarmee wordt binnen vier weken (in plaats van de gebruikelijke dertien weken) voor een periode van maximaal drie maanden inkomensondersteuning voor levensonderhoud verstrekt. Daarbij kan er met voorschotten worden gewerkt.

Maatregel 3: Het noodloket / Compensatieregeling getroffen sectoren

Er komt een noodloket voor de tegemoetkoming in de vorm van een gift voor de eerste nood bij ondernemers. Dit als noodvoorziening op de overige maatregelen in de brief. Het gaat hier in het bijzonder om eet- en drinkgelegenheden en andere etablissementen die het grootste deel van hun activiteiten noodgedwongen moeten staken, zoals schoonheidssalons en anderen die mogelijk in de problemen komen vanwege de 1,5 meter afstandseis. Hun inkomsten lopen grotendeels terug, terwijl hun vaste lasten intussen gewoon doorlopen en hun uitgaven in veel gevallen al gedaan zijn. Deze inkomsten kunnen bovendien moeilijk worden ingehaald wanneer de COVID-19-uitbraak achter de rug is. Eis is wel dat het ondernemingen betreft met een fysieke inrichting buiten het eigen huis. Het gaat om een eenmalig forfaitair bedrag van € 4.000 voor de periode van drie maanden en het geldt alleen als uw onderneming qua type en sector in ieder geval aan bovengenoemde voorwaarden voldoet. De voorwaarden worden op dit moment uitgewerkt en indien nodig steeds geactualiseerd.

Maatregel 4: Versoepeling uitstel van betaling belasting en verlaging boetes 

Al in de brief van 12 maart jl. heeft het kabinet aangekondigd dat belastingplichtigen bij de Belastingdienst kunnen verzoeken om bijzonder uitstel van betaling vanwege de impact van de coronacrisis. U kunt dit bijzonder uitstel van betaling aanvragen voor de aanslagen inkomstenbelasting, vennootschapsbelasting, omzetbelasting en loonbelasting. 

In de aanvraag verzoekt u om bijzonder uitstel van betaling en licht u toe hoe uw onderneming door de uitbraak van corona in betalingsproblemen is gekomen. Daarnaast is een verklaring van een derde deskundige vereist.

Uw adviseur van HLB kan dit verzoek om bijzonder uitstel van betaling inclusief de verklaring voor u verzorgen. Neemt u hiervoor contact op met uw contactpersoon van HLB-Blömer. 

De invorderingsmaatregelen worden door de Belastingdienst direct gestopt. Zij beoordelen het verzoek op een later moment inhoudelijk.

Een eventuele boete voor het niet op tijd betalen van omzetbelasting of loonbelasting hoeft u niet te betalen. De invorderingsrente die normaal gesproken ingaat na het verstrijken van de betalingstermijn, wordt tijdelijk verlaagd van 4% naar bijna 0%. Ook het tarief van de belastingrente gaat tijdelijk naar bijna 0%. Deze verlaging zal gelden voor alle belastingen waarvoor belastingrente geldt. Het kabinet zal de belastingrente zo snel mogelijk aanpassen.

Verlaging van de voorlopige aanslag  

Verwacht u een lagere winst door de uitbraak van corona en is er al een voorlopige aanslag inkomstenbelasting 2020 of vennootschapsbelasting 2020 opgelegd? Dan kan de voorlopige aanslag worden verlaagd.

Overige maatregelen

 • Tijdelijke verruiming BMKB regeling (Borgstellingskrediet). De overheid staat hierbij garant voor 75% van de extra faciliteit voor kredieten (lening of rekening courant) die verstrekt worden om liquiditeitstekorten op te vangen. De maximale garantie bedraagt € 1.500.000 en de looptijd maximaal 8 kwartalen. De borgstellingsprovisie bedraagt 3,9% en de bank bepaalt per aanvraag een risico-opslag en eventueel een afsluitprovisie.
 • Tijdelijke verruiming regeling GO-regeling (Garantie Ondernemersfinanciering). Het totale budget voor de GO is verhoogd van € 400 miljoen naar € 1,5 miljard. De overheid staat hierbij garant voor 50% van nieuwe kredietfaciliteit (bankleningen en bankgaranties). Het minimumbedrag per onderneming bedraagt € 1,5 miljoen, het maximumbedrag is tijdelijk opgehoogd van € 50 miljoen naar € 150 miljoen.
 • Qredits is een verstrekker van microkredieten. Qredits biedt ondernemers tijdelijk uitstel van aflossing aan voor een periode van maximaal zes maanden. Tijdens deze periode wordt bovendien de rente verlaagd naar 2,0%. Het kabinet ondersteunt deze maatregel voor maximaal € 6 miljoen.
 • Voor agrarische bedrijven in de land- en tuinbouw is er ook een tijdelijk verruiming van de BL-regeling (Borgstelling MKB-Landbouwkredieten). De borgstelling bedraagt 70% van de lening met een maximale looptijd van 8 kwartalen.
 • Er vindt overleg plaats tussen het Rijk en de gemeenten over de mogelijkheid om lokale belastingen (zoals toeristenbelasting) stop te zetten en al opgelegde aanslagen in te trekken. Ook is het Rijk met de cultuursector in overleg voor ondersteunende maatregelen. 

In de Kamerbrief over noodpakket banen en economie vindt u het uitgewerkte overzicht en de motivatie van de noodmaatregelen.

Hoe zit het met bijzonder uitstel van betaling in coronacrisis?

Lees het hier.

Ruimhartig beleid banken

 • In aanvulling op het omvangrijke steunpakket van het kabinet, zijn banken ook met gezamenlijke maatregelen gekomen, die zakelijke klanten wat meer lucht moeten geven. Ondernemingen die in de kern gezond zijn, kunnen zes maanden uitstel van aflossing krijgen op hun lopende leningen. Hiertoe hebben ABN AMRO, ING, Rabobank, de Volksbank, Triodos Bank en BNG Bank besloten. 
 • De gezamenlijke aanpak van banken biedt ruimte voor zakelijke klanten in alle sectoren met een financiering tot 2,5 miljoen euro. Voor de groep met een hogere verplichting zullen banken de verdere ontwikkelingen scherp volgen. Dat kan leiden tot extra stappen in overleg met het kabinet en de toezichthouders. Het gaat hierbij om een minimumregeling waarop banken aanvullend maatwerk kunnen leveren voor zakelijke klanten.
 • Voor de drie grootbanken geldt dat ABN AMRO het verste gaat in het opschorten van de aflossingsverplichtingen. Voor de bovengenoemde doelgroep wordt niet alleen de aflossingsverplichting maar ook de rentebetaling standaard voor een periode van zes maanden opgeschort. Indien klanten hier géén gebruik van willen maken, moeten zij dit melden.
 • Ook voor ondernemers die in de problemen dreigen te komen met hun financiering in privé (bijvoorbeeld de woninghypotheek) zal een regeling getroffen gaan worden.

Zowel Rabobank als ING hebben een online portal open gesteld waarin ondernemers hun verzoek tot uitstel van aflossingen in kunnen dienen. Aanvragen zullen individueel beoordeeld worden op volgorde van binnenkomst.

Waar kunt u als ondernemer terecht? 

HLB helpt u graag verder

Wilt u weten welke regelingen op uw onderneming van toepassing zijn? Of heeft u hulp nodig bij het toepassen van de nieuwe maatregelen? HLB helpt u graag verder. Neem contact met ons op via onderstaande contactgegevens of met de voor u bekende contactpersoon van HLB-Blömer, onze adviseurs staan voor u klaar!

Heeft u nog vragen?

Neem direct contact op met drs. H.L. (Herwin) Hadders, Partner bij HLB Blömer in Nieuwegein.

Stuur een e-mail of bel +31 (0)6 10 91 66 27
drs. H.L. (Herwin) Hadders